"Fa sanatria raha mba misy hataoko rehareha afa-tsy ny hazo fijalian'i Jesôsy Kristy Tompontsika, Izay naha-voahombo izao tontolo izao tamin'ny hazo fijaliana, raha ny amiko, ary izaho kosa raha ny amin'izao tontolo izao." - Gal. 6:14. 

Mofonaina:

Ny hazo fijalian'i Kristy - firy moa no mino izany araka ny tokony ho izy? Firy moa no mandinika ny amin'izany ka mahafantatra ny tena heviny marina? Tsy ho nisy Kristianina teto amin'izao tontolo raha tsy teo ny hazo fijalian'i Kristy (...). Atodiho hiala amin'ny ohatr'izao tontolo izao ny fijerinao; atsaharo ny fanindrahindrana ireo izay milaza ny tenany ho olona manana ny maha-izy azy; atodiho ny saina hiala amin'ny voninahitr'izao rehetra izao ka tsy hisaina afa-tsy ny hazo fijaliana. Hoy i Paoly: "Fa sanatria raha mba misy hataoko rehareha afa-tsy ny hazo fijalian'i Jesôsy Kristy Tompontsika". Aoka ny rehetra, ny ambony indrindra hatramin'ny ambany indrindra, hahazo ny tena hevitry ny hoe mirehareha ny amin'ny hazo fijalian'i Kristy. Natao hozakaina arnin-kerimpo sy amin-kasahiana izany hazo fijaliana izany. Toy izao no fanambaran'i Kristy: "Raha misy olona ta-hanaraka Ahy, aoka izy handà ny tenany sy hitondra ny hazo fijaliany ka hanaraka Ahy". Ary ho an'ireo izay manandratra izany, ary mitondra izany ka manaraka an'i Kristy, hazo fijaliana dia antoka hahazoana satroboninahitra izay tsy ho levona drakizay (...) 

Izany no siansa lehibe indrindra azontsika ianarana, dia ny siansan'ny famonjena. Ny hazo fijalian'i Kalvary, rehefa heverina araka ny tokony ho izy, no filozofia marina, ary fivavahana madio tsy misy pentina. Izany no fianana mandrakizay ho an'ireo rehetra mino. Amin'ny alalan'ny ezaka tsikelikely atao amim-pahamalinana fatratra, didy anampy didy, fitsipika anampy fitsipika, kely etsy ary kely eroa, no tokony hanamarihan'izany ny saina (...) fa ny hazo fijalian'i Kristy dia mahomby ankehitriny tahaka ny tamin'ny andron'i Paoly, ary tokony hahazo izany tsara tahaka ny fahazoan'ilay apostoly lehibe azy ireo.(...)

Fantaro fa ny hany zavatra azonao hireharehana amim-pitokiana dia izay hanokatra ho anao ny vavahadin'ny tanànan'Andriamanitra. Ianaro ao amin'ny Tenin'Andriamanitra ny fomba hamolavolana ny toetra hifanaraka amin'ny firenena izay katsahinao. Fantaro fa natao ho isanareo i Kristy, ary izay rehetra very tao amin'i Adana dia naverin' ny hazo fijalian'i Kristy amin'ny fahafenoany ao amin'ny fanahy mino rehetra. YI, Jolay 1898.