"Ary manana ny teny faminaniana atao mafy orina kokoa isika; koa raha mandinika izany hianareo, dia manao tsara, fa toy ny jiro mahazava ao amin'ny fitoerana maizimaizina izany, mandra-pahazavan'ny andro, ka miposaka ao am-ponareo ny fitarik'andro.» - 2 Pet. 1:19. 

Mofon'aina:

Voalaza fa ao anatin'ny «filazantsara mandrakizay» io hafatra [Apôk. 14:6,7] io. Tsy nankinina tamin'ny anjely ny asa fitoriana ny filazantsara, fa napetraka tamin'ny olona. Anjely masina no nampiasaina amin'ny fitarihana io asa io, adidiny ireo fihetsehana lehibe ho amin'ny famonjena ny olona; fa ny tena fitoriana ny filazantsara dia ny mpanompon'i Kristy eto an-tany no manatontosa izany.

Olona mahatoky, izay nankatò ny fitaoman'ny Fanahin'Andriamanitra sy ny fampianaran'ny teniny no hitory io hafatra fampitandremana io amin'izao tontolo izao. Ireo izay nandinika "ny teny faminaniana ...atao mafy orina», dia ilay «jiro mahazava ao amin'ny fitoerana maizimaizina mandra-pahazavan'ny andro, ka niposaka ny fitarik'andro.» - 2 Pet. 1:19. Efa nikatsaka ny fahalalana an'Andriamanitra mihoatra noho ny harena miafina rehetra izy, ka noraisiny «ho tsara noho ny volafotsy» izany, «ary ny tombom-barotra aminy dia mihoatra noho ny volamena tsara» - Ohab. 3:14. Koa dia nambaran'i Jehôvah taminy ireo zava-dehibe momba ny fanjakany. «Ny fisainan'i Jehôvah asehony amin'izay matahotra Azy, ary ny fanekeny no hampahafantariny azy.» - Sal. 25:14. 

Tsy ireo mpampianatra momba ny fivavahana nandalim-pahaizana no nahafantatra ny amin'io fahamarinana io ka nanolo-tena hitory izany. Raha mpiambina nahatoky ireo, ka nandinika ny Soratra Masina tamin-kafanam-po sy tamim-pivavahana dia ho nahalala ny fotoam-piambenana amin'ny alina izy. Ho novelarin'ny faminaniana teo anatrehany ireo toe-javatra efa nadiva hiseho. Tsy notanany anefa io toerana io, ka nomena ny olona tsotsotra kokoa ny hafatra. Hoy Jesôsy : "Mandehana, raha mbola manana ny mazava ianareo, mba tsy hahatratra anareo ny maizina."- Jao. 12:35. lreo izay mihodina hiala amin'ny fahazavana nomen'Andriamanitra, na manao an-tsirambina ny fikatsahana izany, raha mbola azony takarina, dia avela ao amin'ny haizina. Hoy anefa ny Mpamonjy: «Izay manaraka Ahy tsy mba handeha amin'ny maizina, fa hanana ny fahazavan'aina.» - Jao. 8:12. Na iza na iza tsy mitady hanao afa-tsy ny sitrapon'Andriamanitra, ka miezaka ny hitandrina ny fahazavana efa nomena azy, dia handray fahazavana lehibebe kokoa; hisy kintana manana ny famirapiratan'ny lanitra halefa hitarika io fanahy io ho amin'ny fahamarinana rehetra. - HM, tt. 325,326.