"Fa mifaly amin'Andriamanitra isika amin 'ny alalan' i Jesôsy Kristy Tompontsika, Izay nahazontsika ny fihavanana ankehitriny." Rom. 5:11. 

Mofon'aina :

Isaory Andriamanitra fa Ilay nandatsaka ny rany ho antsika dia velona mba hampanan-kery izany ary velona mba hanao fanelanelanana ho an'ny fanahy tsirairay izay mandray Azy. "Raha miaiky ny fahotantsika isika, dia mahatoky sy marina Izy ka mamela ny fahotantsika, sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsi-fahamarinana rehetra." Manafaka antsika amin'ny ota rehetra ny ran'i Jesôsy (...) Ilaintsika ny mihazona mandrakariva eo anatrehantsika ny herin'ny ran'i Jesôsy. Izany ra manadio sy mampaharitra ny fiainana izany, ka arahin'ny finoana velona no fanantenantsika Ilaintsika ny mitombo amin'ny fankasitrahana ny tombambidiny tsy hay tombanana satria tsy handaitra amintsika izany raha tsy takintsika amin'ny finoana ny heriny ka miaro ny eritreritra ho madio sy mifankazatra amin'Andriamanitra isika. Izany ra mamela heloka izany dia tsy misaraka amin'ny fitsanganana tamin'ny maty sy ny fahaveloman'ilay Mpamonjy antsika, ka aseho amin'ny alalan'ilay ony tsy mety ritra izay mivoaka avy eo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra, dia ny ranon'aina. - L, t. 87, 1894.

Ny tandidona mahatalanjona asehon'ilay vorona velona atsoboka ao amin'ny ran'ilay vorona novonoina ka nalefa ho amin'ny fiainam-pifaliana (Lev. 14:4-8) dia tandindon 'ny fanafahana antsika. Ny fahafatesana sy fiainana mifangaro izay aseho ny mpikatsaka fahamarinana sy harena nafenina dia ny firaisan'ny ra mamela heloka miaraka amin'ny fitsanganana tamin'ny maty sy ny fiainan'ilay Mpanavotra antsika. Teo ambonin'ny rano mandeha ilay vorona novonoina, izany rano mandeha izany dia tandindon'ny ran'i Kristy, ilay Zanak'ondry voavono hatramin'ny nanorenana izao tontolo izao, izay mikoriana sy manadio mandrakariva (...).

Natao hanana anjara amin'ny ran'i Kristy izay manavotra isika. Tokony horaisintsika ho toy ny tombontsoa sarobidy sy fitahiana lehibe indrindra izay natolotra ny olombelona mpanota hatrizay hatrizay izany.(...) Endrey, lalina no sady lehibe ary tsy mety ritra izany ony izany! Misy ny fitsaharana sy fiadanana ary fitaoman'ny Fanahy Masina ho an'ireo fanahy rehetra mangetaheta fahamasinana, rehefa izay dia hisy ny fiaraha-mandeha sy firaisana sarobidy amin'i Kristy izay masina no feno fifaliana sy fiadanana.- SDABC 1:1111.