Ary rehefa teraka Jesôsy tao Betlehema (...) indreo, nisy Magy avy tany atsinanana tonga tany Jerosalema ka nanao hoe: Aiza ilay teraka ho Mpanjakan'ny Jiosy?» - Mat. 2:1,2.

Modon'aina :

Nietry mba handray ny maha-olombelona ny Mpanjaka; ary ireo anjely izay vavolombelon'ny fahatsarany tany an-danitra, raha nomen'ny tafiky ny lanitra rehetra voninahitra Izy, dia diso fanantenana ny amin'ny fahitany ilay mpitarika azy avy any an-danitra teo amin'ny toerana izay feno fahafaham-baraka.

Nampanalavitra ny tenany tamin'Andriamanitra ny Jiosy tamin'ny alalan'ny asa ratsiny ka tsy afaka nilaza tamin'izy ireo ny fiavian'ilay zaza Mpanavotra ny anjely. Nifdy ireo Magy avy tany Atsinanana Andriamanitra mba hanao ny sitrapony.

Nahita ny lanitra namirapiratry ny hazavana, izay nitoeran'ny tafiky ny lanitra nanambara ny fiavian'i Kristy tamin'ireo nnpiandry ondry manetry tena ireto Magy.

Andian'anjely mamiratra teny lavitra eny izay niseho ho toy ny kintana mazava io hazavana io. Nisarika ny fahalianan'izy i ireo ny fisehoan'ilay kintana lehibe mamiratra tsy mahazatra, izay tsy mbola hitany tany aloha, niantona toy ny marika teny amin'ny lanitra (...) Nampivily ny lalany tany amin'izay toa nitondran'ny kintana azy ireo Magy. Ary rehefa  nanakaiky ny tananan'i Jerosalema izy ireo dia nohodidinin'ny haizina ilay kintana ka tsy nitarika azy ireo intsony. Nihevitra izy ireo fa tsy afaka ny tsy hahalala ilay fiaviana lehiben'ny Mesia ny Jiosy, ka nanontany teo amin'ny manodidina an'i Jerosalema izy ireo.

Gaga ireo Magy ny amin'ny tsy fahitany fahalianana ny amin'ny fiavian'ny Mesia. (...) Talanjona izy ireo ny amin'ny tsy fahalianan'ny Jiosy sy ny tsy fifalian'izy ireo ny amin'ny fisehoan'ny fotoam-pahatongavan'i Kristy.

Ny fiangonana amin'izao fotoana misy antsika izao koa dia tahaka ny Jiosy tamin'ny fotoana voalohany nahatongavan'i Kristy. Mitady fahalehibiazana araka izao tontolo izao izy ka tsy vonona hahita ny fahazavan'ny faminaniana izay maneho ny fahatongavan'i Kristy. Ny hanjakan'ny Mesia tao Jerosalema araka ny fomban'izao tontolo izao sy amin'ny fomba miezinezina no nokatsahiny. Ireo mitonon-tena ho Kristianina amin'izao androntsika izao koa dia miandrandra fanambinana ny fiangonana eo amin'ny lafiny materialy, fiovan'izao tontolo izao ho tsara ary manantena hifaly mandritra ny arivo taona eto an-tany fa tsy any an-danitra. - RH, 24 Desambra, 1872