"Fa fantatrareo fa tsy zavatra mety ho simba, tahaka ny volafotsy sy ny volamena, no nanavotana anareo (...) fa ny ra soan'i Kristy, toy ny ran'ny zanak'ondry tsy misy kilema." 1 Pet. 1:18,19. 

Mofon'aina :

Sarobidy ny fanahy tsirairay, satria novidina tamin'ny ra sarobidin'i Jesôsy Kristy.- TFC 5:623,624.

Mety hibitsibitsika i Satana hoe: "mpanota loatra ianao ka tsy hamonjy anao i Kristy". Rehefa fantatrao fa tena mpanota sy tsy mendrika ianao dia azonao atao ny milaza hanohitra ilay mpaka fanahy hoe: "Noho ny hasoan'ny avotra nataony dia ambarako fa Mpamonjy ahy i Kristy. Tsy ny fahamendrehan'ny tenako no itokiako fa ny ran'i Kristy sarobidy izay manadio ahy". - MYP, t. 112.

Tsy afaka mamonjy ny tenanao amin'ny herin'ilay mpaka fanahy ianao, kanefa mangovitra sy mandositra izy rehefa italahoanao fatratra ny fahamendrehan'io ra sarobidy io (...)- TFC 5:317.

Tia anao ny Tompo, tia anao mihoatra noho ny fifandraisana rehetra eto an-tany Izy, mihoatra ny tanjona rehetra eto an-tany. Saintsaino ny hasarobidin'ny fanakaikezanao ilay Iray izay herinao sy fahombiazanao. Aza mivelona eo ambany aloky ny hazo fijaliana fa aoka ho velona eo amin'ny taratra mamiratry .ny hazo fijaliana ianao izay hamirapiratan'ilay Masoandron'ny Fahamarinana ao amin'ny fonao. - L, t. 10, 1894. 

Malalaka ny fahafahantsika ho eo amin'ny ran'i Kristy manavotra. Tokony horaisintsika ho tombontsoa sarobidy indrindra, fitahiana lehibe indrindra omena ny olombelona mpanota izany. Kanefa indrisy fa kely ny tombambidy omena izany fanomezana lehibe izany! Endrey ny halalina sy ny fivelarana ary ny faharetan'izany rano velona izany. Misy fitoniana sy fialan-tsasatra ary fitaoman'ny Fanahy Masina ho an'ny fanahy mangetaheta fahamasinana, ary fiarahana masina sy sambatra ombam-piadanana ary fifandraisana sarobidy amin'i Kristy. Ary indrindra indrindra, ho azontsika atao ny hiteny amim-pahasahiana miaraka amin'i Jaona manao hoe: "Indro ny Zanak 'Ondrin'Andriamanitra, izay manaisotra ny fahotan'izao tontolo izao". Resaho izany ary ataovy antom-bavaka. Aoka ho izao no lohahevitry ny hira masina: ho voasasa, ho voadio; izany fitiavana izany no ambaran'ny fanahy mino, ary noho ireo dia mijoro ho voavela heloka sy voamarina ary voamasina eo anoloan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra izy (...) Manome hery sy tanjaka ny finoana ny heriny manadio, manome hery ny vavaka, ary mitondra fahasambarana ao amin'ny fankatoavana L, t. 87, 1894.