"Ary izay naniraka Ahy dia eto amiko; tsy nandao Ahy ho irery Izy, satria Izaho manao izay sitrany mandrakariva." - Jao. 8:29. 

Mofon'aina :

Raha nifidy hanao izany Izy [Kristy] dia azony natao ny nandany ny fotoany teo anivon'ny tontolo izay noforoniny ary nampiadan-tena tao anatin'ny fahampiana. Azony natao koa ny nitaky ny fahafinaretana sy ny famalifaliana rehetra azon'izao tontolo izao nomena Azy. Tsy ny fiadanany anefa no noheveriny. Tsy niaina ho fahafinaretan'ny tenany Izy fa mba hanao soa kosa sy handrotsaka ny fitahiana eo amin'ny hafa. — TFC 3:18. 

Tsy misy fanampiana ho an'ny lehilahy sy ny vehivavy na ny zaza izay tsy hihaino sy hankatò ny feon'ny adidy, satria ny feon'ny adidy no feon'Andriamanitra. Hanjary tsy handairan'inona na inona ny maso sy ny sofina ary ny fo raha toa ka mandà tsy hitandrina ny torohevitra avy any an-danitra ny lehilahy sy ny vehivavy ary misafidy izay làlana mahafinaritra azy indrindra. — Ms 22, 1897.

Ho diso fanantenana ny lehilahy na ny vehivavy izay mandao ny toerana efa nomen'Andriamanitra azy mba hanaraka ny filany sy handeha araka ny fikasany, satria efa nifidy ny làlany izy fa tsy ny an'Andriamanitra (...) 

Ny Raintsika ao an-danitra no Mpanapaka antsika ka tsy maintsy manaiky ny ho eo ambany fifehezany isika. Anisan'ny ankohonany isika, ary zony ny hotompointsika (...) Tsy ny làlana tiantsika no tokony hosaintsainintsika fa ny làlan'Andriamanitra sy ny sitrapony (...) Mijaly mafy ny olombelona satria niala tamin'ny làlana efa nofidin'Andriamanitra mba halehany izy ireo. Mandeha ao amin'ny kilalaon'afo izay novelominy ihany izy ary azo antoka fa fahoriana sy tebiteby ary alahelo no vokatr'izany. Azony natao tsara anefa ny tsy nandalo izany raha nanaiky ny sitrapon'Andriamanitra izy ireo (...) Na inona na inona lalan-kely nofidin'Andriamanitra ho antsika, na inona na inona làlana nasainy hodiavin'ny tongotsika, dia izay ihany no azo antoka (...) Amin'ny mason'ny finoana sy amin'ny fankatoavan'ny zaza no tsy maintsy ijerentsika an'Andriamanitra ka hanarahantsika ny fitarihany, ka dia hiala ny zava-tsarotra. Izao no teny fikasana: "Hanome saina anao sy hampianatra anao izay lalan-kalehanao Aho." — Lt 120, 1900.