Vakio ny Gen. 1:1; Sal. 33:6-9; Isa. 45:11,12; Jer. 51:15; ary ny Jao. 1:3.  Inona no lazain'ireo toko sy andininy ireo amintsika mikasika ny fahatsaran'ny tany izay nataon'Andriamanitra?

 "Kristy no namelatra ny lanitra, sy nametraka ny fanorenan'ny tany. Ny tanany no nampihantona an'izao tontolo izao teo amin'ny habakabaka sy namolavola ny voninkazo eny an-tsaha. Nampiorina ny tendrombohitra amin'ny heriny Izy. "Azy ny ranomasina, fa Izy no nanao azy. Izy no nahahenika hatsaran-tarehy ny tany, sy nahafeno hirahira ny rivotra. Ary nosoratany teo amin'ny zavatra rehetra teto an-tany, eny amin'ny rivotra sy eny amin'ny lanitra ny hafatra manambara ny fitiavan'ny Ray."- IFM, t. 10.

Tsy ratsy ny zavatra noforonin'Andriamanitra teto an-tany. Ny fivavahana sasany dia mampianatra fa ratsy izany, saingy ny Baiboly dia mametraka tombambidy lehibe amin'ny fahatsaran'ny natiora.

I Jesôsy no nanao izany, koa ahoana moa no haharatsy ny zavaboary na ny tany? Eny tokoa, mety ampiasaintsika amin'ny ratsy ny fanomezana natolotr'Andriamanitra, saingy tsy izany no mahatonga azy ho ratsy. Mampitandrina antsika ny Baiboly ny amin'ny fanimbana ireo zavaboariny sy ny fampiasana izany amin'ny ratsy. Tsy midika anefa izany fa ireo zavaboary ireo no ratsy.

Mazava loatra fa tsy izany, satria noforonin'Andriamanitra ny tany mba hifalian'ny vahoakany. Ny Baiboly dia miteny amintsika hoe: "Ary mifalia amin'ny soa rehetra izay nomen'i Jehovah Andriamanitrao anao sy ny ankohonanao hianao sy ny Levita mbamin’ny vahiny eo aminao." - Deo. 26: 11 ; jereo koa ny Deo. 14:26.

I Jesôsy no Mpamorona antsika (Jao. 1:1-3). Ny tany dia ampahany kely fotsiny ihany tamin'izay nohariany. Ny hery namoronany izany avy tamin'ny tsy misy no mahatonga Azy hanana fomba fijery manokana ny fiainana sy izay monina eto ambonin'ny tany. Fantany ny tena tombambidin'ny zavaboariny, ary nomeny antsika ireny mba hahatsara antsika sy hitondra fifaliana ho antsika koa aza. Fantany koa izay mitranga rehefa mampiasa ireny fanomezana ireny tsy araka ny tokony ho izy ny olona, na koa mamela ireny fanomezana ireny haka ny toeran'Andriamanitra eo amin'ny fiainany.

Endrey ny hatsaran'ny tany onenantsika! Jereo ny fahatsarana rehetra eny amin'ny zavaboary izay noforonin'Andriamanitra. Efa maro no nosimbain'ny fahotana tamin'ireny zavaboary ireny, kanefa na amin'izao aza dia mahita ny fahatsaran'Andriamanitra eny amin'ny ankamaroan'ny natiora isika. Inona no ambaran'ny natiora sy ny fahatsarany mahafinaritra mikasika ny fahatsaran'Ilay namorona antsika?