" Fa Kaleba dia nampangina ny olona teo anatrehan' i Mosesy ka nanao hoe: Andeha isika hiakatra mihitsy mba hahazoantsika azy,mahery noho izy isika." - Nom. 13:30. 

Mofon'aina :

Indro ny anjely fahatelo nanidina eny afovoan'ny lanitra, manambara ny didin'Andriamanitra sy ny finoana an'i Jesôsy. Izany no asehon'ny asa voatendry hatao amin'izao andro farany izao. Tsy mbola very na ny herin'io hafatra io na ny fielezany hatraiza hatraiza. Hitan'i Jaona fa nihanahazo hery ilay hafatra mandra-pahafenon'ny voninahitr'Andriamanitra. Tamin'ny feo mahery no nanambarana ilay hafatra manao hoe: "Matahora an'Andriamanitra ka omeo voninahitra lzy, fa tonga ny andro fitsarana". Amin'ny zotom-po sy hery nohatanjahina no anasana ny olombelona hanohy ny asan'Andriamanitra. Na ao an-tokantrano, na any an-tsekoly, na ao am-piangonana dia tokony ho vonona ny lehilahy sy ny vehivavy ary ny tanora hitondra ny hafatra amin'izao tontolo izao. Amin'izao fotoana izao indrindra no ilantsika Josoa sy Kaleba maro. Mila tanora lahy sy tanora vavy mahery isika, izay manolo-tena sy mahafoy tena ka handroso eny aloha hanatanteraka asa - L, t. 134, 1901.

Mila olona manana fahatokiana lalina isika ankehitriny, dia olona izay tsy hangina fotsiny amin'ny fotoana tokony hitenenana, olona marina sady mahery, vonon-kiady, olona tsy mitady hanao fisehoana ivelambelany fotsiny. Olona miara-mandeha amin'Andriamanitra amim-panetren-tena no ilaina, olona mahari-po, malemy fanahy, vonon-kiasa, ary mendrika ka hahatakatra fa ny fiainam-bavaka dia natao hanehoana finoana sy asa izay hitory ny voninahitr'Andriamanitra sy ny soa ho an'ny olony (...). Mitaky fiovam-po tanteraka hatrany am-boalohany ny fanarahana an'i Jesôsy, miampy ny fiverimberenan'io fiovam-po io isan'andro isan'andro. - SDABC 1:1113. 

Ny finoan'i Kaleba an'Andriamanitra no nanome azy herim-po ka nihazona azy tsy hatahotra ny olona, ary nahatonga azy nahavita nijoro tamim-pahasahiana tsy azo nohozongozonina hiady ho an'ny marina. Amin'ny fianteherana amin'io hery io ihany, dia Ilay Mpitarika ny tafiky ny lanitra mahery, no hahazoan'ny tena miaramilan'ny hazo fijaliana rehetra manovo hery sy fahasahiana hoenti-mandresy ny sakantsakana rehetra toa mila tsy ho voatohitra. - RH, 30 May 1912.