"

 "Misaotra an’ i Kristy Jesosy Tompontsika aho, Izay nampahery ahy, fa nataony mahatoky aho ka notendreny ho amin’ ny fanompoana,dia izaho, izay mpiteny ratsy  fahiny sady mpanenjika sy mpampahory; kanefa nahazo famindrampo aho, satria tamin’ ny tsi-fahalalana no nanaovako izany noho ny tsy finoana. Fa be indrindra ny fahasoavan’ ny Tompontsika tamin’ ny finoana sy ny fitiavana, izay ao amin’ i Kristy Jesôsy. "1 Tim.1:12-14 

Mofon'aina:

Izay rehetra maniry  fahombiazana amin'ny fahazoana fanahy ho an'i Kristy, dia tsy maintsy mitondra ao aminy ny hery miasa mangina avy any an-danitra, izay an'ny Fanahy Masina. Kely dia kely monja anefa ny fahalalana ny fiasan'ny Fanahin' Andriamanitra. Tsy mba voaresaka firy ihany koa ny mana-zava-dehlbe izany hoe tafian'ny Fanahy Masina hery izany, kanefa dia amin'ny alalan'ny fiasan'ny Fanahy Masina no tokony hitaomana ny olona ho eo amin'i Kristy, ary amin'ny alalan'ny heriny irery ihany no hanadio ny fanahy. Hoy ny Mpamonjy: "Ary raha tonga Izy, dia hampiaiky izao, tontolo izao ny fahotana sy ny fahamarinana ary ny fitsarana" - Jao. 16:8. Efa nanome teny fikasana ny amin'ny fanomezana ny Fanahy Masina ho an'ny Fiangonana i Kristy, saingy kely loatra ny fankasitrahana izany teny fikasana izany. Mahalana loatra ny firotsaky ny herin'ny Fanahy amin'ny fiangonana; ary manao, ahoana loatra ny hakelin'ny fanambaràna ny heriny amin'ny olona. Hoy ny Mpamonjy: "Fa hahazo hery hianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko" - Asa.1:8. Amin'ny fandraisana ity fanomezana ity, dia ho azontsika avokoa ireo fanomezana hafa rehetra; fa tokony ho antsika izany fanomezana izany araka ny fahafenoan'ny haren'ny Fahasoavan'i Kristy, ary vonona  ny hiangavy ny fanahy tsirairay avy araka ny fahafahany mandray. Noho izany dia aoka tsy hianina amin'ny fitahiana kely, na ny sandan'izay mety hihazona antsika ho amin'ny torimason'ny fahafatesana, fa aoka ho amim-pahazotoana no hikatsahantsika ny fihoaran'ny Fahasoavan' Andriamanitra be dia be.

Andriamanitra anie handrotsaka ny Heriny manova amin'izao fiangonana lehibe izao. E! izany Herin'Andriamanitra izany anie hitoetra eo anivon'ny olony. Ny tena ilaintsika dia ny fiainam-bavaka isan'andro. Mila mikatsaka ny Soratra Masina isan'andro isika, mivavaka amin-kafanam-po, ka noho ny herin'ny Fanahy Masina, Andriamanitra dia hametraka antsika tsirairay ho mendrika ny hiasa eo amin'ny toerantsika avy, ao amin'ny tanim-boalobony. Tsy misy voaomana hanabe na hampahery ny fiangonana raha tsy efa nandray ny fanomezan'ny Fanahy Masina.