Ary Izy no nanome ny sasany ho Apostoly, ary ny sasany ho mpaminany, ary ny sasany ho evanjelista, ary ny sasany ho mpiandry sy mpampianatra, ho fanatanterahana ny olona masina, ho amin’ ny asan’ ny fanompoana amin’ ny fiangonana , ho amin’ ny fampandrosoana ny tenan’ i Kristy, mandra-pahatongantsika rehetra ho amin’ ny firaisan’ ny finoana sy ny fahalalana tsara ny Zanak’ Andriamanitra, ka ho lehilahy lehibe, mahatratra ny ohatry ny halehiben’ ny fahafenoan’ i Kristy. Efes. 4:11-13

 

Mofon'aina:

 

 Nanome talentan'ny fahatakaran-javatra sy ny fahaiza-manao ary ny fananana hery miasa mangina ny mpiasany Andriamanitra, arakaraka ny fahaizany mampiasa ireo talenta ireo amim-pahendrena ho amin'ny asa fanompoana.

Nanome ny asany ho an'ny olona tsirairay Izy.

"Ary Izy no nanome ny sasany ho Apostoly, ary ny sasany ho mpaminany, ary ny sasany ho evanjelista, ary ny sasany ho mpiandry sy mpampianatra."

Nahoana no notendrena ireo, karazana mpiasa ireo? "Ho fanatanterahana ny olona masina, ho amin'ny nny asan'ny fanompoana amin'ny fiangonana, ho amin'ny fampandrosoana ny tenan'i Kristy, mandra-pahatongantsika rehetra ho amin'ny firaisan'ny finoana sy ny fahalalana tsara ny Zanak' Andriamanitra, ka ho lehilahy lehibe, mahatratra ny ohatry ny halehiben'ny fahafenoan'i Kristy; mba tsy ho zaza intsony isika, ka ahilangilana sy ampitambolimbolenin'ny rivotry ny fampianarana samy hafa rehetra amin'ny saim-petsy ataon'ny olona sy ny fihendreny hahatanteraka ny hevitry ny famitahana fa mba hanaraka ny marina amin'ny fitiavana ka hitombo amin'ny ny zavatra rehetra ho an'izay Loha, dia Kristy" - Efes. 4:12-15.

Hitantsika avy amin'io tenin'Andriamanitra io, fa manana mpiasa izay notendreny Andriamanitra, ary misy tanjona mazava ny asa izay napetraka tamin'izy ireo. Mpaminany, apôstôly, evanjelista, mpitandrina, mpampianatra, dia samy miara-miasa avokoa ireo, ho amin'ny fanatanterahana ny olona masina sy ho amin'ny asa fanompoana ary ho amin'ny fanefena ny tenan'i Kristy. Moa ve tsy tokony hifantohana amim-pitandremana ny zavatra toy izany? Tsy tsikaritsika ve fa misy asa manokana natao antsirambina ao amin'ny fiangonana, izay tsy nahafan'ireo olona masina hanatratra ny fahatanterahana izay irin'Andriamanitra hotratrariny? Raha toa ka notanterahina ny asa fanompoana, dia ho lasa voavolavola sy voaofana ho amin'ny asa lehibe izay napetraka taminy ny fiangonana; ho naseho tamin'ny fomba izay nahafahan'ny FanahinAndriamanitra hiasa ao am-po ny fahamarinana; ho resy lahatra sy  niova fo ny mpanota, ary handray ny toerany amin'ny mahampanara-dia an'i Kristy azy.