Telovolana 1 : Mikarakara ny zava-drehetra nomen'Andriamanitra antsika

Il n'y a aucun article dans cette catégorie. Si des sous-catégories sont affichées sur cette page, elles peuvent contenir des articles.

Sous-catégories

Hodinihina mandritra ny herinandro1Jao. 2 :16,17; Lio.14:26-33; 12:15- 21; Deo. 8:10-14; 1 Timoty 6:10; Jao. 15:5 ; Galatiana 2:20.

Tsianjery:"Ary aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao; fa miovà amin'ny fanavaozana ny saina, hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra, dia izay tsara sady ankasitrahana no marina". Rôm.12:2

 

Hodinihina mandritra ny herinandro: 2 Kôr. 8:1-7; Mat. 13:3-7,22; Gen. 3:1-6; Isa. 56:11; Mat. 26:14-16; 2 Pet. 1:5-9.

Tsianjery: "Ary ilay nafafy teny amin'ny tsilo dia izay mandre ny teny, ary ny fiahiahiana izao fiainana izao sy ny fitaky ny harena mangeja ny teny, ka dia tsy mamoa izy." - Mat. 13:22.

Hodinihina mandritra ny herinandroSal. 33:6-9; Mat. 19:16-22; 1 Pet. 1:18; Heb. 2:14,15; Eks. 9:14; Sal. 50:10.

Tsianjery:"Koa izany no nanandratan'Andriamanitra Azy indrindra sy nanomezany Azy ny anarana izay ambony noho ny anarana rehetra, mba ho amin'ny anaran'i Jesosy no handohalehan'ny lohalika rehetra, na ny any an-danitra, na ny ety an-tany, na ny any ambanin'ny tany, sy haneken'ny lela rehetra fa Jesosy Kristy no Tompo ho voninahitr’Andriamanitra Ray." - Fil. 2:9-11.

Hodinihina mandritra ny herinandroSal. 119:11; Efes. 6:18; Rôm. 8:5,6; Heb. 11:1-6; 1 Mpanj. 3:14; Ezek. 36:27.

Tsianjery: "Ny harena dia tsy mahasoa amin'ny andro fahatezerana; fa ny fahamarinana no mamonjy tsy ho azon'ny fahafatesana. (...) Izay matoky ny hareny dia ho lavo; fa ny marina ho tahaka ny ravina maitso" - Ohab. 11:4,28.

Hodinihina mandritra ny herinandro: Isa. 22:14-18; 1 Kôr. 4:1,2; K61. 2:2,3; Efes. 6:13-17; 2 Kôr. 5:10.

Tsianjery: "Fa tahaka ny nankasitrahan’Andriamanitra anay, ka notolorana ny filazantsara ho adidinay izahay, dia araka izany koa no itenenanay, tsy toy ny mila sitraka amin'olona, fa amin'Andriamanitra, Izay mizaha toetra ny fonay." - 1 Tes. 2:4.

 

Hodinihina mandritra ny herinandroHeb. 11:8-12; Rôm. 4:13, 18-21; Mat. 6:24; Heb. 9:14; 1 Jao. 5:2,3; Lio. 16:10-12.

Tsianjery: "Aoka hataon'ny olona ho mpanompon'i Kristy sy mpitandrina ny zava-miafina izay an'Andriamanitra izahay. Ary raha izany, dia fantatrareo fa ny mpitandrina dia tokony ho olona mahatoky." - 1 Kôr. 4:1,2

Hodinihina mandritra ny herinandro: Lio. 16:10; Lev. 27:30; Gen. 22:1-12; Heb. 12:2; Lio. 11:42; Heb. 7:2-10; Neh. 13. 

Tsianjery:  "Fa ireo teny amin'ny tany tsara kosa dia izay mandre ny teny amin'ny fo sady marina no tsara, dia mitana azy ka mamoa amin'ny faharetana"- Lio. 8:15. 

Hodinihina mandritra ny herinandro: Mar. 16:15; 1 Pet. 3:8,9; 1 Kôr. 9:14; Rôm 3:19-24.

Tsianjery :"Aoka hataon'ny olona ho mpanompon'i Kristy sy mpitandrina ny zava-miafina izay an'Andriamanitra izahay. Ary raha izany, dia fantatrareo fa ny mpitandrina dia tokony ho olona mahatoky." - 1 Kôr. 4:1,2

Hodinihina mandritra ny herinandro: Mat. 6:19-21; Efes. 2:8; 1Pet. 4:10; Lio. 7:37- 47; 2 Kôr. 8:8-15.

Tsianjery :"Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao: nomeny ny Zanani-lahy Tokana, mba tsy ho very izay rehetra mino Azy, fa hanana fiainana mandrakizay."— Jao. 3:16

Hodinihina mandritra ny herinandro: Kôl. 1:16-18; Heb. 4:14-16; 3 Jao. 3; Gen. 6:13-18; Apôk. 14:6-12.

Tsianjery :"Fa Andriamanitra tsy niantso antsika ho amin'ny fahalotoana, fa amin'ny fahamasinana." - 1 Tes. 4:7

Hodinihina mandritra ny herinandro: Sal. 37:21; Mat. 4:3-10; Mat. 6:33; Deo. 28:12; Ohab. 13:11; Ohab. 21:5; 2 Kôr. 4:18.

Tsianjery :"Mandoava amin'izy rehetra izay tokony ho azy avy : vola hetra ho an'izay tokony handoavan-ketra, fadin-tseranana ho an'izay tokony handoavana fadin-tseranana, tahotra ho an'izay tokony hatahorana, haja ho an'izay tokony hohajaina. Aza avela hisy tsy voaloa na amin’iza na amin’iza, afa-tsy ny fifankatiavanareo ihany; fa izay tia ny namany dia efa nahatanteraka ny lalàna."- Rôm. 13:7,8.

Hodinihina mandritra ny herinandro: Efes. 5:15-17; KoI. 3:23; Lio. 12:35-48; Jak. 4:14; Asa. 3:21; 1 Kôr. 9:24-27.

Tsianjery :"Inona no hiarovan'ny zatovo ny lalan-kalehany tsy ho voaloto? Ny fitandremana araka ny teninao. Tamin'ny foko rehetra no nitadiavako Anao; aza avela hivily hiala amin'ny didinao aho. Ato am-poko no iraketako ny teninao, mba tsy hanotako aminao." - Sal. 119:9-11.

Hodinihina mandritra ny herinandro: 2 Tim. 3:1-9;Ezek. 14:14; Fil.4:4-13;Ohab. 3:5;1 Pet. 2:11,12; Mat. 7:23; 25:21.

Tsianjery "Ary aoka ho tsara ny fitondrantenanareo eo amin'ny jentilisa, mba hankalazany an'Andriamanitra amin'ny andro famangiana noho ny ahitany ny asa tsara ataonareo, dia izay anendrikendrehany anareo ho mpanao ratsy." -1 Pet. 2:12.