"Ry mpiambina ô, toy inona alina moa izao? Dia hoy ny mpiambina: Avy ny maraina, avy koa ny alina; Raha mbola ta-hanontany hianareo, dia manontania ihany; ka avia, miverena." - Isa. 21:11b,12.

Mofon'aina :

Ny fahatakarana ny fanantenana ny fiavian'i Kristy fanindroany no fanalahidy manokatra ny tantara rehetra aorian'izany ary manazava ireo lesona rehetra amin'ny ho avy. Ev, t. 220.

Ankehitriny dia ilaina ny handrenesana ny feon'ny mpiambina marina amin'ny fotoana rehetra, «Avy ny maraina, avy koa ny alina.» Mila mamoaka feo ny trompetra, satria eo amin'ny andro lehibe fiomanana ho an'ny Tompo isika.

Mifamatotra ny fahamarinan'ny faminaniana, ary rehefa mianatra izany isika dia tonga amboaram-pahamarinana kristianina azo ampiharina tsara izany. Ny resaka rehetra ataontsika dia tokony haneho mazava fa miandry isika, miasa, ary mivavaka ho an'ny fiavian'ny Zanak'Andriamanitra.

Ny fiaviany no fanantenantsika. Tokony hifamatotra amin'ny tenintsika sy ny asantsika rehetra ary ny fifandraisantsika sy ny fifaneraserantsika amin'ny olona izany fanantenana izany. (...) Ny fiavian'ny Zanak'olona fanindroany no anton-dresaka tokony ho eo anoloan'ny olona mandrakariva. lo no tsy tokony hohadinointsika na oviana na oviana eo amin'ny resaka ataontsika. Tokony ho eo anoloan'ny masom-panahy mandrakariva ny momba ny mandrakizay, dia hiharihary eo ny maha-tsinontsinona sy zava-poana ireo zava-manintona eo amin'izao tontolo izao. Hataontsika inona moa ny fireharehana sy ny fideraderana, ny harena, ny voninahitra ary ny fahafinaretana omen'izao tontolo izao?

Vahiny sy mpivahiny izay miandry sy manantena ary mivavaka ho an'izany fanantenana voatahy izany isika, dia ilay fisehoana be voninahitr'i Jesôsy Kristy Tompo sy Mpamonjy antsika. Raha mino izany isika ary mampihatra izany eo amin'ny fiainantsika andavanandro dia asa lehibe toy ny ahoana no hoentin'izany finoana sy fanantenana izany; fifankatiavana mafana manao ahoana; fiainana masina sy voatandrina manao ahoana izany ho an'ny voninahitr'Andriamanitra! Ary manoloana ny valisoa izay ho azontsika dia endrey ny elanelana tokony hampisaraka antsika amin'izao tontolo izao (...)

Tokony ho ao an-tsain'ny rehetra mandrakariva ny fahamarinana momba ny fahatongavan'i Kristy. Ev, tt. 218-220.