“Mangataha, dia homena hianareo; mitadiava dia hahita hianareo, dondony, dia hovohana hianareo. Fa izay rehetra mangataka no mahazo; ary izay mitady no mahita; ary izay mandondona no hovohana” Mat. 7:7,8

Mofon’aina:

  Noho izany dia avia, mitadiava, fa hahita. Ny toerana fitehirizana ny hery dia mivoha, sady feno no maomaimpoana. Manatona amin’ny fo feno fanetren-tena, tsy mihevitra fa tsy maintsy manao zavatra tsara ianao vao ho mendrika ny fankasitrahan’Andriamanitra , na tsy maintsy manova ny toetranao ho tsara alohan’ny hanatonanao an’i Kristy. Tsy misy na inona na inona mihitsy azonao atao hanatsarana ny fiainanao. Amin’ny anaran’i Jesosy, manatona amin’ny finoana feno fahatokiana, satria mpanota ianao, fa izao no nolazain’i Kristy: “Tsy tonga hiantso ny marina Aho, fa ny mpanota hibebaka” Mat. 9:13. Manatona an’Andriamanitra dia hanatona anao Izy. Ianao dia asaina mangataka mitady, mandondona, ary mino fa ekena ianao amin’ny alalan’i Jesosy Kristy, matoky fa Izy irery ihany no afaka hanao ireo zavatra ireo ho anao, izay tsy ho azon’ny tenanao manokana hotanterahina na oviana na oviana (...)

  Jesosy no fanatitra fanorenana ny ratsy nataontsika; tsy afaka manonitra samy irery ny fahotana vitantsika isika, nefa kosa amin’ny finoana isika, dia afaka manaiky ny fanonerana izay natao; “Fa Kristy koa aza efa nijaly indray mandeha noho ny ota, ny Marina hamonjy ny tsy marina, mba hitondra antsika ho amin’Andriamanitra” 1 Pet. 3:18. “Fa fantatrareo fa tsy zavatra mety ho simba (...) no nanavotana anareo tamin’ny fitondrantena adala (...) fa tamin’ny ra soan’i Kristy, toy ny ran’ny zanak’ondry tsy misy kilema ary tsy misy pentimpentina” 1 Pet. 1:18,19. “Ary ny ran’i Jesosy Zanany no manadio antsika ho afaka amin’ny ota rehetra” 1 Jao. 1:7. Amin’ny alalan’ny asan’izany ra soa sarobidy izany no hahazoan’ilay mpanota-ilay fanahy mijaly, hiverina ho amin’ny fahatsarana. Rehefa eo amin’Andriamanitra no anorenanao ny fangatahanao dia hampanaiken’ny Fanahy Masina ao am-ponao ireo teny fikasan’Andriamanitra izay mahatoky.

 

  Amin’ny fotoana mahavery hevitra, rehefa manipy hevitry ny ahiahy sy ny hakiviana i Satana, ny Fanahin’ny Tompo dia hazava toy ny faneva hanohitra azy, ka ireo taratra mazavan’ny masoandron’ny fahamarinana dia hamirapiratra ao an-tsainao sy ao amin’ny fanahinao. Raha mitady handrendrika anao amin’ny fahakiviana i Satana, ny Fanahy Masina kosa haneho miharihary aminao ny fanelanelanana ataon’Ilay Mpamonjy velona ho anao. Kristy no fofo-manitra, ilay ditin-kazo mani-pofona masina izay hahatonga ny fangatahanao ho azo ekena eo anatrehan’ny Ray. Rehefa takatry ny saina amin’ny fahafenoany tanteraka, sady ekena, ny fahazavan’ny fahamarianan’i Kristy, dia fitiavana, fifaliana, fiadanam-po ary fankasitrahana tsy hay lazaina no hamonto ny fanahy, ka ny teny hampiasain’ilay notahina dia hoe: “Ary ny fahamoram-ponao no mahalehibe ahy” Sal. 18:35