Imprimer
Catégorie : Fiambenana maraina

"Akory re ny haben'ny zava-tsoanao voarakitrao ho an'ny matahotra Anao! dia izay nataonao teo anatrehan'ny zanak'olombelona ho an'izay mialoka aminao!" - Sal 31:19.

Miantso antsika i Jehôvah hanaiky ny fahasoavany (...) Ny fanehoantsika toetra mahatoky eo amin'Andriamanitra dia fomba nofidin'ny lanitra hoenti-manam-bara an'i Kristy amin'izao tontolo izao. Tokony hampahalala ny fahasoavany isika tahaka ny nampahafantarana an'izany tamin'ny alalan'ny olona marina fahiny; nefa ny zavatra tena hisy vokany indrindra dia ny fijoroantsika ho vavolombelona ny amin'ny fanan-dramana niainantsika manokana.Vavolombelona ho an'Andriamanitra isika rehefa mampiseho eo amintsika ny fiasan'ny hery izay an'Andriamanitra. Ny olona tsirai¬ray dia samy manana fiainana miavaka amin'ny an'ny hafa. Irin' Andriamanitra ny hisandratan'ny fiderantsika Azy izay miavaka amin'ny maha-izy antsika tsirai¬ray. Ireo fampahalalana sarobidy mba ho fiderana ny voninahitry ny fahasoavany, rehefa ampian'ny fiainana tahaka ny an'i Kristy, dia manan-kery tsy azo toherina izay miasa ho famonjena ny fanahy.

Mba hanekentsika an'i Kristy, dia tsy maintsy manana Azy aloha isika hoekena. Tsy misy afaka manaiky marina an'i Kristy raha tsy ao aminy ny toe-tsaina sy ny toe-panahin'i Kristy (...) Tsy maintsy takatsika ny dikan'ny hoe manaiky an'i Kristy sy ny hoe aiza ho aiza no handavantsika Azy (...)

Fanekena Azy ny vokatry ny Fanahy izay miseho eo amin'ny fiainana. Raha nahafoy ny zavatra rehetra noho ny amin'i Kristy isika, dia ho feno fanetren-tena ny fiainantsika, ho tahaka ny an'ny lanitra ny resaka ataontsika, ary tsy hanan-tsiny ny toetra amam-pitondran-tenantsika. Fanekena an'i Kristy koa ny hery mpanadio miasa mangina sy mafonja ao amin'ny fanahy, sy ny toetra amam-panahy araka an'i Kristy izay miseho eo amin'ny fiainana.

Ny fahamendrehana, ny fijoroana, ny fikirizana dia samy toetra tsara tokony hiezahantsika rehetra hovolena ao amintsika araka izay azo atao, satria ireny no mampitafy hery tsy hay toherina amin' izay manana azy - hery izay mahatonga anao hatanjaka hanao zava-tsoa, hatanjaka hahatohitra ny ratsy, hatanjaka haharitra handia zava-tsarotra (...) Izay nametraka ny tenany tsy misy arakaraka eo anilan'i Kristy no hijoro tsy azo hozongozonina amin'izay antony sy ny feon'ny fieritreretana milaza aminy izay mety.

Ny fiainan'ny tena mpino marina dia maneho ny Mpamonjy Izay mitoetra ao anatiny. Ny mpanaraka an'i Kristy dia manahaka an'i Kristy koa eo amin'ny toe-panahy sy ny toe-po. Ho mpanetry tena sy halemy fanahy tahaka an'i Kristy izy. [...]