Telovolana 4 : Ny firaisana ao amin'ny Kristy

Il n'y a aucun article dans cette catégorie. Si des sous-catégories sont affichées sur cette page, elles peuvent contenir des articles.

Sous-catégories

Hodinihina mandritra ny herinandro:  Gen. 1:26,27; 1 Jao. 4:7,8; 16; Gen. 3:16-19; Gen. 11:1-9; Gal. 3:29. 

Tsianjery: " Dia nitondra azy nivoaka teo ivelan'ny lay Izy ka nanao hoe: Jereo ange ny lanitra, ka isao ny kintana, raha mahisa azy hianao. Dia hoy Izy taminy: Ho tahaka izany ny taranakao. Ary nino an'i Jehovah izy; ka dia nisainy ho fahamarinany izany." - Gen. 15:5,6. 

Hodinihina mandritra ny herinandro: Jer. 3:12,13; Mpits. 17:6; 1 Mpanj. 12:1-16; 1 Kôr.1:10-17; Asa. 20:29. 

Tsianjery: "Ny fahatahorana an'i Jehovah no fiandoham-pahendrena; Ary ny fahafantarana ny Iray Masina no fahazavan-tsaina "- Ohab. 9:10 

Hodinihina mandritra ny herinandro: Jao. 17:1-5; Jao. 17:9-19; Jao. 17:20; Mar. 9:38-41; 1 Jao. 2:3-6; Jao. 13:34,35. 

Tsianjery: "Nefa tsy ho an'ireto ihany no angatahako, fa ho an'izay mino Ahy koa noho ny teniny; mba ho iray ihany izy rehetra, tahaka Anao Ray ato amiko, ary Izaho koa ao aminao, mba ho ao amintsika koa izy; mba hinoan'izao tontolo izao fa Hianao no naniraka Ahy." - Jao. 17:20, 21.

Hodinihina mandritra ny herinandro: Efes.1:3-14; Efes. 2:11-12; Efes. 4:1-3; Efes. 5:15-21.

Tsianjery: Rehefa nampahafantariny ny zava-miafina ny amin'ny sitrapony isika, araka ny safidiny izay nokasain'ny tenany, hahatanteraka ny fitondrana hatao mandra-pahatapitry ny andro voatendry, hanangonany ny zavatra rehetra ho iray ao amin'i Kristy, na ny any an-danitra, na ety an-tany, dia ho ao aminy"- Efes. 1:9,10. 

Hodinihina mandritra herinandro: Asa. 1:12-14; Asa. 2:5-13; Asa. 2:42-47; Asa. 4:32-37; 2 Kor. 9:8-15.

Tsianjery: "Dia raiki-tahotra ny olona rehetra teo, ary fahagagana sy famantarana maro no nataon'ny Apôstôly." - Asa. 2:43. 

Hodinihina mandritra ny herinandro: 1 Pet. 2:9; Eks. 19:5,6; Efes. 2:19-22; 1 Kor. 3:16,17; Sal. 23.

Tsianjery: "Fa tahaka ny tena iray ihany, anefa maro no momba ny tena, ary ireo rehetra momba ny tena ireo, na dia maro aza, dia tena iray ihany, dia tahaka izany koa Kristy."- Efes. 12:12 

Hodinihina mandritra ny herinandro: Asa. 6:1,2; Asa. 10:1-23; Asa. 11:4-8; Gal. 2:11-14; Amo. 9:11,12.

Tsianjery: "Fa na iza na iza hianareo no natao batisa ho an'i Kristy dia nitafy an'i Kristy. Tsy misy intsony na Jiosy na Grika, na andevo na tsy andevo, na lahy sy vavy; fa iray ihany hianareo rehetra ao amin'i Kristy Jesosy." - Gal. 3:27,28. 

Hodinihina mandritra ny herinandro: Asa. 4:8-12; 1 Pet. 2:21-24; 1 Tes. 4:13-18; Heb. 8:6; Deo. 5:12-15.

Tsianjery: "Ary tsy misy famonjena amin'ny hafa; fa tsy misy anarana hafa ambanin'ny lanitra nomena ny olona izay hahazoantsika famonjena."- Asa. 4:12.

Hodinihina mandritra ny herinandro: Jao. 11:51,52; 2 Kôr. 5:17-21; Efes. 4:25-32 ; 5:1-2; Rôm. 14:1-6; Lio. 22:24.

Tsianjery: "Ary tsy niteny izany ho azy izy, fa satria mpisoronabe tamin 'izany taona izany izy, dia naminany fa Jesôsy ho faty hamonjy ny firenena; ary tsy hamonjy io firenena io ihany, fa mba hanangona ny zanak'Andriarnanitra izay efa niely ho antoko iray." - Jao. 11:51,52.

Hodinihina mandritra ny herinandro: Kol. 4:10,11; Fil. 1:1-25; 1 Kor. 3:5-11; Rom. 5:8-11.

Tsianjery: "Fa raha fony mbola fahavalo aza isika no nampihavanina tamin'Andriamanitra tamin'ny nahafatesan'ny Zanany, mainka ny hamonjena antsika amin'ny fahavelomany ankehitriny, rehefa nampihavanina." - Rôm. 5:10. 

Hodinihina mandritra ny herinandro: Apok. 4:8,11; Mat. 4:8,9; Dan. 3:8-18; Apôk.14:9-11; Asa. 4:23-31.

Tsianjery :Ary hitako fa, indro, nisy anjely iray koa nanidina teo afovoan'ny lanitra, nanana filazantsara mandrakizay hotorina amin'izay monina ambonin'ny tany sy amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samy hafa fiteny ary ny olona rehetra, nanao tamin'ny feo mahery hoe: Matahora an'Andriamanitra, ka omeo voninahitra Izy; fa tonga ny andro fitsarany; ary miankohofa eo anoloan'izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano " - Apôk.14:6,7.

Hodinihina mandritra ny herinandro: Efes. 5:23-27; Mat. 20:25-28; 2 Tim. 2:15; Mat. 16:19; Gal. 6:1,2.

Tsianjery : "Fa tsy mba ho toy izany aminareo; fa izay te-ho lehibe aminareo dia ho mpanompo anareo; ary izay te-ho ambony indrindra aminareo dia ho mpanornponareo " - Mat. 20:26,27

Hodinihina mandritra ny herinandro: Jao. 14:1-3; Isa. 11:1-10; Apok. 21:1-5; 1 Tes. 4:13-18; Isa. 35:4-10.

Tsianjery: "Kanefa isika, araka ny teny fikasany, dia manantena lanitra vaovao sy tany vaovao, izay itoeran'ny fahamarinana " - 2 Pet. 3:13.