Lesona sekoly sabata

Tsy maintsy mitondra ny filazantsara eran'izao tontolo izao ny Kristianina. Raha manao izany isika dia hihaona amin'olona manana kolontsaina sy fanao samihafa, ary mifandraika amin'ny fifandraisan'ny fianakaviana sy ny fiarahamonina ny ankamaroan'izany. Mety ho hafahafa amintsika ireo kolontsaina sy fanao ireo. Ity no iray amin'ireo fanontaniana lehibe indrindra tsy maintsy valian'ny misionera kristianina: ahoana no tokony ho fitondran-tenako ao amin'ny tany izay tsy mitovy kolontsaina amiko, ao anatin'izany ny resaka fifandraisana eo amin'ny mpianakavy? Mety tsy hahazo aina amin'ny fanao sasany mihitsy aza isika.

Vakio ny Asa. 10:1-28,34,35. Inona no fitsipika manan-danja azontsika ianarana avy amin'ireo andininy ireo? Ahoana no anampian'io fitsipika io antsika tsy hitsara ny olona manana kolontsaina tsy mitovy amin'ny antsika?

Maty ho an'ny olona rehetra eto an-tany i Kristy. Olona maro anefa no tsy mbola mahalala io fahamarinana lehibe io. Koa tsy maintsy mandeha manambara izany aminy isika. Satria tsy mba maneho fiangarana Andriamanitra, dia antsoina mba hanaja ny olon-drehetra amin'ny fomba mitovy koa ny Kristianina.

Vakio ny Asa. 15:19,20,28,29; 1 Kôr. 2:2; ary 1 Tes. 5:21,22. Inona no foto-kevitra azontsika tsoahlna avy amin'ireo andininy ireo? Inona no fanapahan-kevitra noraisin'ireo Kristianina tamin'ny TV momba ny fitoriana ny filazantsara amin'ny olona hafa kolontsaina? 

Asehon'ny fiarahamonina sy ny kolontsaina samihafa fa malemy sy feno fahotana izao tontolo izao. Mety manana finoana mifanaraka amin'ny Baiboly koa anefa ireo kolontsaina ireo. Mety ho mahasoa eo amin'ny fitoriana ny filazantsara mihitsy aza izany. Irma no ohatra hitanao amin'izany? Ahoana ny amin'ny fianakaviana? Olona maro no manome lanja ny fifandraisana ety eo amin'ny mpianakavy sy ny fiarahamonina. Azon'ny Kristianina atao ny manohana ireny finoana tsara sy mifanaraka amin'ny Baiboly ireny sy manamafy izany eo anivon'ny fiarahamonina.

Etsy ankilany anefa, tsy azontsika atao latsa-danja noho izany velively ny Baiboly. Asehon'ny tantaran'ny fiangonana tokoa mantsy ny zavatra nitranga rehefa nomen'ny olona lanja mihoatra noho ny fahamarinana ao amin'ny Baiboly ny kolontsaina. Mieboebo i Satana fa izy no andriamaniteity izao tontolo izao ity, ary faly izy rehefa mampisavorovoro ny olona momba ny fahamarinana. Novidin'i Jesosy tamin'ny rany anefa izao tontolo izao, ary mitari-dalana ny mpanara-dia Azy ho amin'ny marina rehetra ny Fanahiny (Jao. 16:13).

Manao ahoana ny fahasamihafan'ny finoanao sy ny kolontsain'ny olona manodidina anao? Firy amin'izany finoanao izany no novolavolain'ny fiarahamonina, ary firy no avy amin'ny Baiboly?