"Dia hoy Mosesy tamin'ny olona: aza matahotra; fa tonga Andriamanitra mba hizaha toetra anareo, ary mba ho eo anatrehan'ny tavanareo ny fahatahorana Azy, mba tsy hanotanareo." Eks. 20:20.

Mofon'aina :

Mitaky herin-tsaina ny fitandremana ny didin'Andriamanitra. Nisy mpanohitra ny fahamarinana anankiray nilaza indray mandeha fa olona malemy saina no hiala amin'ny fiangonany ka hitandrina ny andro fahafito ho Sabata. Kanefa namaly ny mpitandrina iray izay nahafantatra ny fahamarinana hoe "raha toa ianao mihevitra fa olona kely saina no manao izany dia andramo fotsiny". Mitaky herin-tsaina, tsy fiovaovan-kevitra, fahatapahan-kevitra, faharetana ary vavaka be dia be ny firosoana eo amin'izay tsy tian'ny besinirnaro (...)

Rehefa mijoro ao ambadiky ny ampinga lehiben'Ilay manana ny fahefana rehetra isika dia tsy hahatsapa ho vitsy an'isa. Mahery Andriamanitra (...) Tokony ho ao an-tsaintsika fa nametraka antsika ho fahazavana eo amin'ny haizina ara-tsain'izao tontolo izao i Kristy. Tsy natao haneho amin'ny fomba diso ny toetran'Andriamanitra isika, tsy hiseho ho soren-dava na koa hilaza avy hatrany izay ao an-tsaina, na hanome tsiny sy hitsikera na koa hanafay ny hafa. Natao hamela ny Fanahy Masina hamolavola ny toetra hanam-pitoviana amin'i Kristy isika. 

Koa aoka ary isika ankehitriny hijery izay hataon'i Jesôsy  ho antsika raha avelantsika Izy. Hoy Izy ao amin'ny vavaka nataony ho an'ny mpianany "fa ankehitriny mankany Aminao Aho; ary izany teny izany no lazaiko eto amin'izao tontolo izao, mba hananany ny fifaliako tanteraka ao aminy". Mety hitombina ve ny hoe hanam-pifaliana amin'ny fankatoavana an'i Kristy? Izany no hany  tena fifaliana azon'ny fanahy ananana. -Ms, t. 37, 1894. Moa ve ny Mpamonjy hihodina ka handao anao hiady irery? Sanatria izany (...) Hirotsaka eto amin'izao tontolo izao ny fahantrana, ary hisy fotoan-tsarotra izay tsy mbola nisy hatramin'izay nisian'ny firenena. Hisy ady sy filazana ady, ary ho reraka ny fon'ny olona eo am-piandrasana izay ho avy. Mety hiaritra fahoriana ianao; mety ho noana ianao indraindray; kanefa Andriamanitra dia tsy hahafoy anao eo amin'ny fijalianao. Hizaha toetra ny finoana Izy (...) Ny haneho an'i Kristy amin'izao tontolo izao sy ny heriny amin'ny olombelona no maha-eto amin'ity tany ity antsika. - Ev, U. 240,241.