"Fa hotanterahiko ny fanasitranana anao, eny, hositraniko ny faharatranao, hoy Jehôvah, noho ny nanaovany anao hoe: Ilay noroahina, sy hoe: Ziona tsy misy mpitady ity." - Jer. 30:17.

Mofon'aina :

Ny fampiasana ny saina amim-pahazotoana sy faharetana mbamin'ny fianarana mafy, dia tsy mandreraka firy loatra ny saina na mampikatso azy mihoatra noho ny fihinanana sakafo tsy mahasalama sy amin'ny fotoana tsy ara-dalana ary amin'ny tsy fitandremana ny lalan'ny fahasalamana (...) Mandemy ny herin'ny ati-doha ny ora fisakafoana sy fatoriana tsy ara-dalàna. Voalazan'ny apôstôly Paoly fa izay maniry hahomby eo amin'ny fanatrarana ny fetra avon'ny fahamasinana, dia tsy maintsy mahalala onony amin'ny zavatra rehetra. Misy fiantraikany mivantana eo amin'ny fandrosoantsika ara-panahy avokoa na ny fisakafoana na ny fisotroana na ny fitafiana. — YI, 31 May 1894.

Ny fahasalamana dia fitahiana izay olom-bitsy ihany no mankasitraka azy (...) Maro no mihinana tsy mitsahatra ka tsy mitandrina ny lalan'ny fahasalamana. Malai-miasa ny saina vokatr'izany. Fomba ahoana moa no hahazoan'ny olona ny tombontsoan'ny fahazavana avy amin'Andriamanitra raha tsy malina izy eo amin'ny fahazarany rehetra, ary tsy mitandrina ny fahazavana efa nomen'Andriamanitra mikasika ireo zavatra ireo (...) Ny aina dia fananana masina, izay Andriamanitra irery ihany no manatanteraka ny fihazonantsika azy sy ny fampiasantsika izany ho an'ny voninahiny. Izy izay namorona ny rafi-batan'olombelona mahagaga ihany anefa  no hikarakara manokana ny momba izany raha toa ka tsy miara-miasa Aminy araka ny zava-kendreny ny olona. — RH, 20 Jona 1912.

Ny fahasalamana sy ny fiainana ary ny fahasambarana dia vokatry ny fankatoavana ny lalam-pahasalamana mifehy ny vatantsika. Raha mifanaraka amin'ny sitrapo sy ny lalàn'Andriamanitra ny sitrapontsika sy ny lalantsika, ary raha manao izay mahafaly ny Mpamorona antsika isika, dia harovany ho salama tsara ny taova rehetra ao anatintsika. Haveriny amin'ny laoniny indray ireo hery ara-panahy sy ara-tsaina ary ara-batana amin'izay fotoana izay mba hahazoany miasa amin'ny alalantsika ho voninahiny (...) Azo antoka fa fahasalamana sy fahasambarana, ary fiadanana sy fahombiazana no vokatra azo raha manaiky hiara-miasa amin'Andriamanitra amin'izany asa izany isika. — SDAEIC 1:1118.

Tsy ny hahatonga antsika ho andevon'ny fahazaran-dratsy no anton'ny nahafatesany ho antsika fa ny mba hahatonga antsika ho zanakalahy sy zanakavavin'Andriamanitra, izay manompo Azy amin'ny hery rehetra ananan'ny tenantsika. CG, 399.

Ry tanora namana malala, mandrosoa tsikelikely mandra-pahatongan'ny fahazaranao rehetra hifanaraka amin'ny lalàn'ny fiainana sy ny fahasalamana. — YI, 24 Septambra 1907.