Lesona sekoly sabata

Jesôsy Kristy no tompon'ny fiangonana sy izao tontolo izao. Ny fiaviany no fanatanterahana izay nandrasan'ny tany amin'ny TT, dia ny famonjena ny fiaraha-monina ifangaroan'ny Jiosy sy ny jentilisa. Ny fiavian'i Jesôsy no nampisy fotoana vaovao nahafoana ny fanavahana ny Jiosy amin'ny jentilisa. Mbola tao Jerosalema ihany anefa ny renivohitra, na dia tsy nana-danja firy intsony aza ny tempolin'i Herôda. Ny zava-dehibe dia izao: nanolotra ny fiainany ho an'i Kristy ny Jiosy . Izy ireo no nanjary tempoly velona . Ireo Kristianina Jiosy ireo no sisa tamin'ny Isiraely izay voaantso tamin'izany andro izany ho isan'ny Fiangonana hizara ny Filazantsara amin'izao tontolo izao.

Io fanambarana ny asan'i Kristy eto amin'izao tontolo izao amin'ny maha-Mpamonjy ny firenen-drehetra Azy io dia naverina indray tamin'ny fotoana nahaterahany sy nandritra ny fahazazany ary tamin'ny fotoana nanaovana batisa Azy.

Inona no voalazan'ny Lio.2:8-14; Lio.2:25-33; Lio.3:3-6; ary ny Jao.1:29 izay mampianatra antsika mikasika ny asan'i Jesôsy eto amin'izao tontolo izao?

Tsy misy isalasalana fa tonga hanavotra izay rehetra nandray Azy i Jesôsy. Midika inona amintsika moa izany fahamarinana izany, isika izay olon'ny asa?