"Hoy Izay manambara ireo zavatra ireo: Eny, avy faingana Aho. Amena. Avia, Jesôsy Tompo ! " - Apôk. 22:20.

Mofon'aina :

Ny fiavian'ny Tompo [fanindroany] no fanantenana nandritra ny taonjato rehetra ho an'ireo tena mpanaraka Azy marina. Ny teny fikasana nataon'ny Mpamonjy, raha niainga teo amin'ny tendrombohitra Oliva, izay milaza fa ho avy indray Izy, dia nanazava ny hoavin'ny mpianany, nameno ny fony tamin'ny fifaliana sy ny fanantenana izay tsy nety ritran'ny fahoriana na vasoky ny fitsapana. Teo anivon'ny fahoriana sy ny fanenjahana dia «fanantenana mahafinaritra» «ny fisehoan'Andriamanitra lehibe sy Jesôsy Kristy Mpamonjy antsika».

Raha feno alahelo ireo Kristianina tany Tesalonika teo am-pandevenana ny malalany izay efa nanantena ny ho velona hahita maso ny fiavian'ny Tompo dia nanondro azy ireo ny fitsanganany amin'ny maty izay hisy amin'ny fiavian'ny Mpamonjy i Paoly, mpampianatra azy. Amin'izay dia hitsangana ny maty ao amin'i Kristy ka hakarina miaraka amin'ny velona «hitsena ny Tompo eny amin'ny rahona». «Dia ho any amin'ny Tompo mandrakariva isika», hoy izy. «Koa dia mifampionona ianareo amin'izany teny izany» - 1 Tes. 4:16-18 (...)

Avy any am-ponja, avy eny amin'ny antontan-kitay fandoroana velona, avy eny amin'ny lampihazo fanapahan-doha izay nitsanganan'ny olona masina sy ny maritiora ho vavolombelona ho an'ny fahamarinana, no hamakivakian'ilay antson'izy ireny mitory finoana sy fanantenana nandritra ireo taonjato nifandimby. Satria azony antoka ny hitsanganan'i Kristy amin'ny maty, noho izany, dia azony antoka koa ny fitsanganan'ny tenany amin'ny fiavian'i Kristy, nanao tsinontsinona ny fahafatesana izy, ary tafasondrotra ambonin'izany. Daniel Taylor, The Reing of Christ on Earth; or, The Voice of the Church in All Ages. t. 33. Vonona ny hidina tany am-pasana izy ireo mba hitsangana ho amin'ny fahafahana. — Ibid, t. 54.

Teo amin'ny harambato tao Patmo no nandrenesan'ilay mpianatra malala ny teny fikasana hoe: «Eny, avy faingana Aho»; ary ny valin-teny feno faniriana, dia famintinana ny ranom-bavaky ny fiangonana nandritra ny fivahinianany rehetra hoe: «Amena, avia Jesôsy Tompo!» - Apôk. 22:20. - HM, t. 316.