Lesona sekoly sabata

« Ary izaho koa, ry rahalahy, raha tonga tany aminareo, dia tsy tonga tamin’ny teny sy fahendrena marevaka, raha nitory taminareo ny zava-miafina izay an’Andriamanitra. Fa ninia tsy hahafantatra zavatra hafa teo aminareo aho, afa-tsy Jesosy Kristy, indrindra fa Izy voahombo tamin’ ny hazo fijaliana ; ary izaho, raha tany aminareo, dia azon’ny fahalemena sy ny fahatahorana ary ny fangovitana be. » 1 Kôr.. 2:1-3. 

Mofon'aina:

Ho avy ny andro izay hoteren'ny herin'Andriamanitra ny fiangonana ary hetsika mahety vaika no vokany; satria ny hery nomen'ny Fanahy Masina dia hanindrimandry ny mambra handeha sy hitaona fanahy ho an'i Kristy. Kanefa rehefa miseho io hetsika io dia ireo mpanompo mahatoky miankina amin'Andriamanitra amin'ny vavaka tsy tapaka sy mafana irery ihany no voaaro. Ilainy ny manao fangatahana mafana fa amin'ny alalan'ny fahasoavan'i Kristy no hiaro azy ireo tsy hieboebo na hitady famonjena amin'izany. Tsy maintsy mijery an'i Jesôsy mandrakariva izy ireo mba hahatsapany fa ny herin'i Kristy no manao ny asa, ary noho izany, ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra.

Antsoina hanao ezaka feno fanapahan-kevitra isika hanitatra ny ambaindain'ny asan'Andriamanitra, ary tena ilaina indrindra ny vavaka mankany amin'ny Raintsika any an-danitra. Ilaina ny manolo-tena hivavaka mitokana sy eo anivon'ny fianakaviana ary ny fiangonana. Mila alamina ny tokantranontsika, ary mila manao ezaka matotra isika hampisy fahalianana hanao asa fitoriana eo amin'ny isam-batan'olona ao amin'ny fianakaviana. Tsy maintsy maka ny fon'ireo zanantsika isika hanao ny asa matotra hamonjy ny very, mba hanao ny tsara indrindra amin'ny fotoana rehetra sy ny toerana rehetra haneho an'i Kristy izy ireo.

 

Fa aoka tsy hataontsika an-tsirambina izany arakaraka ny hitomboan'ny hetsika, mba hahatonga antsika hahomby amin'ny fanatanterahana ny asa tsy maintsy atao; fa misy loza ny fahatokiantsika ny drafitra sy ny fomba fiasa nataon'olombelona. Lasa mihena kokoa ny vavaka sy ny finoana. Zava-doza ny tsy fahatsapana fiankinana amin'Andriamanitra, izay hany afaka mampahomby ny asantsika; fa na izany aza ny fahazarana, dia aoka tsy hisy hanamaivana ny fitaovana olombelona. Tsia, tsy azo hamaivanina izany, fa hatao mihitsy miaraka amin'ny fanekena ny fanomezan'ny lanitra, dia ny Fanahy Masina. Tsy mahalala an'Andriamanitra izao tontolo izao raha ny fahendreny ary araka ny natiorany, dia manohitra an'Andriamanitra ny herin'olombelona rehetra. Tokony hijery an'i Jesôsy isika, ary hiara-miasa amin'ny herin'ny lanitra, ary manolotra ny fangatahantsika amin'ny Ray amin'ny anaran'i Jesôsy.