Rehefa mifarana ny arivo taona dia haringan'Andriamanitra tanteraka ny fahotana, ary havaoziny indray ny tany honenan'ny vahoakany. Ho tahaka ny ahoana ilay tany vaovao?

Nahita "lanitra vaovao sy tany vaovao" i Jaona ao amin'ny Apôk. 21:1. Ninoan'ny Jiosy fa misy telo ny lanitra: ny habakabaka, ny habakabaka misy ny kintana ary ny toerana izay onenan'Andriamanitra (vakio ny 2 Kor. 12:2). Ny lanitra voalohany no resahin'i Jaona ao amin'ny Apôk. 21:1: havaozin'Andriamanitra ny habakabaka sy ny rivotra hiainantsika. Ny hoe "vaovao" amin'ny teny grika dia "kainos" (ki-`nos), izay midika hoe nohavaozina ho tsara kokoa noho izay teo aloha. Tsy hoe hanamboatra tany vaovao indray Andriamanitra fa hodioviny amin'ny afo ity planeta ity ka haveriny amin'ny endriny tany am-pamoronana (2 Pet. 3:10-13).

Mahaliana tokoa fa ny zavatra voalohany nosoratan'i Jaona momba ny tany dia ny tsy hisian'ny ranomasina intsony. Ny filazan'i Jaona ny amin'ny "ranomasina" dia maneho fa ny ranomasina izay nanodidina azy tao Patmo no tao an-tsainy, izay toy ny tandindon'ny fisarahana sy fahoriana. Midika ho fahafoanan'ny fahoriana sy fijaliana aminy ny tsy fisian'ny ranomasina intsony any amin'ny tany vaovao.

Vakio ny momba ny tany vaovao ao amin'ny Apok. 21:2-8 sy Apok. 7:15-17. Ahoana no mampitovy ny tany vaovao amin'ny sahan'i Edena ao amin'ny Gen. 2 

Hiaina lavitry ny fahoriana sy ny fahafatesana eto an-tany ireo vahoakan'Andriamanitra rehefa hohavaozina indray ny tany. Hiara-monina mandrakizay amin'ireo olony Andriamanitra. Hahatonga ny tany ho tempoly ny fiarahany monina amintsika.

Tsy hisy intsony ny ranomaso sy ny fahafatesana, ny alahelo na ny fahoriana izay vokatry ny fahotana avokoa. Rehefa hofongoran'Andriamanitra tsy hisy intsony ny fahotana, dia "efa lasa ny zavatra taloha" - Apôk. 21:4.

Takatr'i Maria sy Marta fa manana fahefana hanavao ny zava-drehetra Andriamanitra. Rehefa nodimandry i Lazarosy anadahiny, dia izao no nolazain'i Marta tamin'i Jesosy: "Tompoko, raha teto Hianao, dia tsy maty ny anadahiko" - Jao. 11:21. Fantatr'izy mirahavavy ireo fa tsy manana fahefana ny fahafatesana rehefa eo Jesosy. Tahaka izany koa, rehefa hiara-miaina amintsika ao amin'ny tany vaovao Andriamanitra dia hanafaka antsika amin'ny fahoriana sy ny fijaliana izay hitantsika sy iainantsika amin'izao fiainana izao. Manome toky antsika ny amin'izany fanantenana izany i Jesosy.