"Dia nanao menarana varahina Mosesy ka nanantona azy tamin'ny hazo lava; ary izay olona voakaikitry ny menarana ka nijery ilay menarana varahina dia velona. " - Nom. 21:9.

Mofon'aina :

Niaro ny Zanak'Isiraely tamin'ny menarana misy poizina tany an'efitra  i Jesôsy Tompo,  saingy tsy mba fantatr'izy ireo io ampahany amin'ny tantarany io. Nisy anjely  avy any an-danitra  niaraka  tamin'izy  ireo, ary i Kristy no fiarovana ho azy, tao amin'ny andry rahona rehefa antoandro ary tao  amin'ny  andry afo rehefa alina, nandritra ny diany rehetra. Nanjary tia tena sy mpimonomonona anefa izy ireo, koa mba tsy hanadinoany ny fikarakarany azy ireo fatratra dia nanome lesona mangidy azy ireo ny Tompo. Navelany ho  voakaikitry  ny  menaran'afo   izy ireo. Noho ny fahasoavany lehibe anefa dia tsy navelany ho ringana izy ireo. Nirahina i Mosesy hanandratra menarana varahina tamin'ny hazo lava, ary nasaina nanambara fa izay rehetra mibanjina izany dia ho velona. Ary dia velona tokoa izay rehetra nibanjina. Sitrana teo no  ho  eo izy ireo (...) Tandindona mahagaga tokoa io fampitoviana an'i Kris1y tamin'ireto menarana izay nanaikitra azy ireo ireto. Nasandratra tamin'ny hazo lava io tandindona io ka izay rehetra  nibanjina izany dia sitrana. Toy izany no nakàn'i Jesôsy ny endriky ny nofo ota. Tonga Izy mba hitondra ny fahotana (...)

lzany hafatra mitondra fanasitranana sy manome fiainana izany ihany no manako ankehitriny. Manondro ny Mpamonjy nasandratra teo  amin'ilay hazo mahamenatra izany. Izay rehetra voakaikitry ny devoly,  ilay  menarana ela, dia asaina koa mba hijery dia ho velona (...) Mijere an'i Jesôsy Ilay hany fahamarinanao sy fanatitra ho anao. Ary rehefa hamarinina amin'ny alalan'ny finoana toy izany ianao dia ho sitrana amin'ny kaikitr'ilay menarana mahafaty. - L, t. 55, 1895.

Raha tsy ny hazo fijaliana, dia tsy afaka  hanana  firaisana  amin'ny  Ray ny olombelona. Miankina amin'io ny fanantenantsika rehetra. Avy eo no mamirapiratra ny fahazavan'ny fitiavan'ny Mpamonjy; ary rehefa eo am-pototry ny hazo fijaliana ny mpanota, ka manandratra ny fijeriny eo amin'Ilay maty hamonjy azy, dia afaka hifaly tanteraka, satria voavela ny helony. Izay mandohalika amim-pinoana eo amin'ny hazo fijaliana no mahatratra ny toerana avo indrindra mety ho tratran'ny olombelona.  - VM, t. 186.