Telovolana 1: Mikarakara ny zava-drehetra nomen'Andriamanitra antsika

Il n'y a aucun article dans cette catégorie. Si des sous-catégories sont affichées sur cette page, elles peuvent contenir des articles.

Sous-catégories

Hodinihina mandritra ny herinandro1Jao. 2 :16,17; Lio.14:26-33; 12:15- 21; Deo. 8:10-14; 1 Timoty 6:10; Jao. 15:5 ; Galatiana 2:20.

Tsianjery: "Ary aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao; fa miovà amin'ny fanavaozana ny saina, hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra, dia izay tsara sady ankasitrahana no marina".

Hodinihina mandritra ny herinandro: 2 Kôr. 8:1-7; Mat. 13:3-7,22; Gen. 3:1-6; Isa. 56:11; Mat. 26:14-16; 2 Pet. 1:5-9.

Tsianjery: "Ary ilay nafafy teny amin'ny tsilo dia izay mandre ny teny, ary ny fiahiahiana izao fiainana izao sy ny fitaky ny harena mangeja ny teny, ka dia tsy mamoa izy." - Mat. 13:22.

Hodinihina mandritra ny herinandroSal. 33:6-9; Mat. 19:16-22; 1 Pet. 1:18; Heb. 2:14,15; Eks. 9:14; Sal. 50:10.

Tsianjery:: "Koa izany no nanandratan'Andriamanitra Azy indrindra sy nanomezany Azy ny anarana izay ambony noho ny anarana rehetra, mba ho amin'ny anaran'i Jesosy no handohalehan'ny lohalika rehetra, na ny any an-danitra, na ny ety an-tany, na ny any ambanin'ny tany, sy haneken'ny lela rehetra fa Jesosy Kristy no Tompo ho voninahitr’Andriamanitra Ray." - Fil. 2:9-11.

Hodinihina mandritra ny herinandroSal. 119:11; Efes. 6:18; Rôm. 8:5,6; Heb. 11:1-6; 1 Mpanj. 3:14; Ezek. 36:27.

Tsianjery: "Ny harena dia tsy mahasoa amin'ny andro fahatezerana; fa ny fahamarinana no mamonjy tsy ho azon'ny fahafatesana. (...) Izay matoky ny hareny dia ho lavo; fa ny marina ho tahaka ny ravina maitso" - Ohab. 11:4,28.