"Jehôvah no mahalala ny hevitry ny hendry, fa zava-poana izany. Ka dia aza misy manao olona ho reharehany."Kôr. 3:20,21. 

Mofon'aina:

Miaina ao anatin'ny vanim-potoan'ny faharatsiam-pitondrantena isika ka manao ota sahisahy ny lehibe ny tanora. Raha tsy mahazo fiambenana masina ny tanorantsika, raha tsy mafy orina ao amin'ny fitsipi-piaina tsy miovaova izy ireo, raha tsy tandremana bebe kokoa ny fifidianany ny mpiara-miriaria aminy sy ny boky izay mamahana ny saina dia hotandindomin-doza amin'ny fiarahamonina ratsy fitondrantena tahaka ireo mponina tany Sôdôma izy ireo (...) Hisetra fakam-panahy isaky ny kihon-dalana ny tanorantsika, ary tsy maintsy beazina hitoky amin'ny hery ambony kokoa izy ireo, fampianarana ambony kokoa izay azon'ny olombelona mety maty omena. Hita eny rehetra eny ireo mpanimbazimba ny Tompontsika, izay manebaka ny fivavahana Kristianina.  Ireo izay tsy manana hery ara-panahy dia tsy afaka ny hijoro hiaro ny fahamarinana, tsy manana fahasahiana izy hilaza hoe: "Tsy afaka ny hijanona eto aminareo aho raha tsy mitsahatra izany resaka izany. I Jesôsy , ilay Mpanavotra izao tontolo izao no Mpamonjiko; ao Aminy no iorenan'ny fanantenako ny fiainana mandrakizay. Kanefa lzany no fomba mety indrindra hampanginana azy ireo. Raha miady hevitra aminy ianao dia hanana fonjan-kevitra hanoherana anao izy ireo ka tsy hisy hanohina azy izay lazainao; kanefa raha miaina ho an'i Kristy ianao, raha miorina tsara amin'ny fiandanianao amin'Andriamanitry ny lanitra, dia hanao zavatra izay hahomby amin'izy ireo teo amin'izay tsy nampahomby ny fonjan-kevitra.(...)

Tsy misy sary mampalahelo mihoatra noho ny an'ireo izay novidin'ny ran'i Kristy, izay notolorana talenta maro mba hahafahany manome voninahitra an'Andriamanitra ka manao vazivazy ny hafatra maimaimpoana izay nomena azy ireo ao amin'ny Filazantsara, manda ny maha-Andriamanitra an'i Kristy, ary mitoky amin'ny fomba fisainany voafetra sy amin'ireo fonjan-kevitra izay tsy  marim-pototra. Rehefa hosedrain'ny fotoantsarotra, rehefa hoentina hifanatrika amin'ny fahafatesana ireny hevi-diso nankamamiany ireny dia hitsonika tahaka ny fanala danihan'ny masoandro.(....) Ny fanatenana Kristiana dia tahaka ny vatofantsika ho an'ny fanahy sady azo antoka no tsy azo hozongozonina.- ST, 21 Aprily 1890.