“Milaza ny voninahitry ny fanjakanao izy sady miresaka ny herinao”- Sal. 145:11

Raha toa ka mitambatra ny Kristianina, mifampiresaka mika¬sika ny fitiavan'Andriamanitra sy ireo fahamarinana sarobidy momba ny fanavotana, dia ho velombelona ny fon'izy ireo ary hifamelom¬belona izy ireo. Mety hianatra misimisy kokoa isan'andro isika momba Ilay Raintsika any an-¬danitra, mahazo fanandramana vao¬vao momba ny fahasoavany; avy eo dia haniry hilaza ny amin'ny Fitiavany isika; ary araka ny anao¬vantsika izany dia hafana sy hahery ny fontsika. Raha misaintsaina sy miresaka misimisy kokoa ny amin'i Jesôsy isika, ary kely kokoa ny amin'ny tenantsika, dia ho eo ambany fanatrehany mihoatra lavitra isika.

Raha tahiny mba mahatsiaro an'Andriamanitra isika isaky ny mahita mazava ny fikarakarany antsika, dia tokony hitahiry Azy mandrakariva ao an-tsaintsika ary tokony ho ravoravo miresaka  momba  Azy sy midera Azy. Miresaka momba ireo zava-mandalo isika satria misy tombontsoantsika ao amin'izy ireny. Miresaka momba ireo namantsika isika satria tiantsika izy ireo; ny fifaliana sy ny alahelontsika dia mifamatotra amin'izy ireo. Kanefa dia manana antony lehibe lavitra indrindra isika hitiavana an’Andriamanitra mihoatra noho ny hitia¬vana ireo namantsika eto an-tany; tokony ho zavatra mandeha ho azy indrindra eto an-tany ny manao Azy ho voalohany ao amin'ny eritreritsika rehetra, ny miresaka momba ny fahatsarany sy manambara ny heriny.

Ireo izay mianatra ny Tenin'An¬driamanitra sy mandray torolalana isan'andro avy amin'i Kristy dia mitondra ny tombokasen'ny fitsipiky ny lanitra. Hery miasa mangina ambony sy masina no mivoaka avy amin'izy ireo. Misy rivo-piainana mahasoa manodidina ny fanahin' izy ireo. Ireo fitsipika madio, masina, ambony izay arahany dia mahatonga azy ireo ho afaka hitondra porofo velona momba ny herin'ny fahasoavan'Andriamanitra.

Irin'i Kristy mba hitovy Aminy ireo mpanara-dia Azy satria tiany ho voaseho araka ny tokony ho izy ny Tenany ao amin'ny ankoho¬nana, ao am-piangonana, sy eo amin'izao tontolo izao (...)Tokony hanaiky an'i Kristy ho fahombia¬zantsika isika, ho herintsika, ka haneho ny toetrany amin'izao tontolo izao. Izany no asa mipetraka amin-tsika amin'ny maha-kristianina antsika. Natao hijoro vavolombelona ny amin'ny herin'ny fahasoavan'ny lanitra isika (...)

Irin'Andriamanitra ireo zanani¬lahy sy zananivavy hanambara eo anatrehan'ny sinagôgan'i Satana, eo anatrehan'ny tontolo any an¬-danitra, eo anatrehan'izao tontolo izao, ny herin’ny fahasoavany, mba hahafantaran'ny olona sy ireo anjely fa tsy foana tsy akory ny nahafatesan'i Kristy. [...]