“Fa nisy mpaminany sandoka teo amin’ny olona Isiraely, ary hisy koa mampianatra sandoka tahaka izany eo aminareo, izay hahatonga mangingina sain-diso mahavery ary handà ny Tompo Izay nividy azy aza ka hahatonga fahaverezana tampoka ho amin’ny tenany” 2 Pet. 2:1

 

Mofon’aina:

 

  Amin’ny fotoana ho avy dia hisy fahadisoam-panantenana isan-karazany hiseho, noho izany dia mila tany mafy hijoroana isika. Mila andry mafy orina ho an’ny fanorenana isika. Na dia singa kely iray aza dia tsy tokony hiala amin’izay naorin’ny Tompo. Hitondra  fampianaran-diso ny fahavalo, toy ny foto-pampianarana manafoana ny fisian’ny fitoerana masina, ohatra. Isan’ireo hevitra maro hahatonga ny fandaozana ny finoana izany. Aiza anefa no ahitantsika fiarovana, raha tsy ao amin’ireo fahamarinana, izay ny       Tompo mihitsy no nanolotra azy nandritra ny diamampolo taona farany?

Tiako ny milaza aminareo fa velona i Kristy. Manao fanelanelanana ho antsika Izy, ary dia hamonjy antsika tsirairay izay manatona Azy amim-pinoana sy mankato ny fitarihany Izy. Tsarovy anefa, fa tsy sitrany ny hanoloranao ny herinao manontolo, hoenti-mitsikera ireo rahalahinao. Andraso ny famonjena ny fanahinao manokana. Tanteraho ny asa napetrak’Andriamanitra taminao. Ho tsapanao fa maro ny adidinao ka tsy hanana fironana hitsikera ny hafa ianao. Ampiasao ny talentan’ny fitenenana ho fanampiana sy fitahiana ny hafa. Raha tanterahinao ny asa natolotr’Andriamanitra anao, dia hanana hafatra hotorina ianao, ary ho tsapanao ny dikan’ny hoe nohamasinin’ny Fanahy. Aza mihevitra fa mipetra-potsiny i Satana. Aza mihevitra fa tsy manao na inoa na inona ny tafiny. Eo am-perin’asa izy izao miaraka amin’ireo mpanompony. Ilaintsika ny mitafy ny akajom-piadian’Andriamanitra.

 

  Rehefa tontosantsika izany rehetra izany, dia hijoro isika hiatrika ireo fanapahana sy fahefana maro ary ny herin’ny faharatsiana eny anivon’ireo toerana ambony. Ary raha mitafy ny akajom-piadian’ny lanitra isika, dia ho hitantsika fa tsy hanan-kery amintsika ireo fanafihana ataon’ny fahavalo. Hanodidina hiaro antsika ny anjelin’Andriamanitra. Matoky aho fa hotanterahin’Andriamanitra tokoa izany. Amin’ny anaran’ny Tompo Andriamanitra no iangaviko anareo hanatona ny fanampian’ny Tompo, manoloana ilay lehibe. Raha ataonao izany, dia hanana ny Mpanampy matanjaka indrindra eo anilanao ianao, dia ilay Mpamonjin’ny tenanao manokana. Ho voasaron’ny ampingan’ny fitarihana sy ny fiahian’Andriamanitra ianao. Hanokatra làlana ho anao Andriamanitra mba tsy hahazoan’ny fahavalo anao.