Telovolana 1: Ny bokin'i Apôkalipsy

Il n'y a aucun article dans cette catégorie. Si des sous-catégories sont affichées sur cette page, elles peuvent contenir des articles.

Sous-catégories

Hodinihina mandritra ny herinandro: Apôk. 1:1,2; Jao. 14:1–3; Deo. 29:28; Dan. 7:1–3; Apôk. 1:4,5.

Tsianjery: "Sambatra izay mamaky sy mihaino ny tenin'ity faminaniana ity ka mitandrina izay voasoratra ato anatiny; fa antomotra ny andro." - Apôk. 1:3.

Hodinihana mandritry ny herinandroApôk.1:1-20Apôk.2:1-5

Tsianjery « Izay manan-tsofina, aoka izy hihaino izay lazain'ny Fanahy amin'ny fiangonana. » - Apôk. 2:7.

Hodinihina mandritra ny herinandro : Apôk. 2:8-28; 3:1-17; Mat. 24:14-44; 1Tes. 5:1-8; Hos. 12:8. 

Tsianjery : "izay maharesy dia havelako hiara-mipetraka amiko eo ambonin'ny seza fiandrianako dia tahaka ny nandreseko kosa sy ny niarahako nipetraka amin'ny Raiko eo ambonin'ny seza fiandrianany." - Apok. 3:21.

Hodinihina mandritra ny herinandro : Apôk. 4; Apôk. 5.

Tsianjery : "Ary ny anankiray tamin'ny loholona nanao tamiko hoe: Aza mitomany; indro, ny Liona avy amin'ny firenen'i Joda, dia ny Solofon'i Davida no efa naharesy ka hanokatra ny boky sy hamaha ny tombo-kaseny fito." Apôk. 5:5.