Telovolana 1: Ny bokin'i Apôkalipsy

Il n'y a aucun article dans cette catégorie. Si des sous-catégories sont affichées sur cette page, elles peuvent contenir des articles.

Sous-catégories

Hodinihina mandritra ny herinandro: Apôk. 1:1,2; Jao. 14:1–3; Deo. 29:28; Dan. 7:1–3; Apôk. 1:4,5.

Tsianjery: "Sambatra izay mamaky sy mihaino ny tenin'ity faminaniana ity ka mitandrina izay voasoratra ato anatiny; fa antomotra ny andro." - Apôk. 1:3.

Hodinihana mandritry ny herinandroApôk.1:1-20Apôk.2:1-5

Tsianjery « Izay manan-tsofina, aoka izy hihaino izay lazain'ny Fanahy amin'ny fiangonana. » - Apôk. 2:7.

Hodinihina mandritra ny herinandro : Apôk. 2:8-28; 3:1-17; Mat. 24:14-44; 1Tes. 5:1-8; Hos. 12:8. 

Tsianjery : "Izay maharesy dia havelako hiara-mipetraka amiko eo ambonin'ny seza fiandrianako dia tahaka ny nandreseko kosa sy ny niarahako nipetraka amin'ny Raiko eo ambonin'ny seza fiandrianany." - Apok. 3:21.

Hodinihina mandritra ny herinandro : Apôk. 4; Apôk. 5.

Tsianjery : "Ary ny anankiray tamin'ny loholona nanao tamiko hoe: Aza mitomany; indro, ny Liona avy amin'ny firenen'i Joda, dia ny Solofon'i Davida no efa naharesy ka hanokatra ny boky sy hamaha ny tombo-kaseny fito." Apôk. 5:5.

Hodinihina mandritra ny herinandro : Apôk.6:1-8; Mat.24:1-14; Apôk.6:9,10; 2Tes1:7-10.

Tsianjery : Hianao no mendrika haka ny boky sy hamaha ny tombo-kaseny; fa voavono Hianao, ary ny ranao no nanavotanao ho an'Andriamanitra olona avy tamin'ny fokom-pirenena rehetra sy ny samy hafa fiteny, sy ny olona ary ny firenena rehetra;

Hodinihina mandritra ny herinandro: Apôk. 7:1-3 ; Apôk. 7:8-14, Deo.8:11-17; 2 Pet.3:14.  Apôk.14:1-5

Tsianjery: "Ireo no avy tamin'ny fahoriana lehibe, ary ny akanjony nosasany sy nofotsiany tamin`ny ran'ny Zanak'ondry." Apôk. 7:14. 

Hodinihina mandritra ny herinandro : Apôk.8:1-13; Nom.10:8-10; Ezek.10:2; Apôk.10:7-11; Dan.12:6,7; Apôk.11:1-13; Lev. 16.

Tsianjery : "Fa amin'ny andro hitsofan'ny anjely fahafito, rehefa hitsoka izy, dia ho tanteraka ny zava-miajina izay an'Andriamanitra, araka ny teny soa mahafaly nambarany tamin'ny mpaminany mpanompony"- Apôk. 10:7. 

Hodinihina mandritra ny herinandro: Apôk. 12:1-4; Gen. 3:14,15; Apôk. 12:13,14; 2 Tes. 2:8-12.

Tsianjery: "Ary izy ireo naharesy azy noho ny amin'ny ran'ny Zanak'ondry sy ny teny filazana Azy, ary tsy nankamamy ny ainy intsony izy, na dia ho faty Apôk. 12:11.

Hodinihina mandritra ny herinandro:  Apok. 13
Tsianjery:"Dia tezitra tamin'ilay vehivavy ny dragona ka lasa nandeha hiady tamin'ny zanany sisa, izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mitana ny filazana an'i Jesôsy"- Apok. 12:17.

Hodinihina mandritra ny herinandro: Apôk. 14:6,7; Eks. 20:2-11; Apôk. 14:10,11; Isa. 34:8-10; Joda 7.
Tsianjery: "Indro ny faharetan'ny olona masina, dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoana an'i Jesôsy."- Apôk. 14:12

Hodinihina mandritra ny herinandro: Apôk.15; 16

Tsianjery: " Iza no tsy hatahotra? Ary iza no tsy hankalaza ny anaranao, Tompo ô ? Fa Hianao ihany no masina, ary ny firenena rehetra ho avy hiankohoka eo anatrehanao; fa efa naharihary ny fitsarana marina nataonao." - Apôk. 15:4

Hodinihina mandritra herinandro: Apok. 16;17;18
Tsianjery: "Ary nahare feo iray koa avy tany an-danitra aho nanao hoe: Mialà aminy hianareo, ry oloko, mba tsy hiombonanareo ota aminy, ary mba tsy hisy hahazo anareo ny loza manjo azy. Fa ny fahotany efa nitehika tamin'ny lanitra, ary Andriamanitra efa nahatsiaro ny ratsy nataony." - Apok. 18:4,5.

Hodinihina mandritra ny herinandro: Apôk. 19:6-9; Jao.14:1-3Apôk. 19:11-16; Apôk. 20:1-3;Jer.4:23-26; Apôk. 20:4-15; Apôk. 21:2-8. 

Tsianjery: "Ary hoy Ilay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana: Indro, havaoziko ny zavatra rehetra. Ary hoy koa Izy: Soraty, fa mahatoky sy marina ireo teny ireo." - Apok. 21:5