Telovolana 4: Voavonjy amin'ny alalan'ny finoana irery ihany. Ny bokin'ny Romanina

Il n'y a aucun article dans cette catégorie. Si des sous-catégories sont affichées sur cette page, elles peuvent contenir des articles.

Sous-catégories

Hodinihina mandritra ny herinandro: Rôm. 15:20-27; Asa. 28:17-31; Fil. 1:12; Rôm. 1:7; Efes. 1; Rôm. 15:14.

Tsianjery: "Voalohany, misaotra an'Andriamanitro amin'ny alalan'i Jesosy Kristy aho noho ny aminareo rehetra, satria efa re eran'izao tontolo izao ny lazan'ny finoanareo" – Rôm.1:8.

 

Hodinihina mandritra ny herinandro: Heb. 8:6; Mat. 19:17; Apôk. 12:17; Lev. 23; Asa. 15:1-29; Gal. 1:1-12.

Tsianjery: “Fa ny lalàna dia nomena tamin'ny alalan'i Mosesy; fa ny fahasoavana sy ny fahamarinana kosa dia tonga tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy.” – Jao. 1:17.

 

Hodinihina mandritra ny herinandro: Rôm. 1:16,17,22-32; Rôm. 2:1-10,17-23; Rôm. 3:1,2,10-18,23.

Tsianjery: “Fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra” - Rôm. 3:23

 

Hodinihina mandritra ny herinandro: Gen. 15:6; 2 Sam. 11,12; Rôm. 3:20,31; Rôm. 4:1-17; Gal. 3:21-23; 1 Jao. 3:4.

Tsianjery: “Koa mahafoana ny lalàna amin'ny finoana va isika? Sanatria izany! Fa mampiorina tsara ny lalàna isika.” – Rôm. 3:31.

 

Hodinihina mandritra ny herinandro: Rôm. 3:19-28.

Tsianjery: “Koa amin'izany dia ataontsika fa finoana no anamarinana ny olona, fa tsy ny asan'ny lalàna” – Rôm. 3:28.