Telovolana fahaefatra : Voavonjy amin'ny alalan'ny finoana irery ihany. Ny bokin'ny Romanina

Il n'y a aucun article dans cette catégorie. Si des sous-catégories sont affichées sur cette page, elles peuvent contenir des articles.

Sous-catégories

Hodinihina mandritra ny herinandro: Rôm. 15:20-27; Asa. 28:17-31; Fil. 1:12; Rôm. 1:7; Efes. 1; Rôm. 15:14.

Tsianjery: "Voalohany, misaotra an'Andriamanitro amin'ny alalan'i Jesosy Kristy aho noho ny aminareo rehetra, satria efa re eran'izao tontolo izao ny lazan'ny finoanareo" – Rôm.1:8.

Hodinihina mandritra ny herinandro: Heb. 8:6; Mat. 19:17; Apôk. 12:17; Lev. 23; Asa. 15:1-29; Gal. 1:1-12.

Tsianjery: “Fa ny lalàna dia nomena tamin'ny alalan'i Mosesy; fa ny fahasoavana sy ny fahamarinana kosa dia tonga tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy.” – Jao. 1:17.

Hodinihina mandritra ny herinandro: Rôm. 1:16,17,22-32; Rôm. 2:1-10,17-23; Rôm. 3:1,2,10-18,23.

Tsianjery: “Fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra” - Rôm. 3:23

Hodinihina mandritra ny herinandro: Rôm. 3:19-28.

Tsianjery: “Koa amin'izany dia ataontsika fa finoana no anamarinana ny olona, fa tsy ny asan'ny lalàna” – Rôm. 3:28.

Hodinihina mandritra ny herinandro: Gen. 15:6; 2 Sam. 11,12; Rôm. 3:20,31; Rôm. 4:1-17; Gal. 3:21-23; 1 Jao. 3:4.

Tsianjery: “Koa mahafoana ny lalàna amin'ny finoana va isika? Sanatria izany! Fa mampiorina tsara ny lalàna isika.” – Rôm. 3:31.

Hodinihina mandritra ny herinandro: Rôm. 5.

Tsianjery: “Koa amin'izany, satria efa nohamarinina tamin'ny finoana isika, dia aoka isika hanana fihavanana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika. Tamin'ny alalany koa no efa nahazoantsika fanatonana amin'ny finoana ho amin'izao fahasoavana itoerantsika izao, ka dia aoka isika hifaly amin'ny fanantenana ny voninahitr'Andriamanitra.” - Rôm. 5:1,2.

Hodinihina mandritra ny herinandro: Rôm. 6; 1 Jao. 1:8-2:1.

Tsianjery: “Fa ny ota tsy hanan-kery aminareo; fa tsy mba ambanin'ny lalàna hianareo, fa ambanin'ny fahasoavana” – Rôm. 6:14.

Hodinihina mandritra ny herinandro: Rôm. 7

Tsianjery: “Fa ankehitriny dia efa afaka tamin'ny lalàna isika, satria maty amin'izay nihazona antsika, ka dia manompo amin'ny havaozam-panahy isika, fa tsy amin'ny hahelan-tsoratra.” – Rôm. 7:6

Hodinihina mandritra ny herinandro: Rôm. 8:1-17.

Tsianjery: “Ary amin'izany dia tsy misy fanamelohana ho an'izay ao amin'i Kristy Jesosy.” - Rôm. 8:1.

Hodinihina mandritra ity herinandro ity: Rôm. 9.

Tsianjery: “Koa izay tiany hamindrana fo no amindrany fo, ary izay tiany hohamafìna fo no hamafiny fo” – Rôm. 9:18.

Hodinihina mandritra ny herinandro: Rôm. 10,11.

Tsianjery: “Dia hoy izaho: Sao narian'Andriamanitra anie ny olony? Sanatria izany! fa izaho koa mba Isiraelita, taranak'i Abrahama ihany avy amin'ny firenen'i Benjamina.” - Rôm. 11:1

Hodinihina mandritra ny herinandro: Rôm. 12,13.

Tsianjery: “Ary aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao; fa miovà amin'ny fanavaozana ny saina, hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra, dia izay tsara sady ankasitrahana no marina.” - Rôm. 12:2.

Hodinihina mandritra ny herinandro: Rôm. 14-16.

Tsianjery: “Fa nahoana hianao no mitsara ny rahalahinao? Ary nahoana kosa hianao no manao tsinontsinona ny rahalahinao? Fa samy hiseho eo anoloan'ny fitsaran'Andriamanitra isika rehetra" – Rôm. 14:10.