Fa raha fony mbola fahavalo aza isika no nampihavanina tamin'Andriamanitra tamin'ny nakafatesan'ny Zanany, mainka ny hamonjena antsika amin'ny fahavelomany ankehitriny, rehefa nampihavanina." - Rom. 5:10.   

Mofon'aina :

Tsy hay Iazaina ny hery ananan'ny hazo fijaliana. Eo anatrehan'ny sorona nataon'i Kristy ho an'ny taranak' oIombelona dia tsinontsinona mihoatra ny  ezaka bitika ataontsika sy ny fomba fiasantsika ho fanatrarana sy fanandratana ny olombelona ary ho fanampiana ny lehilahy sy vehivavy mpanota mba hahafantatra an'i Jesosy.

Tokony ho samy hafa amin'izay nataon'ny besinimaro hatrizay ny asan'ny zanakalahy sy zanakavavin'Andriamanitra. Raha tia an'i Jesôsy izy ireo dia hanana fahatakarana lehibe momba ilay fitiavana izay naseho tamin'ny olombelona lavo izay nitaky  lafo vidy tokoa ho fanavotana ny taranak'olombelona. Andriamanitra dia maniry fiaraha-miasa amin'ny zanakalahy sy zanaka a inizio Adama rehetra izay efa lasa zanak'Andriarnanitra. (...). Manambara mazava ny mpamonjy antsika fa nitondra fanomezana manokana ho antsika avy any an-danitra lzy, dia ny fiainana mandrakizay.  Tsy maitsy nasandratra teo amin'ny fijalian'i Kalvary Izy  mba hitaona ny olona rehetra ho eo Aminy. Ahoana ary no tokony hataotsika amin'ireo lovan'i Kristy efa novidiny? Tokony hanehoana fahalemem-panahy  sy fitiavana, fahamoram-po ary firaisam-po izy ireo. Rehefa izany dia hiasa amin'ny fifanampiana sy fitondrana fitahiana ho an'ny namany avy isika. Mihoatra noho ny firahalahiana no ananantsika ao amin'izany  asa izany; miaraka amintsika ireo anjelin'ny  lanitra. Miara-miasa amintsika izy ireo eo amin'ny  asa fanazavana ny ambony sy ny ambany.

Niditra an-tsehatra tao anatin'ny asa mahagagan'ny famonjena antsika ka nanapa-kevitra nandritra ny filan-kevitra niarahany tamin'ny Rainy fa tsy hitsitsy na inona na inona, na lafo vidy toy inona aza, ary tsy hiaro na inona na inona ho fanavotana ny mpanota mahantra na dia ambony toy inona aza ny sandan'izany. Ho nomeny ho an'izany asam-pamonjena izany ny lanitra manontolo ho famerenana indray ny toetran'Andriamanitra eo amin'ny olombelona.(...) Ny hoe zanak'Andriarnanitra dia miray amim'i Kristy ao amin'Andriamanitra ary manatsotra ny tanantsika ao amin'ny  fitiavana tsy mahafoy tena mba hampaherezana sy hitahiana ireo fanahy efa ho faty ao anatin'ny fahotany.- L, t. 10,1897.