"lndro, ataontsika fa sambatra izay efa naharitra. Efa renareo ny faharetan'i Joba ary efa hitanareo ny faran'ny nataon'ny Tompo taminy, fa miantra indrindra ny Tompo sady be famindrampo." - Jak. 5:11.

Mofon'aina :

Matetika no nohamaizinin'ny hevitr'olombelona, ny lovan-tsofina sy ny fampianaran-dison'ny olombelona ny sain'ny vahoaka, eny, na dia ny an'ny mpanompon'Andriamanitra aza, hany ka sombiny kely fotsiny no azony ny amin'ireo zava-dehibe izay nambarany ao amin'ny Teniny. Toy izany tamin'ireo mpianatr'i Kristy, na dia fony ny tenan'ny Mpamonjy mihitsy aza no teo anivony. Efa vonton'ny hevitry ny besinimaro loatra momba ny Mesia izay nataony fa ho mpanjaka ara-nofo, ka hanandratra an'Isiraely ho eo amin'ny seza fiandrianan'izao tontolo izao ny fisainany, hany ka tsy nety ho azony ny dikan'ny teny izay nanambara mialoha ny fijaliany sy ny fahafatesany. (...)

Hatramin'ny nahaterahan'izy ireo dia efa nipetraka teo amin'ny voninahitry ny fanjakana eto an-tany ny fony ary izany no nahajamba ny sainy (...)

Ny fanandramana nataon'ireo mpianatra izay «nitory ny filazantsaran'ny fanjakana» tamin'ny fiavian'i Kristy voalohany, dia nisy setriny tamin'ny fanandramana nataon'ireo izay nitory ny hafatry ny fiaviany fanindroany (...)

Tahaka ireo mpianatra voalohany, dia tsy takatr'i Miller sy ireo namany tanteraka ny fiantraikan'ny hafatra nentiny. Nanakana azy tsy ho tonga teo amin'ny fanazavana marina ny zava-dehibe iray tao amin'ny faminaniana, ireo hevi-diso efa tafaorina ela tao amin'ny fiangonana. Noho izany, na dia nitory ny hafatra izay nankinin'Andriamanitra taminy hotoriny amin'izao tontolo izao aza izy, dia niharan'ny fahadisoam-panantenana noho ny fandraisana diso ny heviny. (...)

Ho an'ireo mpino ireo, tahaka ny tamin'ireo mpianatra voalohany, dia nanjary nazava taty aoriana izay toa maizina tamin'ny sainy tamin'ny ora fisedrana. Rehefa hitany «ny faran'ny nataon'ny Tompo taminy» dia fantany fa, na dia teo aza ny fisedrana avy tamin'ny fahadisoan-kevitra nahavoa azy, dia tanteraka marina taminy ny fikasan'Andriamanitra feno fitiavana. Nianarany tamin'ny fanandramana nitondra fitahiana ho azy fa «mamindra fo sy miantra lzy»; fa ny lalàn'i Jehovah rehetra dia «famindram-po sy fahamarinana amin'izay mitandrina ny fanekeny sy ny teny vavolombelony.» -HM, tt. 359,365,368.