"Fa tsy nomen'Andriamanitra fanahy osa isika, fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahononan-tena." - 2 Tim. 1:7.

Mofon'aina :

Fotoana izao hijoroantsika amin'ny fahamarinana. Natao hikolokolo fitiavana ho an'ny fanahy vonjena isika, kanefa sanatria antsika ny hamela izay ampahany heverina ho tsy dia manan-danja firy amin'ny fahamarinana. Amin'ny fihazonana ny fahamarinana madio sy feno mantsy, no hahazoantsika amin'izao andro izao, manome voninahitra sy haja ho an'i Jesôsy  Kristy Andriamanitsika. Ny Tenin'Andriamanitra no mofon'aina, ary ny mpianatr'i Kristy dia aseho ho mihinana sy misotro ny nofo sy ny ran'i Kristy, izay midika fa mandray ny Teniny ho ampahany amin'ny fiainany mihitsy izy ireo. Tsy misy lainga ao amin'ny fahamarinana. Hahajoro manoloana ny fisedrana ny fahamarinana amin'ny fotoana anjakan'ny hevi-diso, raha hazonintsika mafy dieny am-boalohany mandra-pahatonga ny farany ny fitokiantsika (...)

Aoka haneho finoana an'Andriamanitra isika, sy hanakaiky an'i Kristy hatrany amin'ny fanarahana ny Teniny. Hampianatra ny olony Andriamanitra raha mety hampianarina izy ireo. Azontsika atao ny mijoro any amin'izay andrenesantsika ny tari-dalan'i Kristy. Manana Andriamanitra velona sy Kristy velona isika. Mijery ny fomba rehetra hihazonany ny sain'olombelona ny tafiky ny devoly manontolo, kanefa rehefa tsy misaraka amin'ny Teny isika dia tsy ho resy. " Ary noho izany" hoy i Paoly amin'i Timoty, "dia mampahatsiaro anao aho mba hamelomanao ny fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra izay ao anatinao tamin'ny fametrahako ny tanako. Fa tsy nomen'Andriamanitra fanahy osa isika, fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahononan-tena." Mila manana finoana velona an'i Jesôsy Kristy isika."

Mila maneho finoana isika, ka rehefa tonga manao rodobe ny fahavalo, dia hanangana faneva ho antsika hanoherana azy ny Tompo. Ny fo mahatoky amin'Andriamanitra dia mivavaka mandrakariva. Aza avela hisy onjam-pamoizam-po na dia iray aza hanafotra anao. Mila manolotra ny eritreritsika amin'ny fibanjinana ny toetra sy ny asan'Andriamanitra ary ny tenin'i Kristy isika. Aoka hatanjaka isika. Aoka ny risi-ponao sy ny fiankinanao mandrakariva amin'i Kristy Jesôsy hitondra toky sy finoana ary fanantenana lehibe ho an'ny hafa. - L, t. 78, 1906.