"Ny fahafatesana no fahavalo farany horesena." 1 Kor. 15:26.

Mofon'aina:

Hoy ny nambaran'i Lotera: "Mandresy lahatra ny tenako marina tokoa aho fa ny andro fitsarana dia ho tonga ato anatin'ny telonjato taona. Tsy tian'Andriamanitra ary tsy azony atao intsony ny hampijaly ity izao tontolo izao ratsy fanahy ity mandritra ny fotoana ela". «Manakaiky ny andro lehibe izay hahafongana ny fanjakan'ny ratsy». - Daniel T. Taylor, The Reign of Christ on Earth: or, The Voice of the Church in All Ages, t. 33.

«Manakaiky ny farany ity izao tontolo izao tranainy ity» hoy i Melanchthon. Mampahery ny Kristianina i Calvin «mba tsy hisalasala, haniry amin-kafanana ny andro hiavian'i Kristy ho toy ireo vanim-potoana mamy indrindra»; ary nilaza izy fa «ny fianakavian'ireo mpino rehetra dia ho hita amin'io andro io». «Ilaintsika ny ho noana an'i Kristy, ilaintsika ny hitady Azy amim-pahalianana» hoy izy, «hatramin'ny fotoana farany amin'izany andro lehibe izany, izay hanehoan'ny Tompontsika amin'ny fahafenoany ny voninahitry ny fanjakany.» - Ibid., tt. 158,134

«Tsy nitondra ny nofontsika ho any an-danitra ve i Jesosy Tompontsika ka tsy ho avy indray?» hoy i Knox, ilay mpanavao fivavahana ekosay. Fantatsika fa mbola ho avy lzy ary tsy ho ela». I Ridley sy i Latimer, Izay nanolotra ny fiainany ho an'ny fahamarinana, dia nitady tamim-pinoana ny fiavian'ny Tompo. Izao no nosoratan'i Ridley: «Tsy isalasalana fa izao tontolo izao – mino izany aho, dia lazaiko izany – dia manakaiky ny farany. Mamela anay hihiaka ao am-ponay ho an'i Kristy Mpamonjy miaraka amin'i Jaona, mpanompon'Andriamanitra manao hoe Avia, Jesosy Tompo, Avia.» - Ibid., tt. 151,145.

"Hoy i Baxter: imamiko indrindra sy maha-dibo-pifaliana ahy ny fieritreretana ny fiavian'ny Tompo'. Richard Baxter, Worths, boky 17, t. 555. `Asan'ny finoana sy toetry ny olony masina ny ho tia ny fisehoany sy ny mibanjina io fanantenana mahafinaritra io. `Satria ny fahafatesana no fahavalo farany horesena amin'ny fitsanganan'ny maty, dia tokony ho hitantsika ny hafanampon'ny mpino maniry mafy ny fiavian'i Kristy sy mivavaka ho amin'izany fotoana izany izay hahatanterahan'io fandresena feno sady farany io'. — Ibid, boky 17, p. 500. `lo no andro tokony irin'ny mpino fatratra, sy antenainy, ary andrasany ho fanatanterahana ny asam-panavotana azy, sy fanatontosana ny fanirian'ny fanahiny."Hafaingano, Tompo o io andro feno fitahiana io'. — Ibid, boky 17, tt. 182,183. Toy izany ny fanantenan'ny fiangonana apostolika sy ny an'ilay fiangonana tany an'efitra, ary ny amin'ireo Mpanavao fivavahana. -HM, t. 317.