“Ary hoy Ilay mipetraka eo ambonin’ny seza fiandrianana: indro, havaoziko ny zavatra rehetra. Ary hoy koa Izy: soraty; fa mahatoky sy marina ireo teny ireo.” Apok. 1:21

 

  Tsy ny ranabavy  White tsy akory no loharanon'ireo boky ireo. Fa ireo dia mirakitra torohevitra nandritra ny fiainana izay nomen'Andriamanrtra azy hiasany. Misy zava-tsarobidy ireo, fahazavana mampahery izay

n a t o l o t r 'Andriamanitra tamimpa-hasoavana ho an’ny mpanompony mba homena izao tontolo izao koa. Amin'ny' alalan'ireo takila voasoratra ireo ity fahazavana ity no hamirapiratra ao am-pon'ny lehilahy sv vehivavy, hitarika azy ho ao amin'ny Mpamonjy. Efa nilaza ny Tompo fa ireo bokv ireo dia hiely manerana izao tontolo izao. Misy fahamarinana ao amin’ireo, mpamonjy fiainana ho amin'ny fiainana ho an’izay mandray izany. Vavolombelona  mangina ho an'Andriamanitra ireo.

 

 

  Tamin'ny lasa dia efa ireo no fitaovana  teo am-pelatanany handresy lahatra sy hanova fanahy maro. Maro no namaky azy ireo tamin'ny fo feno fanantenana, ka tamin'ny famakiana izany dia hahita ny fahombiazan’ny   sorona nataon'i Kristy ary natoky ny heriny. Voatarika hijoro ho mahatoky tamin'ny fitehirizana ny fanahiny tamin'ny Mpamorona azy izy ireo, niandry sy nanantena ny fiavian'ilay Mpamonjy mba handray ireo izay  tiany ho any amin’ny  fitoerana mandrakizay. Amin'ny hoavy, dia mbola ireo boky ireo ihany no hilaza ny filazantsara amin'ireo maro hafa amin'ny fomba  tsotra ,haneho amin'izy ireo lalam-pamonjena. Naniraka ny vahoakany miaraka amin'ny torolalana be dia be ny Tompo, fitsipika hanampy fitsipika, kely ery, kely ety. Tsy dia nomena lanja Ioatra ny Baiboly, ka dia nanome fahazavana kely hitarika ny lehilahy sy ny vehivavy ho a m i n ‘ i l ay fahazavana lehibe ny Tompo. Endrey ny hatsaran'ny toe-javatra raha ireo boky mirakitra ity fahazavana ity no novakina miaraka amin’ny fahavononana hanatanteraka ireo filamatra izay voalaza ao anatiny! Ho bebe kokoa ny fitandremana, hisy fandavan-tena sy ezaka  matotra kokoa. Ka dia ho maro no hahita fifaliana amin'ny fahazavan'ny fahamarinana ankehitriny. Ry ranadahiko sy rahavaviko, miasà fatratra hanaparitaka ireo boky ireo. Raiso am-po ity asa ity, dia ho feno ny fitahian'Andriamanitra ianao. Mandehana amim-pinoana, mivavaha mba hanomanan'Andriamanitra fo maro handray ny fahazavana. Aoka ho maha-te ho tia sy manaja olona. Asehoy amin’ny fomba tsy miova fa tena kristianina ianao. Mandehana ka miasà ao amin'ny fahazavan'ny lanitra, dia ho tahaka ny dian'ny marina ny dianao, hihamazava hatrany amin’ny mitataovovonana.