Lesona 7: Mahatoky amin'Andriamanitra

Hodinihina mandritra ny herinandro: Lio. 16:10; Lev. 27:30; Gen. 22:1-12; Heb. 12:2; Lio. 11:42; Heb. 7:2-10; Neh. 13. 

Tsianjery:  "Fa ireo teny amin'ny tany tsara kosa dia izay mandre ny teny amin'ny fo sady marina no tsara, dia mitana azy ka mamoa amin'ny faharetana"- Lio. 8:15. 

Sabata hariva 

Inona moa no atao hoe fo marina, ary ahoana no fisehony? Olona maro amin'izao fotoana izao no mihevitra fa tsy mampaninona ihany ny mandainga tsindraindray, indrindra moa raha kely ilay izy ary tsy atahorana hampidi-doza ny hafa. Inoan'ny olona sasany mihitsy aza indraindray fa misy ny fotoana na ny toerana manokana izay ilàna ny lainga. Tsy mampianatra izany anefa ny Baiboly.

Tsy afa-misaraka ny fahamarinana sy ny fahatokiana. Tsy nateraka ho mahatoky avy hatrany anefa isika ary mila mianatra milaza ny marina. Ny hoe mpitantana hendry ny fanomezana avy amin'Andriamanitra dia midika fa mila mahatoky isika.

Voka-tsoa no ateraky ny fananana toetra mahatoky. Tsy mba hanjo antsika ohatra ny fitaintainana sao ho tra-tehaka noho ny lainga natao ka tsy maintsy hanafina izany. Noho io antony io sy ny hafa koa, dia lafin-toetra tena sarobidy tokoa ny fahatokiana, indrindra ao anatin'ny toe-javatra izay hisian'ny fakam-panahy mitarika tsy hahatoky.

Amin'ity herinandro ity isika, dia handinika ny lohahevitra mikasika ny fahatokiana eo amin'ny lafiny famerenana ny ampahafolony. Ho hitantsika koa ny hoe nahoana no tena manan-danja eo imason'Andriamanitra tokoa ny famerenana ny ampahafolony amin'ny maha-mpitantam-pananana antsika.

Zavatra iray iombonan'ny maro amintsika ny tsy fitiavana ny toetra tsy mahatoky. Tsy tiantsika ery ny mahita ny hafa maneho io toetra io. Tsy mora koa anefa ny mahita azy ety amintsika satria rehefa eo amintsika izany dia mitady hanamarina ny fihetsitsika isika ary tsy hanao izany ho zava-dehibe loatra : Hay, angaha izany mampaninona, zavatra kely, tsy dia manao ahoana akory. Mety hamitaka ny tenantsika ihany isika indraindray, saingy tsy afaka hamitaka an'Andriamanitra na oviana na oviana.

"Mambra maro ao amin'ny fiangonantsika no milaza fa mino ny fahamarinana kanefa tsy mahatoky eo amin'izay lazainy sy ataony. Izany no mahatonga azy ireo ho matimaty ara-panahy. Tsy manana fifandraisana amin'i Kristy izy ireo ary dia mamitaka ny tenany" - TFC, b. 4, t. 310.

Vakio ny Lio. 16:10. Inona no fitsipika manan-danja ambaran'i Jesôsy eto ka tokony hanampy antsika hahita fa tena ilaina tokoa ny mahatoky na dia amin'ny "kely indrindra" aza?

Andriamanitra anefa mahafantatra fa mora amintsika ny ho tonga tsy mahatoky, indrindra indrindra rehefa ny fananantsika no resahina. Vokatr'izany dia nomeny antsika ny fanoitra mahery vaika manoloana ny tsy fahatokiana sy ny fitiavan-tena, fara fahakeliny mikasika ny fananantsika ara-nofo.

Vakio ny Lev. 27:30 sy ny Mal. 3:8. Inona no ampianarin'ireo andininy ireo ary ahoana no hiarovan'izany antsika tsy ho azon'ny tsy fahatokiana?

"Tsy mangataka ny fahalalahan-tanantsika na ny fankasitrahantsika Andriamanitra. Resaka fahatokiana kely monja no andrasany. An'Andriamanitra ny ampahafolony ary mangataka antsika Izy mba hamerina ny anjarany (...) Raha toa ka fitsipika tsy azo ialana eo amin'ny asa aman-draharahan'ny fiainana ny fahatokiana, tsy mainka va tokony ho tsapantsika ny adidy tokony hataontsika amin'Andriamanitra, dia ilay adidy iorenan'ny hafa rehetra?" - Ed, tt. 138,139.

Vokatry ny famerenanao ny ampahafolony, dia ahoana no hahatonga anao tsy hanadino ilay tena tompon'ny fanananao rehetra? Nahoana no tena ilaina rahateo ny mahatsiaro mandrakariva izay tena tompon'ny fananantsika rehetra?

 

Vakio ny Gen. 22:1-12. Milaza inona amintsika momba ny herin'ny finoan'i Abrahama ireo andininy ireo?

Ny fiainam-pinoana dia tsy avy amin'ny fijoroana indray mandeha monja ny amin'ny zavatra inoana. Tsy ao anatin'ny toe-javatra miseho indray mandeha no hisehoan'ny fahatokiantsika rehefa mizara ny finoantsika amin'ny fomba miezinezina isika.

Mbola mampitolagaga ny Kristianina hatramin'izao ny finoana nasehon'i Abrahama rehefa nanatitra an'i Isaka teo an-tendrombohitra Moria izy (Gen. 22). Tsy vao tamin'io fotoana io anefa i Abrahama no naneho ny finoany teo amin'ny fiainany. Tsia, efa talohan'io toe-javatra io izy no nanana fiainam-pinoana sy fankatoavana. Tsy ho nahazaka izao fisedrana izao izy raha tsy nanana fahatokiana tany aloha. Azo antoka àry fa mbola nanana izany finoana izany hatrany izy taty aorian'io toe-javatra io.

Ny lesona lehibe azontsika raisina dia ny hoe tsy indray mandeha monja no anehoan' ny mpitantana ny fananan'Andriamanitra ny finoany. Rehefa mandeha eny ny fotoana, dia hihalalina sy hihamatanjaka izany na hihamarivo sy hihamalemy. Miankina amin'ny fomba fiorenantsika eo amin'izany finoana izany ny zavatra rehetra.

Vakio ny Heb. 12:2. Milaza inona amintsika io andininy io momba ny loharano iavian'ny finoantsika sy ny fomba hahazoantsika izany?

Ny fomba tokana hahatonga antsika ho mpitantam-pananana mahatoky dia ny “mijery an'i Jesosy, Tompon'ny finoantsika sy Mpanefa azy, Izay naharitra ny hazo fijaliana, fa tsy nitandro henatra, mba hahazoany ny fifaliana napetraka teo anoloany, ka dia efa mipetraka eo amin'ny ankavanan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra izy” - Heb. 12:2. Indray mandeha ihany ao amin'ny TV no nampiasana ny teny hoe "mpanefa" io ao amin'io ohatra io. "Mpanatanteraka" ihany koa no azo handikana azy. Midika izany fa vonona i Jesôsy hanampy ny finoantsika hitombo sy ho tonga amin'ny fahafenoany (Heb. 6:1,2). Mila manana fiainam-pinoana isika noho izany mba hitombo sy hihamatanjaka hatrany.

Ahoana no fomba nitomboan'ny finoanao sy nahatonga azy ho matanjaka hatrany? Sa mety mahatsapa ve ianao fa nihanalemy izany finoana izany? Inona no antony?

Araka ny hitantsika omaly, ny finoana dia fanandramana mitohy mitombo hatrany. Fomba iray "hanefan’Andriamanitra ny finoantsika sy hanatanterahany izany ny famerenantsika ny ampahafolony. Raha takatsika araka ny tokony ho izy ny antony tokony handoavana ny ampahafolony dia ho haintsika fa tsy fomba hahatonga antsika ho any an-danitra izany. Sanatria! Fanehoana finoana tsotra izao ny fanaovana izany, dia izay inoantsika amin'ny fo marina tokoa. Iza rahateo moa no tsy milaza fa manana finoana sy mino an'Andriamanitra, ary mino an'i Jesôsy mihitsy aza? Araka ny fantatsika anefa, "ny demonia koa mino izany ka dia mangovitra" - Jak. 2:19. Ny fanokanana ny 10 isan-jaton'ny fidiram-bolantsika sy ny famerenana izany amin'Andriamanitra dia tena fanehoam-pinoana lehibe tokoa.

Vakio ny Lio. 11:42. Nahoana i Jesôsy no nilaza fa tokony hahatsiaro ny handoa ny ampahafolony isika? Amin'ny fomba ahoana no hanehoan'ny fandoavana ny ampahafolony fa mitondra ny hafa araka ny rariny isika sady tia an'Andriamanitra ihany koa?

Ny fandoavantsika ny ampahafolony dia mampiseho fa miankina amin'Andriamanitra isika. Mampiseho koa izany fa matoky an'i Jesôsy ho Mpanavotra antsika isika. Fanekena io fa efa notahiana tamin'ny "fitahiam-panahy rehetra any an-danitra " - Efes. 1:3 sy ny maro hafa isika.

Vakio ny Gen. 28:14-22. Raha ny asehon'ireo andininy ireo dia nanao fampanantenana tamin'i Jakôba Andriamanitra. Ahoana no navalin'i Jakôba izany?

"Kanto sady tsotra ny drafitr'Andriamanitra momba ny famerenana ny ampahafolony. Azon'ny rehetra atao ny manaraka izany amim-pinoana sy herim-po, satria avy amin'Andriamanitra izany. Sady tsotra izany no mahasoa ary tsy mitady fahaizana be mba hahatakarana sy hanatanterahana azy. Ny rehetra no afaka mandray anjara amin'ny asa sarobidy ho famonjem-panahy, ary ny lehilahy sy ny vehivavy mbamin'ny tanora rehetra dia afaka ny ho tonga mpitantana ny fananan'ny Tompo sy hanampy amin'izay vola ilaina ho an'ny asan'Andriamanitra" - CS, t. 73.

Efa nahatsapa ny fitahiana avy tamin'ny famerenana ny ampahafolony ve ianao? Tamin'ny fomba ahoana no nanampian'izany hampitombo ny finoanao?

Mangataka antsika Andriamanitra mba hitondra ny ampahafolony ho eo Aminy. Ahoana anefa no hanomezantsika an'Andriamanitra ny zavatra izay efa Azy rahateo?

Vakio ny Lev. 27:30. Inona ireo foto-kevitra roa lehibe ao amin'io andininy io mikasika ny ampahafolony?

"An'Andriamanitra ny ampahafolony ary noho izany dia masina. Tsy noho ny fanokanantsika izany ho an'Andriamanitra tsy akory no maha-masina ny arnpahafalony. Masina izany satria an'Andriamanitra rahateo. Izy irery ihany no manana zo ny amin'ny ampahafolony. Tsy misy na iza na iza afaka hanokana izany ho an'ny Tompo, satria ny ampahafolony dia tsy fananan'ny olona velively" - SR, t. 52.

Tsy isika no manamasina ny ampahafolony fa Andriamanitra. Izy irery ihany no manana ny fahefana hanao izany. Amin'ny maha-mpitantam-pananana antsika, dia mamerina izay anjarany fotsiny ihany isika. Mamerina ny ampahafolony amin'Andriamanitra isika ho fanatanterahana asa manokana. Tsy fahatokiana ny fampiasana ny ampahafolony amin'ny antony hafa. Zavatra tokony hataontsika mandrakariva ny mamerina ny ampahafolony.

Vakio ny Heb. 7:2-10. Voalazan'i Paoly eto fa nanome ny ampahafolony ho an'i Melkizedeka i Abrahama. Ahoana no fomba nanehoan'i Abrahama ny hevi-dalin'ny atao hoe mamerina ny ampahafolony? Ho an'iza no tena nanomezan'i Abrahama ny ampahafolony?

Na ny Sabata na ny ampahafolony dia samy masina avokoa. Ny teny hoe "masina" dia midika hoe "voatokana ho an'Andriamanitra". Samy an'Andriamanitra na ny Sabata na ny ampahafolony.

"Nohamasinin'Andriamanitra ny andro fahafito. Io ampaham-potoana voafaritra izay natokan'Andriamanitra ho fiankohofana io dia mbola masina ihany hatramin'izao, tahaka ny tamin'ny nanamasinan'ny Mpamorona azy tamin'ny voalohany. "Toy izany koa, ny ampahafolony amin'ny fidiram-bolantsika dia `masina ho an'i Jehovah”. Tsy manazava amintsika ny antony tokony handoavantsika ny ampahafolony na hitandremantsika ny Sabata ny Testamenta Vaovao, satria efa mazava izany (...) Koa satria isika dia vahoaka izay mitady ny hanolorana amim-pahatokiana ho an'Andriamanitra ny fotoana efa natokany ho an'ny tenany, moa tsy tokony haverintsika Aminy koa ny anjara fananana izay tokony ho Azy?" - CS, t. 66.

Ahoana no fomba hahatsiarovanao mandrakariva fa "masina" ny ampahafolony izay haverinao? 

Nanapaka teo amin'ny Joda nandritra ny fotoana naharitra tokoa i Hezekia mpanjaka. Tsy mbola nandrotsaka fitahiana lehibe toy ny tamin'izany vanim-potoana izany Andriamanitra raha tsy tamin'ny fotoana nanapahan-dry Davida sy i Sôlômôna teo amin'ny Isiraely iray manontolo. Voarakitra ao amin'ny 2 Tant. 29-31 ny fifohazana sy fanavaozana teo amin'ny fanjakan'i Hezekia: "Ary nanao izay mahitsy teo imason'i Jehovah izy, tahaka izay rehetra nataon'i Davida rainy"- 2 Tant. 29:2. "(...) Izany no nanavaozany ny fanompoana tao an-tranon'i Jehovah" - 2 Tant. 29:35. Notandremana ny Paska (2 Tant. 30:5). "Koa nisy hafaliana be tany Jerosalema" - 2 Tant. 31:1. Noravana ny sary sy ny alitara ary ny fitoerana avo natao ho an'ny sampy (2 Tant. 31:1). Nisy aim-panahy vaovao velona tao am-po sy an-tsain'ny olona, izay nahatonga azy ireo hanolotra ny ampahafolony mbamin'ny fanatitra niavosa ho an'Andriamanitra (2 Tant. 31:4,5,12).

Manome ohatra iray mikasika ny fifohazana sy ny fanavaozana ary ny famerenana ny ampahafolony i Nehemia. Vakio ny Neh. 9:2,3. Midika inona ilay fifohazana na ilay aim-panahy vaovao miseho ao am-po? Vakio ny Neh. 13. Taorian'ny nanavaozan'i Nehemia ny "tranon'Andriamanitra" Neh. 13:4, dia inona no nentin'ireo vahoakan'i Joda tao (Neh. 13:12)?

"Zavatra roa samy hafa ny fifohazana sy ny fanavaozana. Ny Fifohazana dia midika ho fanavaozana ny fiainana ara-panahy, famelombelomana ireo herin'ny fo sy saina, fitsanganana amin'ny fahafatesana ara-panahy. Ny Fanavaozana dia midika ho fandaminana indray, fanovana eo amin'ny hevitra sy ny foto-kevitra, ny fahazarana sy ny fomba amam-panao"- FK, t. 41.

Mifandray ny fifohazana sy fanavaozana ary ny famerenana ny ampahafolony. Inona no miseho rehefa tsy mandoa ny ampahafolony isika? Manjary matimaty ny fanandramantsika ilay aim-panahy vaovao ka tsy hanan-kery akory izany. Matetika indrindra isika Kristianina no manjary tsy mavitrika raha tokony hiandany amin-kafanam-po amin'ny Tompo. Mitaky fanoloran-tena ny fifohazana sy ny fanavaozana ary tafiditra ao anatin'izany fanoloran-tena izany ny famerenana ny ampahafolony. Raha hazonintsika izay takian'Andriamanitra amintsika, dia tsy afaka ny hiandrandra akory izay zavatra angatahantsika Aminy isika. 

Andriamanitra no nanomboka ireo fanekena rehetra niarahany tamin'ny vahoakany. Izy no nitarika ny olony hiditra amin'izany fanekena izany (Heb. 8:10). Maneho ny fahasoavany sy ny fitiavany ary ny faniriany hamonjy antsika ireo teny fikasan'ny fanekena.

Maro ireo lafin-javatra tafiditra ao amin'ny faneken'Andriamanitra: (1) Andriamanitra; (2) ireo vahoakan'izay manaiky ny fanekena miaraka amin'Andriamanitra; (3) ny fitsipiky ny fanekena; (4) ny fandraisana ny fanekena nataon'Andriamanitra sy ny vahoakany; (5) ny famaizana vokatry ny tsy fankatoavana ny fanekena; ary (6) ireo fomba maro hitahian'Andriamanitra ny vahoakany, satria manome voninahitra ilay fifanekena izy ireo. Hitantsika ao amin'ny Mal. 3:9,10 ireo lafiny enina momba ny fanekena ireo eo amin'ny fampianarana mikasika ny fandoavana ny ampahafolony. Ambaran'ny Mal. 3:9,10 amintsika indray ireo fomba manokana izay hitahian'Andriamanitra ny vahoakany izay mamerina ny ampahafolony. Maneho ny finoantsika an'Andriamanitra ny famerenana Aminy ny ampahafolony. Mampiseho izany fa lavintsika ny hanao ny harena ho zava-dehibe indrindra amin'ny fiainana. Ny fandoavana ny ampahafolony koa dia manaporofo fa misy zava-tsoa avy ao am-pon'ny mpanota izay efa nohavaozin'Andriamanitra.

"Ny toe-tsaina feno fitiavan-tena no misakana ny olona tsy hamerina amin'Andriamanitra izay anjara tokony ho Azy. Nanao fanekena manokana tamin'ny olona Andriamanitra. Nanome teny fikasana Izy ny amin'izay hataony raha toa ka eken'izy ireo ny hamerina Aminy tsy tapaka ny ampahafolon'ny vola azony. Natao hampandrosoana ny fanjakan'i Kristy io vola io. Inona no miseho raha manokana izany vola izany ho Azy ny vahoakan'Andriamanitra? Nanome toky Izy fa hitahy azy ireo amin'ny fomba tsy takatry ny sainy. Hanome mitafotafo ho azy ireo Izy ka dia tsy ho ampy aza ny toerana hivantanan'ny fanomezany. Ahoana kosa raha mihazona izay tokony ho anjaran'Andriamanitra ny olona? Dia milaza mazava aminy ny Tompo hoe: "Voaozona amin'ny ozona hianareo nefa Izaho no robainareo, dia izao hianareo rehetra iray firenena izao" - CS, t. 77.

Fanontaniana hifanakalozan-kevitra : 

1- Nahoana ny fandoavana ny ampahafolony no ampahany lehibe tokoa eo amin'ny finoantsika?

2- Inona no torohevitra homenao ny olona iray izay milaza hoe: "Tsy vitako ny mandoa ny ampahafolony?" Inona no azonao hatao hanampiana izany olona izany?

3- Masina ny ampahafolony. Ahoana no hanovan'izany ny fomba fihevitrao mikasika ny fandoavana izany?