"Ny ran'i Jesôsy Zanany no manadio antsika ho afaka arnin' ny ota rehetra." - 1 Jao. 1:7. 

Mofon'aina :

Misy olona sasany milaza ny fotoana niainan'ny Jiosy ho fotoana tsy nisy an'i Kristy ka tsy misy famindrampo sy fahasoavana. Amin'izany no ampiharana ny tenin'i Kristy ho an'ny Sadoseo manao hoe: "tsy mahafantatra ny Soratra Masina sy ny herin'Andriamanitra hianareo". Ny vanim-potoan'ny toe-karen'ny Jiosy dia iray amin'ireo fanehoana mahafinaritra ny herin'Andriamanitra. Be voninahitra loatra ny fanatrehany ka tsy zakan'ny olombelona mety maty. I Mosesy izay tena nankasitrahan'Andriamanitra aza dia niteny hoe: "nangovitra sy natahotra aho". Kanefa Andriamanitra dia nampahery azy mba hiatrika ny voninahiny mahatalanjona sy hitondra avy eo an-tendrombohitra ny taratr'izany eo amin'ny endriny ka tsy hahajery izany maharitra ny olona (...)

Tamin'ny alalan'i Kristy no nanatanterahana ny rafitry ny fanatitra, ary nomena an'i Adama ho fanehoana ilay Mpamonjy ho avy izay hitondra ny fahotan'izao tontolo izao ary ho faty ho fanavotana azy. Tamin'ny alalan'i Mosesy no nanomezan'i Kristy tari-dalana mazava  ho an'ny zanak'Isiraely mikasika ny fanati-panavotana (...) Ny biby madio sy sarobidy ihany, dia ireo tena maneho indrindra an'i Kristy, no nekena ho fanatitra ho an'Andriamanitra (...)

Norarana tsy hihinana tavy sy ra ny zanak'Isiraely (...) Tsy ny biby atao fanatitra ihany no voakasik'io lalàna io fa voakasik'izany koa ny biby rehetra atao sakafo. Io lalàna io no mametraka eo aminy ny zavatra manan-danja fa raha tsy nisy ny fahotana dia tsy nisy ra latsaka (...)

Naseho tamin'ny alalan'ny ran'ny biby novonoina ny ran'ilay Zanak'Andriamanitra, ary Andriamanitra dia manana hevitra mazava sy hentitra voatahiry izay manavaka ny masina amin'ny zavatra tsotra. Masina ny ra, ary noho ny nandatsahana ny ran'ilay Zanak'Andriamanitra irery ihany no hampisy fanavotana noho ny ota. Ny ra ihany koa dia nampiasaina hanadiovana ny fitoerana masina tamin'ny fahotan'ny olona, maneho ny ran'i Kristy izay hany afaka manadio amin'ny ota izany. - ST, 15 Jolay 1880.