Lesona sekoly sabata

"Fa izay mamafy ho an'ny nofony dia hijinja fahasimbana avy amin'ny nofo; ary izay mamafy ho an'ny Fanahy dia hijinja fiainana mandrakizay avy amin'ny Fanahy". - Gal. 6:8.

Mofon'aina:

Ry tanora zazalahy sy tanora zazavavy, hampamoahina eo anatrehan'Andriamanitra ianao ny amin'ny fahazavana efa nomena anao. Izany fahazavana izany, sy ireo fampitandremana ireo, raha tsy heverina, dia hanameloka anao amin'ny fitsarana. Efa nambara mazava ireo loza mananontanona anao; efa nampitandremina sy nasiam-piarovana manodidina ianao. Efa renao tao an-tranon'Andriamanitra ireo fahamarinana mampieritreritra sy mahalasa saina indrindra izay nasehoriny mpanompon'Andriamanitra tamin'ny fanambaràna izay tian'ny Fanahy holazaina. Manao ahoana ny Ianjan'ireo antso lehibe ireo eo amin'ny fonao? Inona no akony eo amin'ny toetranao? Ho tompon'andraikitra amin'ireo antso sy fampitandremana rehetra ireo ianao. Ireo no hitsangana amin'ny fitsarana ka hiampanga izay rehetra mikatsaka fiainam-pireharehana sy fisandratana ary avonavona ( ... )

Rehefa avy nomena anao ny fahazavana, rehefa avy natoro anao mazava tsara ireo loza mety hihatra aminao, dia tompon'andraikitra tanteraka ianao. Ny fomba izay nampiasanao ny fahazavana nomen'Andriamanitra anao no hivadika ho fahasambarana na ho alahelo. Ianao ihany no mamolavola izay ho anjaranao. Ianareo rehetra dia samy mitondra hery miasa mangina eo amin'ny saina sy ny toetry ny hafa, na ho amin'ny tsara izany na ho amin'ny ratsy. Ary izany hery miasa mangina alefanao izany indrindra no voasoratra ao amin'ny bokin'ny lanitra. Misy anjely manatrika ianao, izay mandray an-tsoratra ny teny sy ny zavatra ataonao. Rehefa mifoha maraina ianao, moa ve tsapanao ny tsy fahafahanao manoatra sy ny filanao ny hery avy amin'Andriamanitra? Ary moa ve ampahafantarinao amim-panetren-tena sy amim-po mahitsy tokoa amin'Ilay Rainao any an-danitra ny zavatra ilainao? Raha manao izany ianao, dia marihan'ny anjely ny fivavakao, ary raha tamin'ny fonao marina tokoa no nanononanao izany, ka rehefa tandindornin-doza hanao ny tsy mety ianao na handefa hery ratsy mahataona izay hitarika ny hafa hanao fahadisoana, dia ho eo anilanao ny anjely mpiambina amin'izay fotoana izay hibitsika aminao ny làlana tsara kokoa, hisafidy ny teny ho anao izy sy hiasa mangina eo amin'ny zavatra nataonao ( ... )

Voninahitra tsy mety Io ary fiainana mandrakizay no valisoa atolotry ny Mpanavotra ho an'izay hankatô Azy. Efa nokendreny ho azon'izy ireo hatao tsara ny manefy toetra kristianina lavorary amin'ny asany sy handresy tahaka ny nandreseny ho azy ireo. Efa nanome ny ohatry ny fiainany ho azy ireo Izy, ka nasehony azy ny fomba mety hahazoany ny fandresena. "Fa fahafatesana no tambin'ny ota, ary fiainana mandrakizay no fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra, ao amin'i Jesôsy Kristy Tompontsika" - TFC 3:363

Sous-catégories