"Ary rehefa niara-nihevitra tamin'ny olona izy, dia nanendry mpihira ho an'i Jehôvah hidera amin'ny fihaingoana masina, raha mivoaka eo anoloan'ny olona efa voaomana hiady, ka hanao hoe: Miderà an'i Jehôvah, fa mandrakizay ny famindrampony." - 2 Tant. 20:21. 

Mofon'aina:

Ary (...) nanendry mpihira ho an'i Jehôvah hidera amin'ny fihaingoana masina, raha mivoaka eo anoloan'ny olona efa voaomana hiady". (...) Nidera an'Andriamanitra noho ny fandresena izy ireo, ary hefarana aoriana dia niverina tany Jerosalema ny tafika, niaraka tamin'ireo fananan'ny fahavalony, nihira fiderana noho ny fandresena azo.

Tsy heverinao ve fa raha betsaka noho izany no atao ankehitriny, dia hifoha ny fanantenana sy ny herim-po ary ny finoantsika? Tsy hankaherezina ve ny tanan'ireo miaramila izay mijoro hiaro ny fahamarinana? Raha betsaka kokoa ny fiderana ny Tompo, ary hahena ny famerimberenana mampalahelo ny fahakiviana, dia ho be lavitra ny fandresena azo. 

Andriamanitra no ilay Loharanon'ny soa rehetra mandrakizay izay tsy noforonin'ny tanan'olombelona. Hahita izany ny rehetra mitoky Aminy. Ireo izay manompo Azy, mijery Azy tahaka ny Rainy any an-danitra, dia omeny toky fa hahatanteraka ny fampanantenany Izy. Ho ao am-pon'izy ireo ny fifaliana avy Aminy, ka ho feno ny fifalian'izy ireo.

Tombontsoa ho antsika ny manohitra ny fontsika, ka mamela ny taratry ny masoandron'ny fanatrehan'i Kristy hiditra ao. Ry anadahiko, ry rahavaviko, mitodiha manatrika ny fahazavana. Manana fifandraisana ety sy tena izy amin'i Kristy, mba hahafahanao manana hery miasa mangina izay manandratra sy mamelombelona. Aoka hatanjaka, ho madio ary hiorina tsara ny finoanao. Aoka ho feno fankasitrahana ny fonao. Rehefa mifoha ianao ny maraina, dia mandohaleha eo amin'ny sisim-pandrianao, ary mangataha amin'Andriamanitra mba hanomezany anao hery hahatanteraka ireo asa aman-draharahan'ny tontolo andro, ka hahazoanao manohitra ireo fakam-panahy mety hiseho. Angataho Izy mba hanampy anao hitondra ny hamamian'i Kristy eo amin'ny asanao. Angataho Izy mba hanampy anao hilaza teny manome fanantenana sy heril- po ho an'ireo manodidina anao, ary hampanakaiky anao bebe kokoa amin'ilay Mpamonjy. - RH, 5 May 1910.