« Ary nony hariva ny andro, dia nanantona Azy ny mpianatra ka nanao hoe : Tany foana ity, ary efa hariva ny andro izao ; ravao ny vahoaka, mba hankanesany eny amin'ny vohitra hividy hanina ho azy. Fa hoy Jesosy taminy : Tsy tokony handeha izy ; omeonareo hanina izy. » Mat. 14:15,16.

Mofon'aina :
.
Manan-teny hentitra holazaina amin'ireo izay hirotsaka amin'ny asa fikarakarana sakafo ara-pahasalamana aho. Tokony hisy rafitra samy hafa tanteraka hajoro mikasika ny asantsika mikasika ny fitehirizan-tsakafo sy ny toeram-pisakafoana ary eny amin'ny sehatra tsirairay izay ahitana asa fanodinana sy famokaran-tsakafo. Izany asa izany dia tsy maintsy hampandrosoana ho tonga fitaovana fanazavana ny filazantsara ho an'ireo izay mbola tsy nanolotra ny tenany ho an'ny Tompo. Ireo rehetra miasa amin'ny fikarakarana sakafo dia mila isan'andro ny tolo-tsaina avy amin'ilay Iray, izay namorona sakafo ho an'ireo lehilahy noana dimy arivo. Amin'ny fomba tsy hisian'ny faty antoka ara-bola no tsy maintsy hitantanana ny asa momba ny fitahirizan-tsakafo sy ny toeram-pisakafoana ananantsika. Tsy azontsika hadinoana, fa tokony ho fitsipik'asa velona izany, ary ireo hery miasa mangina manimba kosa dia hongotana hiala amin'izany.

Tehirizo hatrany ny tombontsoa tsy maintsy tratrarintsika. Kanefa, inona moa ny antony tokony hanohizantsika izany asa izany, raha toa ka hafointsika ireo fitsipiky ny fahamarinana sy ny famindrampo ary ny fitiavan'Andriamanitra ? Inona no tokony hitozoantsika amin'izany amin'izany asa izany, raha toa ka tsy misy fanahy na dia iray aza, voazava sy voaomana hitoetra eo amin'ny Tenin'Andriamanitra, izay sakafom-panahy ho azy ireo noho ny hery miasa mangina haterany ? Mitoetra eo amin'ireo izay voakasik'izany asa izany ny maha-zava-dehibe ny tokony hisarihana ny fifantohan'ireo izay mifampikasoka aminy, noho ireo fahamarinana avy any an-danitra.

Toy izao ny olona tokony hotendrena ho amin'ny asa fikarakarana sakafo ara-pahasalamana, dia olona havanana tsara amin'ny fitenenana, na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana, ary koa olona afaka hanazava ny sain'ireo lehilahy sy vehivavy maro ny amin'ny fahamarinana. Mitaky fahendrena manokana ny fahafantarana ny fotoana tokony hitenenana sy hanginana. Aoka ny mpiasa tsirairay hivavaka mafy mba handray fahazavan-tsaina ara-panahy.