Lesona sekoly sabata

Nahoana ny famorana no teboka iray nampisy fifandirana teo amin'i Paoly sy ireo Kristianina Jiosy sasany? Jereo ny Gen. 17:1-22; Gal. 2:3-5; 5:2,6; Asa. 15:1,5. Mora ny mahita avy amin'ireo toko sy andininy ireo ny antony niheveran'ny Kristianina Jiosy fa tokony hoforana ireo mpino Jentilisa. Inona no antony mety ho nahatonga azy ireo hihevitra izany?

Ny famorana dia famantarana ny fifanekem-pihavanana nataon' Andriamanitra tamin'i Abrahama, rain'ny firenena Jiosy. Ny lehilahy tamin'ny taranak'i Abrahama ihany no noforana, saingy asaina hanana fifanekem-pihavanana amin'Andriamanitra ny olon-drehetra. Nomena an'i Abrahama ho famantarana ny famorana ao amin'ny Gen. 17. Nitranga izany rehefa niezaka hanana anaka tamin'ny mpanompon'ny vadiny izy. Naniry ny "hanampy" an'Andriamanitra hanatanteraka ny teny fikasany ny amin'ny hanomezana azy zanaka lahy izy.

Famantarana nifanaraka tsara tamin'ny fanekena ny famorana. Izany dia fampahatsiahivana fa ny drafitra mipetrapetraka indrindra ataon'olombelona dia tsy hahatanteraka ny fampanantenana nataon'Andriamanitra. Ny famorana ivelany dia tandindon'ny asa fanavotana ataon'Andriamanitra amin'ny fanahin'ny mpanota (vakio ny Deo. 10:16; Deo. 30:6; Jer. 4:4; Rôm. 2:29). Izany koa dia maneho ny fahafatesan'ny fatokian-tenantsika sy ny fiankinana feno fahatokiana amin'Andriamanitra.

Tamin'ny andron'i Paoly anefa dia nanjary famantarana ny maha-Jiosy ny famorana , tsy araka izay tokony ho heviny hatrany am-piandohana. Teo amin'ny 150 taona TIK teo, dia noteren'ny Jiosy sasany ireo Jiosy rehetra sy ny Jentilisa tany Palestinina hoforana. Ny Jiosy sasany aza dia nino fa ny famorana no "pasipaoro" hahazoana famonjena. Hita taratra eo amin'ny fomba fiteny fahiny izany, izay manao hoe: "Ny lehilahy voafora dia tsy midina any amin'ny helo" - CECER t. 172.

Fahadisoana ny fiheverana fa nitsipaka ny famorana i Paoly. Ireo mpampianatra sandoka no notoheriny, dia ireo izay nilaza, ao amin'ny Asa. 15:1, fa ny mpino Jentilisa dia tsy maintsy forana mba hahavoavonjy azy. Araka izany, tsy mikasika ny famorana loatra ny olana fa mikasika ny famonjena. I Paoly dia nilaza fa avy amin'ny finoana an'i Kristy irery ihany ny famonjena, nefa ireo mpampianatra sandoka dia nilaza fa avy amin'ny fankatoavana ny  lalàna izany.

 

Amin'izao androntsika izao, dia mety tsy miady hevitra amin'ny ilàna ny famorana mba hahazoam-pamonjena isika, saingy inona no mampiady hevitra antsika?

Sous-catégories