"Ary hoy Jonatana tamin'ny zatovo, mpitondra ny fiadiany: Andeha isika hankany amin'ny miaramilan'ireo tsy mifora ireo, angamba homba antsika Jehôvah, fa tsy misy mahasakana an' i Jehôvah tsy hamonjy na amin'ny maro na amin'ny vitsy" - 1 Sam. 14:6. 

Mofon'aina :

Hitan'i Jehôvah fa lehilahy nanana fahatokiana marina i Jonatana, zanak'i Saoly, izay azony nohatonina akaiky sy nanana fo azony niasana.

Noporofoin'izy roa lahy ireto fa lebibe lavitra noho ny mpitari-tafika olombelona no nibaiko sy nampirisika azy handroso. Raha jerena ety ivelany dia toa tsy voahevitra ny zavatra nataony no sady mifanohitra amin'ny lalana miaramila. Tsy tamin'ny sain'olombelona manao zavatra tsy amim-piheverana anefa no nanaovan'i Jonatana ny adiny. Tsy niantehitra tamin'izay ho vitany sy ny mpitondra fiadiany izy, fa izy no fitaovana nampiasain'Andriamanitra hanavotra ny Isiraely vahoakany. Nanao drafitra izy, ary nametraka ny hoaviny teo an-tanan'Andriamanitra. Raha nihantsy ny miaramila Filistina dia nandroso izy ireo. Raha hoy ireo hoe miakara, dia niakatra izy (...)

Nangataka famantarana tamin'i Jehôvah i Jonatana sy ny mpitondra fiadiany; dia tonga ny fihaikana ka nomena azy ny famantarana. Nametraka ny fanantenany teo an-tanan'i Jehôvah izy roa lahy, ka indro nandroso tokoa. Tsy moramora tamin'ireto mpanao vy very be herim-po ireto io dia io. Mafy taminy ny nihanika hatreny an-tampony (...)

Ho mora fotsiny tamin'ny Filistinina ny namono ireto zatovo roalahy mahery fo sady sahisahy ireto; saingy tsy tonga tao an-tsainy fa efa vonon-kanohitra izy mirahalahy na dia vitsy aza. Nitazana azy ireo avy teny ambony ny vatan-dehilahy, somary nanontany tena. Gaga loatra izy ireo ka tsy azony an-tsaina velively ny mety ho anton-diany. Toa miaramila babo no fahitany azy roalahy, ka navelany niakatra mora fotsiny izy (...) "Dia lavo teo anatrehan'i Jonatana ny Filistina , ary ny mpitondra fiadiany namono teo aoriany". Nitondra horohoro tao an-toby io ady feno fahasahiana io. Roapolo lahy no maty lavo tamin'ny tany, ary raha ny fahitan'ny fahavalo azy dia toa olona an-jatony maro  no efa voaomana tamin'io ady io. Niseho tamin'ireto filistinina nanohitra ireto ny miaramilan'ny lanitra. - YI, 24 Novambra 1898.