" Ary aoka ny manan-karena tsy hirehareha amin'ny hareny." Kôr. 9:22

Mofon'aina :

Tsy tokony hirehareha amin'ny ananany ny mpanan-karena.   Tsy afaka ny hanandratra an'i Kristy isika raha mampitoetra ny fitiavantsika ao amin'ny zavatry ny tany. Hohazonin'i Satana hifantoka amin'izay mahakasika izao flainana izao ny saintsika mba hahatonga antsika tsy hahita ilay fiainana ambony kokoa; nefa tsy tokony hitolefika manoloana ireo teti-dratsiny isika. I Kristy no loharanon'ny fitahiana ara-nofo rehetra, sy ny fitahiana ara-panahy rehetra. Tsy natao hitonona ho tompon'ireny harena nomeny antsika ireny isika. "Aza mihary harena ho anareo ety an-tany, izay misy kalalao sy harafesina manimba, sady misy mpangalatra manamitrano sy mangalatra. Fa miharia harena ho anareo any an-danitra. (...)» Nataon'i Paoly ho fatiantoka ny zava-drehetra mba hahazoany an'i Kristy. Nefa rehefa mitaky ny fananantsika sy ny fanompoantsika ny Mpamonjy dia maro ireo izay mahatsapa fa tsy afaka ny hankatò an'Andriamanitra izy ireo ka mibata ny haren'ny tany miaraka aminy, ary manapa-kevitra ny hitoetra eo amin'ny fananany (...)

Nahoana moa ireo izay manantena ny hijoro manodidina ny seza fiandrianan'i Kristy sy hiakanjo ny fahamarinany no tsy matoky an'Andriamanitra, ary manahy fa hamela azy ireo ao anatin'ny tsy fahampiana Andriamanitra? Aiza ny finoan'izy ireo? Namahana ny goaika iiay Raintsika any an-danitra, koa tsy hamahana antsika be lavitra noho izany ve Izy? Raha marina ny fomba fijerintsika an'i Kristy dia tsy hamela na inona na inona hampisaraka antsika Aminy isika (...) Ireo izay mianatra ny hahita hoe hatraiza no ahafahan'izy ireo miaina manakaiky an'izao tontolo izao nefa sady hahazo ny lanitra, dia hanakaiky izany saingy hihidy aminy ny lanitra. Tsy maintsy manaiky ny anjara fahoriana eo amin'ny fivavahana isika raha maniry ny hipetraka miaraka amin'Ilay efa nijaly eo amin'ny seza fiandrianany. RH, 15 Martsa 1887.

Azontsika atao ny mamory fananana: nefa ny vola izay ananantsika dia tsy tokony hoheverina ho antsika fa hotantanina, tsy natao holanilanina foana fa ampiasaina amin'ny fanompoana ny Tompo. Tokony ho tanjona apetratsika ny hankato ny baikon'ilay Kapitenintsika, sy hihary ny haren'ny lanitra ho antsika: Koa raha ho rava ny zava-drehetra eto amin'izao tontoto izao, dia hanana harena izay tsy ho levona isika any an-danitra . Ms, t. 29, 1886.