Nanapaka teo amin'ny Joda nandritra ny fotoana naharitra tokoa i Hezekia mpanjaka. Tsy mbola nandrotsaka fitahiana lehibe toy ny tamin'izany vanim-potoana izany Andriamanitra raha tsy tamin'ny fotoana nanapahan-dry Davida sy i Sôlômôna teo amin'ny Isiraely iray manontolo. Voarakitra ao amin'ny 2 Tant. 29-31 ny fifohazana sy fanavaozana teo amin'ny fanjakan'i Hezekia: "Ary nanao izay mahitsy teo imason'i Jehovah izy, tahaka izay rehetra nataon'i Davida rainy"- 2 Tant. 29:2. "(...) Izany no nanavaozany ny fanompoana tao an-tranon'i Jehovah" - 2 Tant. 29:35. Notandremana ny Paska (2 Tant. 30:5). "Koa nisy hafaliana be tany Jerosalema" - 2 Tant. 31:1. Noravana ny sary sy ny alitara ary ny fitoerana avo natao ho an'ny sampy (2 Tant. 31:1). Nisy aim-panahy vaovao velona tao am-po sy an-tsain'ny olona, izay nahatonga azy ireo hanolotra ny ampahafolony mbamin'ny fanatitra niavosa ho an'Andriamanitra (2 Tant. 31:4,5,12).

Manome ohatra iray mikasika ny fifohazana sy ny fanavaozana ary ny famerenana ny ampahafolony i Nehemia. Vakio ny Neh. 9:2,3. Midika inona ilay fifohazana na ilay aim-panahy vaovao miseho ao am-po? Vakio ny Neh. 13. Taorian'ny nanavaozan'i Nehemia ny "tranon'Andriamanitra" Neh. 13:4, dia inona no nentin'ireo vahoakan'i Joda tao (Neh. 13:12)?

"Zavatra roa samy hafa ny fifohazana sy ny fanavaozana. Ny Fifohazana dia midika ho fanavaozana ny fiainana ara-panahy, famelombelomana ireo herin'ny fo sy saina, fitsanganana amin'ny fahafatesana ara-panahy. Ny Fanavaozana dia midika ho fandaminana indray, fanovana eo amin'ny hevitra sy ny foto-kevitra, ny fahazarana sy ny fomba amam-panao"- FK, t. 41.

Mifandray ny fifohazana sy fanavaozana ary ny famerenana ny ampahafolony. Inona no miseho rehefa tsy mandoa ny ampahafolony isika? Manjary matimaty ny fanandramantsika ilay aim-panahy vaovao ka tsy hanan-kery akory izany. Matetika indrindra isika Kristianina no manjary tsy mavitrika raha tokony hiandany amin-kafanam-po amin'ny Tompo. Mitaky fanoloran-tena ny fifohazana sy ny fanavaozana ary tafiditra ao anatin'izany fanoloran-tena izany ny famerenana ny ampahafolony. Raha hazonintsika izay takian'Andriamanitra amintsika, dia tsy afaka ny hiandrandra akory izay zavatra angatahantsika Aminy isika.