“Fanilon’ny tongotro sy fanazavana ny làlalko ny teninao” Sal. 119:105

Mofon’aina:

  Tsy fihetseham-po miserana ny fahamasinana, na vita amin’ny fotoana fohy, fa mandritra ny fiainana manontolo; Raha misy mihambo fa nanamasina azy ny Tompo ary nanao azy ho masina, ny porofon’ny fanambarany ny amin’ny fitahiana dia ho hita amin’ny vokatry ny Fanahy toy ny fahamoram-panahy, fahari-po, faharetana, fahamarinana ary fitiavana. Raha ny fitahiana raisin’ireo izay mihambo ho nohamasinina no mitarika azy ireo hiantehitra amin’ny fientseham-po manokana sy hanambara, fa tsy ilaina ny fandinihana ny Soratra Masina mba hahazahoany mahafantatra ny sitrapon’Andriamanitra ambara, dia sandoka izay noheverina fa fitahiana izany, satria mitarika ny manana azy hanome lanja ny fihetseham-po sy ny fisainany tsy masina ary hanampina ny sofiny amin’ny feon’Andriamanitra ao amin’ny Teniny.

  Nahoana ireo mihambo ho nanana fisehoana manokan’ny Fanahy sy fanambarana fa voavela avokoa ny helony no manambara fa azony atao ny tsy mila Baiboly ary afaka mandeha irery amin’izany? Raha anontaniantsika ireo mihambo ho masina eo no ho eo, raha toa ka mandinika ny Soratra Masina araka ny baiko nomen’i Jesosy hatao izy ireo, mba hijery raha tsy misy fahamarinana fanampiny tokony hekena na tsia, dia hamaly izy ireo hoe: “Mampahafantatra anay mivantana amin’ny famantarana sy fanambarana manokana Andriamanitra, ary azonay atao ny tsy mampiasa Baiboly intsony”.

  Misy an’anarivony ireo izay voafitaky ny fihetseham-po manokana sy manao tsinontsinona ny tenin’Andriamanitra. Tsy manorina eo ambonin’ny fanorenana tsy atahorana sy azo antoka izy ireo, dia ny tenin’Andriamanitra. Ny fivavahana miantefa amin’ny voary manan-tsaina dia hanome porofo mitombina ny fahamarinany, satria hiseho amin’ny alalan’ny vokatra miavaka ao am-po sy eo amin’ny toetra izany. Hiseho eo amin’ny fitondran-tenan’izy ireo isan’andro ny fahasoavan’i Kristy. Azontsika anontaniana tsara ireo milaza ny tenany ho nohamasinina hoe hita eo amin’ny fiainanao ve ny vokatry ny Fanahy? Miseho ve ny fahamoram-panahy sy ny tsy miavona am-po izay toetran’i Kristy, ary miharihary ve fa mianatra isan’andro ao amin’ny sekolin’i Kristy ianao, mamolavola ny fiainanao hifanaraka amin’ny lodelin’ny fiainany tsy misy fitiavan-tena?

 

  Ny porofo tsara indrindra hanehoana fa afaka hanana fifandraisana amin’Andriamanitry ny lanitra isika dia ny fitandremantsika ny didiny. Ny porofon’ny finoana an’i Kristy tsara indrindra dia ny tsy fahatokian-tena sy fiankinana amin’Andriamanitra. Ny hany porofo azo ianteherana amin’ny firaisantsika ao amin’i Kristy dia ny hanehoana ny endriny. Arakaraka ny hanaovantsika izany no hanomezantsika porofo fa nohamasinin’ny fahamarinana isika, satria aseho ho ohatra eo amin’ny fiainantsika ny fahamarinana.