“Natsangana teo ambonin’ny fanorena’ny Apostoly sy ny mpianany, ary Kristy Jesosy no fehizo indrindra” Efes. 2:20

 

Mofon’aina:

 

   Aza avela hisy olona hamotika ny fanorenan’ny fahamarinana izay naha toy izao antsika. Nitarika ny olony handroso isaky ny indray mandingana Andriamanitra na dia nisy aza ny fandriky ny tsy fahatomombanana amin’ny lafiny rehetra. Naorina teo ambanin’ny fitarihana mahagagan’ny “izao no nolazain’i Jehovah!” ny fahamarina ka nahajoro tamin’ny fizahan-toetran’ny fitsapana. Rehefa mifoha ny olona iray ary mihezaka ny hitaona mpianatra hanaraka azy, dia hampahalala azy ny fahamarinana izay efa voazaha toetra tamin’ny memy.

“Ary soraty ho amin’ny anjelin’ny fiangonana any Sardisy: Izao no lazain’ilay manana ny Fanahy fiton’Andriamanitra sy ny kintana fito: fantatro ny asanao, fa manana anarana ho velona ianao, kanjo maty ihany. Miambena ; ka aoreno tsara ny zavatra sisa izay saiky maty; fa tsy nisy hitako tanteraka ny asanao eo anatrehan’Andriamanitro. Dia tsarovy ny amin’ny nandraisanao sy ny nandrenesanaoo, ary tano mafy, ka mibebaha. Koa raha tsy hiambina hianao, dia ho tonga toy ny fihavin’ny mpangalatra Aho, ka tsy ho fantatrao izay ora hihaviako aminao”.

 

   Ireo izay nitady ny hamafa ny takela-by famantarana efa nisy hatramin’ny ela dia tsy mba mpitana izany mavitrika; tsy tsaroany ny fomba nandraisana sy ny nihainoana azy. Ary ireo izay manandrana ny hitondra ho vinan-kevitra ny antony nanosika ireo mpamaky lain’ny finoantsika mikasika ny tabernakely na ny maha Andriamanitra an’andriamanitra sy Kristy dia miasa toy ny olona jamba. Mikatsaka ny hitondra fisalasalana ary mametraka ny olon’Andriamanitra amin’ny faharendrehana izay toy ny tsy misy vatofantsika.

 

   Ireo izay mahatsiaro ho voakasiky ny hafatra izay nomen’Andriamanitra antsika dia tokony hanana fankamamiana, fahaiza-mandray ny ara-panahy tsara, hahizany manavaka ny marina amin’ny diso. “Mifohaza, ry mpiambina!” izany no hafatra nalefa tamin’ny alalan’ireo mpitondra hafatr’Andriamanitra. Raha toa ka mahay manavaka ny fanahin’ny hafatra nomena sy mikatsaka izay fototra niaviany ny olona dia hiaro azy tsy hania ny Tompo Andriamanitry ny Isiraely.