Ary nony tapitra ny hafoloana, dia hita fa mandimandina sy matavy aza ny tarehiny noho ny an'ny zatovo rehetra izay nihinana anjara avy tamin'ny hanin'ny mpanjaka." - Dan. 1:15. 

Mofon'aina :

Tokony hijoro eo amin'ny toerana izay hahazoany manolotra manontolo ny fony ho an'Andriamanitra ny tanora, ary eo amin'izay hanomezany voninahitra Azy amin'ny heriny. Andriamanitra indray avy eo no hanome voninahitra azy amin'ny fanolorana azy fahalalana sy fahendrena. Toy izany no nataon'i Daniela tao an-dapan'i Babilôna. Nahitsy teo amin'ny fitondran-tenany izy na dia teo anivon'ny faharatsiam-piainan'ny mpanompo sampy aza. "Ary Daniela ninia tao am-pony tsy handoto ny tenany tamin'ny anjara hanina avy tamin'ny hanin'ny mpanjaka, na tamin'ny divay izay fisotrony. " — YI, 25 Oktobra 1894. 

Tsy fantatr'i Daniela sy ny namany ny mety ho vokatry ny fanapahan-keviny; tsy fantany akory raha hamongotra ny ainy izany na tsia. Tapa-kevitra ny hihazona ny lala-mahitsin'ny fahalalana onony hentitra anefa izy ireo na dia tao an-dapan'i Babilona feno faharatsiam-pitondran-tena aza. YI, 18 Aogositra 1898.

Amin'ny ohatr'i Daniela sy ny namany no ahitantsika fa tsy ho tratra ny fetra tian'ny Tompo hotratrarin'ny zanany raha karazam-pivavahana maivamaivana  sy mampanaram-po no arahiny ary tsy mandala fitsipika fa fehezin'ny toe-java-mitranga fotsiny. Ny tanora maniry hanompo an'Andriamanitry ny lanitra, dia tsy afaka ny hanaraka ny firavoravoana araka izao tontolo izao, nahihinana amin'ny fampanaranam-po mahaosa, na koa hisotro zava-pisotro mahery noho ny henamasony ny olona mpanan-karena sy be voninahitra eo amin'izao tontolo izao izay nametraka izany teo anoloany. Afaka milaza izy ireo fa nahazo haja manokana ary ny fahalalam-pomba rahateo dia mitaky ny fanekena ny zava-tsoa natolotra. Tsy maintsy mialoha izany rehetra izany anefa ny fahatokiana amin'Andriamanitra ary ny tahotra handika ny lalàn'ny Tompon'ny lanitra no tsy maintsy mifehy ny Kristianina. Nihevitra ny mpanjakan'i Babilona fa tombontsoa lehibe no natolony an'i Daniela sy ny namany. Nanaja ny didin'Andriamanitra mialoha ny fangatahan'ny mpanjaka anefa izy ireo (...) Nomen'Andriamanitra voninahitra i Daniela ary homeny voninahitra koa ny tanora rehetra izay mandray ny fanapahan-kevitra noraisin'i Daniela tamin'ny nanomezany voninahitra an'Andriamanitra. — YI, 25 Oktobra 1894.