Vakio ny "Ilay Mpiandry ondry tsara indrindra", tt.513-520 ao amin'ny boky IFM sy ny "The Church on earth", tt. 240-243 ao amin'ny boky Counsels for the Church.

"Mampiasa ny fanoharana ny amin'ny tempoly ny TV hanampiana antsika hahatakatra ny fahamasinan'ny fiangonana. Mampiasa io sary an'ohatra io koa ny Baiboly hoenti-manazava izay nataon'Andriamanitra hananganana sy harnpitornboana ny fiangonana. Manazava ny asan'i Jesosy sy ny Fanahy ihany koa izany sary an'ohatra izany, ary ny firaisana tokony hisy eo amin'ny mpino. Rehefa mieritreritra momba ny fiangonana isika dia matetika no trano no ao an-tsaintsika, kanefa tian'ny Baiboly raha manana fomba fijery hafa isika mikasika izany. Tian'ny Baiboly raha sarin'ny fiangonana izay mbola amboarin'Andriamanitra hatrany no ao an-tsaintsika fa tsy izay efa vita. Azo antoka indrindra fa ny fiangonana dia "tempolin'Andriamanitra velona"- 2 Kan 6:16."- BMFC, t. 52, nasiam-panarnboarana.

Fanontaniana hifanakalozan-kevitra :

1- Eritrereto ny amin'ireo sary an'ohatra nianarantsika tamin'ity herinandro ity. Inona amin'izany no tianao indrindra? Nahoana? Indreto misy sary an'ohatra maromaro momba ny fiangonana: 1 Tim. 3:15; 2 Tim. 2:3-5; 1 Pet. 2:9. Inona koa no ampianarin'ireo sary an'ohatra ireo momba ny fiangonana?

2- "Tian'Andriamanitra ny hiraisan'ny olony amin'ny fifandraisana akaiky indrindran'ny Kristianina, zava-dehibe ho an'ny firoboroboan'ny fiangonana ny fifampitokian'ny mpirahalahy; ary zava-dehibe eo anatrehan'ny olana ara-pivavahana ny firaisan-tsaina eo amin'ny asa. Ny dingana tsy voatandrina iray, ny asa tsy voakaly iray dia hahatonga ny fiangonana ho latsaka ao anatin'ny fahasarotana sy ny fitsapana mety tsy hahatafarina azy ao anatin'ny taona maro."- TFC, vol. 3, t. 446. Fampitandremana lehibe tokoa izany! Noho izany, nahoana isika no mila miaro ny firaisantsika ao amin'ny fiangonana?

3- Nahoana isika no mila mitoky amin'ny fitiavan'Andriamanitra irery ihany mba hamonjena antsika fa tsy amin'ny asa tsara ataontsika?