Lesona sekoly sabata

Voalohany, misaotra an'Andriamanitro amin'ny alalan'i Jesosy Kristy aho noho ny aminareo rehetra, satria efa re eran'izao tontolo izao ny lazan'ny finoanareo” – Rôm. 1:8.

Tsy fantatra mazava ny fomba niandohan’ny fiangonana tao Rôma. Ny lovantsofina momba ny nanorenan’i Petera sy i Paoly izany fiangonana izany dia tsy ahitana porofo manamarina. Mety ho laika angamba no nanorina azy, na ireo izay niova fo tamin’ny andro Pentekôsta tao Jerosalema (Asa. 2), izay nitsidika an’i Rôma na nifindra monina tany; na koa mety ho taty aoriana kely, rehefa nifindra nankany Rôma mba hijoro ho vavolombelona ny amin’ny finoany tao amin’io renivohitra manana ny maha-izy azy io ny olona sasany izay niova fo.

Telopolo taona no lasa taoarian’ny Pentekôsta. Tsy nisy apôstôly tonga namangy tany na dia indray mandeha aza. “Na dia teo aza ny fanoherana, dia nisy fiangonana velona sy feno hafanam-po tany Rôma, roapolo taona taorian’ny nanomboana an’i Kristy tamin’ny hazo fijaliana. Natanjaka sady feno fahavitrihana izany fiangonana izany ary ny Tompo dia niasa ho azy” – SDABC, b. 6, t. 1067.

Azo inoana fa tafiditra ao anatin’ny teny hoe “finoana” (Rôm. 1:8) ny hevitra mivelatra kokoa momba ny fahatokiana amin’Andriamanitra. Izany hoe: Ireo mambran’ny fiangonana tao Rôma dia nahatoky tamin’ny fomba fiainana vaovao hitany tao amin’i Kristy. 

Vakio ny Rôm. 15:14. Ahoana no fomba filazalazan’i Paoly ny fiangonana tao Rôma?

Indreto misy lafin-javatra telo izay derain’i Paoly manokana mikasika ny fanandraman’ireo Kristianina tao Rôma: 

  1. Feno fahatsarana”. Mba misy olona milaza zavatra toy izany koa ve mikasika ny fanandramantsika ara-panahy? Rehefa mifanerasera amintsika izy ireo, moa ve ny habetsaky ny fahatsarana no misarika ny sainy?
  2. Feno ny fahalalana rehetra”. Antitranterin’ny Baiboly ombieny ombieny ny maha-zava-dehibe ny fahazavan-tsaina sy ny fahalalana ary ny fahendrena. Ampirisihina fatratra ny Kristianina handinika ny Baiboly sy hanovo fahalalana avy amin’ny fampianarany. “Ny hoe ‘ary homeko fo vaovao hianareo’, dia midika hoe ‘homeko saina vaovao hianareo’. Mandrakariva ny fiovan’ny fo dia arahin’ny fahatakarana mazava tsara ny adidy kristianina sy ny fahamarinana” – My Life Today, EGW, t. 24.
  3. Mahay mifananatra”. Tsy misy olona tafavoaka amin’ny tolona ara-panahy ataony raha misaraka amin’ny mpiray finoana aminy. Ilaintsika ny fahazotoana hampahery ny hafa sy ny hampaherezin'ny hafa. 

Ahoana ny amin’ny fiangonanao? Manao ahoana ny lazany, sa tsy ananany velively izany? Milaza inona momba ny fiangonanao ny valinteninao? Ahoana àry no fomba hampivoaranao ny momba azy, raha ilaina izany?

Sous-catégories