Ireo rehetra ireo dia asan’ ny Fanahy iray ihany, zarazarainy ho azy rehetra avy araka ny sitrapony. 1 Kôr. 12:11

 

Mofon'aina:

 

Tokony hitovy ny fanahy izay mitarika sy mifehy antsika. Tsy ilaina anefa ny fananana fanomezam-pahasoavana mitovy mba hahatanteraka izany. 

Zarazaraina ho samy hafa ny faanomezam-pahasoavana, nefa ny Fanahy dia iray ihany. Ary zarazaraina ho samy hafa ny fanompoana, nefa ny Tompo dia iray ihany. Ary zarazaraina ho samy hafa ny asa, nefa Andriamanitra dia iray ihany, Izay miasa ny zavatra rehetra amin'ny olona rehetra" - 1 Kôr. 12:4-6. Mba hampilamina tanteraka ny fizotr'ireo karazana asa ireo, dia "nametraka izay rehetra momba ny tena, samy ho eo amin'ny tena araka ny sitrapony (Andriamanitra]." - and. 18. Nametraka ny olona tsirairay eo amin'ny toeram-piasany mba hiandraikitra asa manokana Andriamanitra. Raha manana fanontaniana mikasika ny toeram-piasana nametrahana anao ianao, dia mivavaha amin' Andriamanitra mba hahazo fitarihana. Nilaza mazava tsara Izy fa nametraka ny olona tsirairay eo amin'ny toerany.

"Fa ny anankiray nomen'ny Fanahy teny fahendrena, ary ny anankiray teny fahalalana, araka izany Fanahy izany ihany, ary ny anankiray finoana, amin'izany Fanahy izany ihany, ary ny anankiray fanomezam-pahasoavana ho enti-mahasitrana, amin'izany Fanahy iray izany ihany, ary ny anankiray ny manao fahagagana ary ny anankiray ny maminany, ary ny anankiray ny mahafantatra fanahy samy hafa ary ny anankiray ny mitenty amin'ny fiteny samy hafa tsy fantatra, ary ny anankiray ny mandika fiteny tsy fantatra. Ireo rehetra ireo dia asan'ny Fanahy iray ihany, zarazarainy ho azy rehetra avy araka ny sitrapony" -1 Kôr. 12:8-11.

"Fa samy nomena ny fahasoavana, araka ny ohatry ny fanomezan'i Kristy avy isika rehetra. ( .. ) Koa izany no ilazany hoe: Raha niakatra ho any amin'ny avo Izy, dia nitondra olona maro ho babo Ka nanome fanomezana ho an'ny olona. ( .. ) Ary Izy no nanome ny sasany ho Apostoly, ary ny sasany ho mpaminany, ary ny sasany ho evanjelista, ary ny sasany ho mpiandry sy mpampianatra, ho fanatanterahana ny olona masina, ho amin'ny asan'ny fanompoana aminhy fiangonana, ho amin'ny fampandrosoana ny tenan'i Kristy, mandra-pahatongantsika rehetra ho amin'ny firaisan'ny finoana sy ny fahalalana tsara ny Zanak' Andriamanitra, ka ho lehilahy lehibe, mahatratra ny ohatry ny halehibenny fahafenoan'i Kristy" - Efes. 4:7-13.

Aseho eto fa manao, ny anjarany samihafa izay tandrify azy tsirairay ny mambran'ny fiangonana. Ny rehetra dia eo ambanin'ny fanaraha-mason'llay Mpampianatra Lehibe izay miasa sy mahalala tsara izay tena tokony hataon'ny tsirairay mba hahazoana izay zavatra mety hilaina.