« Fa tsy nanaraka izay anganongano noforonin'ny fahafetsen'ny saina izahay, raha nampahafantatra anareo ny hery sy ny fihavian'i Jesosy Kristy Tompontsika ; fa eta hitan'ny masonay ny fiandrianany. » 2 Pet. 1:16.

Mofon'aina:

Nahary baiko hanohitra ny foto-kevitra nasehon'ireo mpila voatsiary na ny mpanohitra im-betsaka aho nandritra ny taona maro. Toy izao mandrakariva ny hafatro, torio amin'izao tontolo izao amin'ny fomba tsotra sy feno fanetren-tena, mazava, tsy miharoharo ny fahamarinana. Aza manokatra ny varavarana amin'ny fihetsiketsehan'ny mpandray tendrony fa hisy hery miasa manginan'ireo mitondra fisalasalana ao an-tsaina sy fanakiviana ary tsy fahampiam-pinoana ho an'ny olon'Andriamanitra.  .

 Na taiza na taiza aho no nifanehatra tamin'ny mpandray tendrony samy hafa, dia naharay fanamarihana mazava, marina, voafaritra mba hampiakatra ny feoko hanohitra ny hery miasa mangina avy aminy. Tao amin'ny sasany, ny ratsy dia niseho tamin'ny alalan'ny fitsapana noforonon'ny olona nanambarany ny fahalalana ny sitrapon'Andriamanitra, naseho ahy fa fahadisoan-kevitra nivadika ho tsy nahitam-pahafaham-po izany ary nifanohitra tamin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ny fampiasana izany fomba izany dia fanomezana rariny ilay fahavalo. Nisy fotoana nitaky famantarana hahalalany ny andraikiny ny mpino sasany. Nisy mihitsy aza ny natoky loatra ireo famantarana ireo ka tonga hatramin'ny fanakalozam-bady ary nampiditra fijangajangana tao am-piangonana. .

 Naseho tamiko fa ny famitahana mitovy amin'izay tokony hatrehina tamin'ny taona voalohan'ny nandraisana ny hafatra dia mila havaozina ary hifanehatra amin'ny toy izany indray isika amin'ny andro izay hifaranan'ny asa. Fotoana izao hametrahantsika izay rehetra fahafaha-manaontsika rehetra eo ambanin'ny fitarihan'Andriamanitra ary hampifandrindra izany amin'ny fahazavana voaraintsika. Aoka hovakintsika ny Mat. 4 sy 5. Aoka hianarantsika ny Mat. 4:8-10 sy 5:13. Aoka isika hifantoka amin'ny asa masina ataon'i Kristy. Amin'ny fomba toy izany no hahitana taratra ny fitsipiky ny tenin'Andriamanitra amin'ny asa ataontsika.