Vakio ny "Nosy Patmo", VM, tt. 503-512. 

"Nanjary fantsom-pahasoavana ny fanenjehana an'i Jaona. Lasa namirapiratry ny voninahitry ny Mpamonjy nitsangana tamin'ny maty ny nosy Patmo. Nahita an'i Jesôsy tao anaty endrika olombelona i Jaona tany aloha tany, niaraka tamin'ny mariky ny fantsika teo amin'ny tanany sy ny tongony, izay ho voninahiny mandrakizay. Ankehitriny dia navela hibanjina ny Tompony nitsangana tamin'ny maty indray i Jaona. Voninahitra azon'ny olombelona banjinina kanefa tsy ho faty eo am-pibanjinana izany no notafin'i Jesôsy tamin'izay.

"Ny fisehoan'i Kristy tamin'i Jaona dia tokony ho porofo ho an'ny rehetra, na ny mpino na ny tsy mpino, fa manana Kristy nitsangana tamin'ny maty isika. Tokony hanome hery velona ho an'ny fiangonana io porofo io. Nisy fotoana, nanodidina ny vahoakan'Andriamanitra ny rahona mainty. Tahaka ny hoe hamongotra azy ireo ny famoretana sy ny fanenjehana. Tamin'ny fotoan-tsarotra tahaka izany anefa no nanomezana ny lesona manan-danja indrindra. Matetika no miditra any am-ponja i Kristy ka maneho ny tenany amin'ny olom-boafidiny. Ao amin'ny afo miaraka amin'ireo dorana ho faty noho ny finoany Izy. Amin'ny fotoana mahamaizina indrindra ny alina no amirapiratan'ny kintana indrindra. Tahaka izany koa, afaka mahita ny taratry ny voninahitr'Andriamanitra amin'ny famirapiratany manjelanjelatra indrindra isika amin'ny fotoana mahamaizina indrindra ny alina" — YI, 5 Aprily 1900. 

FANONTANIANA HIFANAKALOZAN-KEVITRA: 

1. Zarain'i Jaona, ilay nanoratra ny Apokalipsy, amin'ny mpamaky azy ny zavatra hitany sy reny avy tamin'Andriamanitra tao Patmo. Inona no hitanao sy renao raha mamaky ny Apok. 1:12-20 ianao? Inona no tenim-pankaherezana azonao raisina avy amin'izay ambara eto? 

2. Ao amin'ny Apok. 14:7, dia asain'ilay anjely voalohany miankohoka eo anoloan'Ilay nanao ny Ian itra sy ny tany ny olona rehetra monina eto an-tany. Avy amin'ny Eks. 20:11 ireo teny ireo. Inona no ambaran'ny hafatr'io anjely io antsika momba ny Sabata sy ny Ianjan'izany amin'ny andro farany, araka izay aseho ao amin'ny Apokalipsy?

3. Tandindomin-doza manokana ireo Kristianina efa mambran'ny fiangonana nandritra ny fotoana ela. Mitolona mafy izy ireo mba hihazonana ny afon'ny finoany hirehitra mandrakariva ka tsy hamela izany ho faty. Ahoana no ahafahantsika mihazona ny afon'ny finoantsika hirehitra mandrakariva? Ahoana no ahafahantsika hampamirapiratra izany kokoa?