Lesona 4 : Mendrika ny haka ilay boky ny zanak'ondry

Hodinihina mandritra ny herinandro : Apôk. 4; Apôk. 5.

Tsianjery : "Ary ny anankiray tamin'ny loholona nanao tamiko hoe: Aza mitomany; indro, ny Liona avy amin'ny firenen'i Joda, dia ny Solofon'i Davida no efa naharesy ka hanokatra ny boky sy hamaha ny tombo-kaseny fito." Apôk. 5:5.

TAMIN'NY HERINANDRO LASA dia nijery ny hafatr'i Jesôsy ho an'ny vahoakany eto an-tany isika. Ankehitriny kosa dia miala avy amin'ny tany mankany amin'ny lanitra ny fahitana nomen'Andriamanitra an'i Jaona. Hitany izay "zavatra tsy maintsy ho avy rahatrizay" - Apôk. 4:1. Inona no hitan'i Jaona? Ny hoavy. Asehon'i Jesôsy amin'i Jaona ao amin'ny Apôk. 4, Apôk.5 ny tantara an-tsary fohy nefa feno momba ny fifanandrinana lehibe eo amin'Andriamanitra sy i Satana. Mampiasa tandindona na famantarana i Jaona ao amin'ny Apôk. 4--5 mba hanoritsoritana ny drafitr'Andriarnanitra mba hamonjena antsika.

Asehon'i Jaona koa fa mifehy ny tantara Andriamanitra. Mialoha ny hanehoany ny hoavy anefa, dia manome topy maso momba ny fanombohan'i Jesosy ny asany any an-danitra ho antsika i Jaona. Tena zava-dehibe ho antsika eto an-tany io asa io.

Tsikaritrao ve fa nampiasa teny tsotra sy mazava i Jaona raha nanoratra ny hafatr'Andriamanitra ho an'ireo fiangonana fito? Hiova izany ankehitriny. Manomboka eto dia hampiasa tandindona izay sarotra takarina kokoa i Jaona. Nalainy avy amin'ny TT ny ankamaroan'ireo tandindona ireo. Koa ilaintsika voalohany indrindra izany ny mahatakatra ireo tandindona nampiasaina tao amin'ny TT. Rehefa izay dia ho takatsika tsara ireo tandindona ampiasain'i Jaona ao amin'ny bokin'ny Apôkalipsy. 

Nasain'i Jesôsy niakatra tany an-danitra i Jaona mba hijery ny zavatra hitranga amin'ny hoavy. Nampian'ny Fanahy Masina izy tamin'izany. Manomboka eo amin'ny Apôk. 4:1 dia nampijeren'i Jesôsy an'i Jaona ambangovangony ny tantara feno, nanomboka tamin'ny androny hatramin'ny fiverenan'i Kristy.

Ny Apôk. 4:1-8; Ezek. 1:26-28; ary ny Apok. 5:11-14 dia manoritsoritra ny efitra misy ny seza fiandrianana any an-danitra. Inona no ampianarin'ireo toko sy andininy ireo antsika momba ny hakanton'izany?

Hitan'i Jaona fa nisokatra ny varavarana mankao an-tempoly any an-danitra. Nijery ny tempoly izy ka hitany ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Sary an'ohatra maneho ny herin'Andriamanitra sy ny fahefany amin'ny zavatra rehetra noforoniny izany. Maneho kosa ny avana manodidina ny seza fiandrianany fa mihazona ny teny nataony tamin'ny vahoakany Izy. Notoherin'i Satana, ilay fahavalon'Andriamanitra, anefa ny fahefan'Andriamanitra ary noravany ny fiadanana tanteraka tany an-danitra. Niezaka nandroba ny fahefan'Andriamanitra ho an'ny tenany izy. Ny resaka ivon'ny fifanandrinana lehibe eo amin'Andriamanitra sy i Satana dia hoe: iza no manan-jo hifehy izao tontolo izao? Andriamanitra sa i Satana? Nisy filankevitry ny loholona nivory tany amin'ny efitra misy ny seza fiandrianana tany an-danitra mba hanambara ny marina: Andriamanitra irery ihany no manan-jo ara-dalana hifehy izao tontolo izao.

Inona no ampianarininy Apôk. 4:8-11 sy ny Apôk. 5:9-14 antsika momba ny fiankohofana marina? Nahoana ny Apôk. 4:8-11 no milaza fa tokony hiankohoka eo anoloan'Andriamanitra isika? Nahoana ny Apôk. 5:9-14 no milaza fa tokony hiankohoka eo anoloan'ny Zanak'ondry isika? Nahoana no mendrika ny fiankohofantsika Andriamanitra?

Manoritsoritra amin'ny kapobeny ny efitra misy ny seza fiandrianana any an-danitra sy ny fiankohofana tsy tapaka miseho any ny Apôk. 4. Entina anandratana ny herin'Andriamanitra teo amin'ny famoronana ny fiankohofana eo anoloany tantaraina ao amin'ny Apôk.4. Ny Apôk. 5 kosa dia mankalaza ny famonjeny antsika ho afaka amin'ny fahotana, izay natolotra tamin'ny alalan'ilay Zanak'ondry voavono. Koa asehon'ny Apôk. 4 sy 5 amintsika fa ny tena fiankohofana marina dia ahitana fankalazana ny asan'Andriamanitra teo amin'ny famoronana sy ny famonjena antsika. Ilay Andriamanitra izay namorona izao tontolo izao tamin'ny voalohany dia manan-kery sy fahefana koa hamerina amin'ny laoniny izao rehetra izao. Ary nampanantena ny hanao izany mihitsy Izy. 

Ilay Andriamanitra izay namorona antsika dia mbola iiay Zanak'ondry izay voavono noho ny fahotantsika ihany. Inona no fanantenana atolotr'izany fahamarinana izany ho antsika? 

Miresaka momba ireo loholona efatra amby roapolo nanodidina ny seza fiandrianan'Andriamanitra any an-danitra ny Apôk. 4:4. Asehon'io toko sy andininy io fa tsy anjely izy ireo. Rehefa miresaka momba ny anjely ny bokin'ny Apokalipsy dia ambarany mandrakariva fa mijoro eo anatrehan'Andriamanitra izy ireo. Ireo loholona ireo kosa dia mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana ary mitafy fitafiana fotsy. Samy mitafy fitafiana fotsy avokoa ny vahoakan'Andriamanitra rehetra ao amin'ny fahitana nomena an'i Jaona (Apôk. 3:4,5). Maneho amintsika ilay fitafiana fotsy fa mandrakotra ny olony toy ny lamba fitafy ny fahamasinan'i Kristy. Voalaza koa fa misatroka satroboninahitra koa ireo loholona ireo. Avy amin'ny voambolana grika hoe "stephanos" ny voambolana hoe "satroboninahitra". Ny satroboninahitra dia famantarana fa nandresy tamin'ny ady ireo izay misatroka izany. Ireo vahoakan'Andriamanitra mandresy amin'ny ady atao amin'ny fahotana ihany no hisatroka ireo satroboninahitra manokana ireo (Jak. 1:12). Samy manoso-kevitra izany rehetra izany fa ireo mpino hatsangan'Andriamanitra amin'ny maty ireo loholona efatra amby roapolo ireo.

Tsy misy filazana momba ireo loholona efatra amby roapolo ireo mihitsy ao amin'ny Baiboly mialoha ny nanoratan'i Jaona ny momba azy ireo. Mety ho ireo olona natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty tamin'ny fahafatesan'i Kristy izy ireo (Mat. 27:51-53). Milaza ny Efes. 4:8 fa nitondra vondron'olona niaraka Taminy i Jesôsy rehefa niakatra tany an-danitra Izy. Koa tena ampoizina fa tafiditra tao anatin'io vondron'olona io ireo loholona efatra amby roapolo ireo.

Raha izany, dia lasa solontenan'ny taranak'olombelona ireo loholona 24 ireo, mba ho vavolombelon'ny asan'Andriamanitra eo amin'ny fanatontosana ny drafi-pamonjena antsika. Hitan'izy ireo fa mahitsy Andriamanitra teo amin'ny zavatra rehetra nataony mba hamonjena antsika. Voalaza ao amin'ny Apôk. 4 fa nampidirina tao amin'ny efitra misy ny seza fiandrianan'Andriamanitra izy ireo, niaraka tamin'ny mpivory sisa rehetra. Niankohoka teo anoloan'i Jesôsy sy niarahaba Azy noho ny fahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana narahim-pandresena izy ireo. Nanatri-maso ny fanandratana Azy eo amin'ny toerany any an-danitra taorian'ny niakarany tany an-danitra koa izy ireo (Apôk. 5:8).

Milaza koa ny Apok. 4:6-8 fa nisy "zava-manan-aina efatra" koa tao (and. 6). Ampitahao izany amin'ireo zava-manan'aina ao amin'ny Ezek. 1:5-14 sy Ezek. 10:20-25, sy amin'ireo anjely ao amin'ny Isa. 6:2,3. lnona no mampitovy azy ireo?

Ireo zava-manan'aina efatra dia ireo anjely nasandratra izay manompo an'Andriamanitra sy miambina ny seza fiandrianany (Sal. 99:1). Maneho ny hakingany eo amin'ny fanatanterahana ny baikon'Andriamanitra ireo elany anankienina. Maneho ny faharanitan-tsainy kosa ireo masony maro. Tahaka ny liona ny zava-manan'aina iray. Ny faharoa kosa dia tahaka ny zanak'omby,, ny fahatelo tahaka ny olona, ary ny fahefatra tahaka ny voromahery. Koa ny fanatrehan'izy rehetra ireo: ireo zava-manan'aina efatra sy ireo anjely maro manodidina ny seza fiandrianan'Andriamanitra ao amin'ny tempoly ary ireo loholona efatra amby roapolo, dia maneho fa misy solontena ao amin'ny efitra misy ny seza fiandrianan'Andriamanitra avokoa ny voarin'Andriamanitra iray manontolo. 

Milaza i Jaona ao amin'ny Apôk. 5:1-4 fa nahita horonan-taratasy izy. Vakio kosa ankehitriny ny horonan-taratasy resahan'i Isaia ao amin'ny Isa. 29:11,12. Ahoana no anampian'ny horonan-taratasy ao amin'ny Isaia antsika hahatakatra ny hevitry ny horonan-taratasy voatombokase ao amin'ny Apôk. 5:1? 

Asehon'ny teny grika ampiasain'i Jaona fa nipetraka teo amin'ny seza fiandrianana teo an-tanana ankavanan'Andriamanitra Ray ilay horonan-taratasy. Niandry Ilay Iray mendrika ny hanokatra azy izany.

Miresaka momba ny soratra tao amin'ilay horonan-taratasy i Ellen G. White: "Mirakitra ny tantaran'ny fitondran'Andriamanitra antsika ilay horonan-taratasy. Voarakitra ao koa ny zavatra hitranga amin'ny hoavy any amin'ireo firenena samihafa sy ao amin'ny fiangonana. Misy zavatra maro hafa koa voasoratra ao: ny tenin'Andriamanitra, ny fahefany, ny didiny, ny lalany, ny torohevitr'i Jehôvah, izay nosoratana tamin'ny sary an'ohatra na famantarana, ary ny tantaran'ny fanjakana rehetra teto an-tany. Voarakitra tao amin'io horonan-taratasy io tamin'ny tandindona ny herin'ny firenena sy ny samihafa fiteny ary ny olona rehetra nanomboka tamin'ny fiandohan'ny tantaran'ny tany hatramin'ny fiafarany." - MR, b. 9, t. 7.

Raha fintinina, mirakitra ny drafitr'Andriamanitra hamahana ny olan'ny fahotana sy hamonjena ny olombelona lavo ilay horonan-taratasy voatombokase. Zava-miafina io drafitra io. Amin'ny fiavian'i Kristy fanindroany vao ho takatsika amin'ny fahafenoany io zava-miafina io (vakio ny Apôk. 10:7).

Ambaran'ny Apôk. 5:5-7 fa noraisin'i Jesôsy ilay horonan-taratasy voatombokase. Nahoana no i Jesôsy no hany tokana any an-danitra sy ety an-tany mendrika ny hanokatra izany?

Nisy fotoam-piandrasana fohy nefa nampahatahotra tany an-danitra tamin'ny voalohany. Toa tsy nisy olona afaka nanokatra ilay horonan-taratasy. Fanoharana io fotoam-piandrasana io, izay maneho fa ny adin'i Satana tamin'Andriamanitra no antony tsy nisian'ny olona afaka nanokatra ilay horonan-taratasy. Norobain'i Satana tamin'Andriamanitra ny fifehezana ity planeta ity ka ny tenany no nataony mpanjaka. Nitomany i Jaona rehefa tsy nisy olona mendrika hanokatra ilay horonan-taratasy. Aseho amin'ny fitomanian'i Jaona ny alahelon'ny vahoakan'Andriamanitra rehetra nanomboka tamin'i Adama, izay nitomany fahafahana tamin'ny farnatoran'ny fahotana. Nirakitra ny drafitr'Andriamanitra ho famahana ny olan'ny fahotana ilay horonan-taratasy voapetaka tamin'ny tombokase. Tsy isalasalana fa i Jesôsy no ilay Tokana manana ny fahefana hanokatra izany, satria Izy no naharesy tamin'ny ady amin'ny fahotana ho antsika. 

Vakio ny Apok. 5:8-14 sy ny Efes. 1:20-23 ary ny Heb. 10:12. lnona no ambaran'ireo toko sy andininy ireo, izay tokony hanome fanantenana sy fampaherezana antsika eo anivon'ny tontolo izay tsy manolotra afa-tsy fanantenana tena bitika ihany? 

Raha nanatona ny seza fiandrianana i Kristy, ilay Zanak'ondry, dia noraisiny ilay horonan-taratasy voatombokase. Asehon'io fihetsiny io fa Azy ny fahefana sy ny fiandrianana rehetra any an-danitra sy ety an-tany (vakio ny Mat. 28:18; Efes. 1:20-22). Tamin'io fotoana io dia nanaiky izao tontolo dry rehetra izao fa i Kristy no tena Mpanjaka, ka Izy no manana ny zo ara-dalana hifehy ny tany. Verin'i Adama io zo ara-dalana io ka lasan'i Satana, saingy azon'i Jesôsy indray izany.

Asehon'ny fandraisan'i Jesôsy ilay horonan-taratasy fa mihazona ny hoavin'ny taranak'olombelona rehetra eo an-tanany Izy. Izany no antony mahatonga ireo zava-manan'aina efatra sy ireo loholona efatra amby roapolo hiankohoka eo anoloany sy hankalaza Azy indray. Nanao tahaka izany izy ireo ao amin'ny Apôk. 5:9 rehefa niredona ity hira ity tamin'i Jesôsy izy ireo: "Hianao no mendrika haka ny boky sy hamaha ny tombo-kaseny; fa voavono Hianao". Amin'io hira io no anehoan'ireo anjely sy ireo loholona efatra amby roapolo, izay solontenan'ireo olona voavonjy, ny finoany ny sorona nataon'i Kristy ho an'ny taranak'olombelona. Tamin'ny rany tokoa mantsy no nandoavany ny tambin'ny otan'ny olombelona, sy anolorany azy ireo ny fanantenana ny ho voavonjy sy ny fampanantenana hoavy izay zara raha azontsika an-tsaina.

Manatona ireo zava-manan'aina efatra sy ireo loholona efatra amby roapolo ankehitriny ireo anjely tsy tambo isaina manodidina ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Manodidina ny seza fiandrianana izy ireo ka miara-midera ilay Mpanjakany vao napetraka teo amin'ny seza fiandrianana, dia i Jesôsy izany: "Ny Zanak'ondry, Izay novonoina, dia mendrika handray hery sy harena sy fahendrena sy faherezana sy haja sy voninahitra ary saotra" - Apok. 5:12. Amin'io fotoana io dia mikambana mba hanome voninahitra ny Ray sy an'i Kristy ny voary rehetra any an-danitra sy ety an-tany: "Ho an'Ilay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana sy ho an'ny Zanak'ondry anie ny saotra sy ny haja sy ny voninahitra ary ny fanjakana mandrakizay mandrakizay" - Apôk. 5:13. Rehefa avy nidera an'Andriamanitra ny rehetra, dia miteny hoe "Amena" ireo zava-manan'aina efatra (Apôk. 5:14). Rehefa izay dia niankohoka teo anatrehan'Andriamanitra ka nivavaka ireo loholona efatra amby roapolo.

Milaza ny mpahay siansa sasany fa na ho may, na ho rava, na ho potipotika ity izao tontolo izao ity indray andro any. Tena hafa amin'ny hoavy ampanantenain'ny Baiboly izany. Ahoana no ahafahantsika ny hifaly, dieny izao sahady, amin'ny fiainana hoavy miandry antsika any an-danitra? 

Asehon'ny Asa. 2:1-4 amintsika ny iray amin'ireo fotoana manan-danja indrindra teo amin'ny tantaran'ny drafi-panavotana antsika. Io no fotoana nanombohan'i Jesosy ny asa amin'ny maha-Mpanjaka sy Mpisoronabentsika Azy. Miasa ho antsika any amin'ny fitoerana masina any an-danitra Izy ankehitriny. Rehefa nitsangana tamin'ny maty Izy, dia niakatra tany an-danitra ka mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana eo an-kavanan'Andriamanitra (Heb. 12:2; vakio koa ny Apôk. 3:21). Vonona ny hamarana ny drafi-panavotana antsika ankehitriny i Kristy, ary afaka manao izay rehetra ilaina mba hahatanteraka izany Izy. Izy ihany koa no Mpanalalana antsika ao amin'ny fitoerana masina any an-danitra, ka afaka manatona malalaka an'Andriamanitra ka hahazo fameIana ny helony amin'ny alalany ny mpanota.

Miresaka momba ny fampanantenana nataon'i Kristy ny handrotsaka ny Fanahy Masina amin'ny mpianany ny Asa. 2:32-36 sy ny Jao. 7:39. Nahoana no tsy maintsy nasandratra tany an-danitra aloha i Jesosy vao afaka nandrotsaka ny Fanahy Masina tamin'ny mpianany tety an-tany?

Narahin'ny firotsahan'ny Fanahy Masina tamin'ny mpianatra ny fanomezam-boninahitra an'i Jesôsy tany amin'ny fitoerana masina any an-danitra. Miresaka momba ny "Fanahy fiton'Andriamanitra nirahina hankany amin'ny tany rehetra" ny Apôk. 5:6. Entina anehoana ny fahafenoan'ny asan'ny Fanahy Masina eto amin'izao tontolo izao ireo Fanahy fito ireo. Rehefa nipetraka teo amin'ny seza fiandrianan'ny Ray i Jesôsy, dia nandrotsaka ny Fanahy Masina tamin'ny fiangonana Andriamanitra. Ny fanirahana ny Fanahy Masina ho amintsika no iray amin'ireo asa ataon'i Kristy ho antsika amin'ny maha-Mpisoronabentsika Azy. Koa nandrotsaka io Fanahy io tamin'ny fiangonana Andriamanitra mba hanehoana fa ekeny ny fahafatesan'i Jesôsy ho antsika olombelona.

"Ny niakaran'i Kristy tany an-danitra no famantarana fa handray ny fitahiana nampanantenaina ny mpanaraka Azy. (...) Rehefa niditra tao amin'ny varavaran'ny lanitra Kristy, dia napetraka teo amin'ny seza fiandrianana teo afovoan'ny anjely nankalaza Azy Izy. Raha vantany vao vita io lanonana io, dia nidina tamin'ny mpianatra toy ny riaka sarobidy ny Fanahy Masina, ka nomem-boninahitra marina tokoa Kristy, dia tamin'ny voninahitra niarahany nanana tamin'ny Ray hatramin'ny mandrakizay alaovalo. Ny firotsahan'ny Fanahy tamin'ny Pentekosta no filazan'ny lanitra fa vita ny lanonana nandraisan'ny Mpanavotra ny asany. Araka ny teny fikasana nataony, dia nalefany ny Fanahy Masina avy tany an-danitra ho an'ny mpanaraka Azy, ho famantarana fa noraisiny ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany amin'ny maha-mpisorona sy mpanjaka Azy, ary Izy no Ilay voahosotra eo amin'ny vahoakany " VM , t. 36. 

Vakio ny toko "Ho any amin'ny Raiko sy ny Rainareo" -'FM, tt. 839-845; "Ny fanomezan'ny Fanahy" - VM, tt. 43-51 

Tena manan-danja ho an'ny vahoakan'Andriamanitra velona amin'ny fiafaran'ny tantaran'ity tany ity ny hafatra ao amin'ny Apok.4--5. Ny fiavian'ny Fanahy Masina tamin'ny Pentekosta no nanamarika ny fiandohan'ny fitoriana ny 6:32 filazantsara. Momba an'i Kristy ny fototry ny hafatra, i Kristy izay nasandratr'Andriamanitra ho Mpanjaka sy Mpisoronabe any amin'ny seza fiandrianana any an-danitra. Io no ivon'ny finoan'ny Kristianina tamin'ny andron'ny TV (Heb. 8:1), sy vato fehizoron'ny toriteniny (Asa. 2:32-36; Asa. 5:30,31). Io fahamarinana io no nanosika ny Kristianina hiasa ho an'i Jesôsy, sy loharanon'ny finoany sy herim-pony teo anatrehan'ny fanenjehana sy ny toe-java-tsarotra teo amin'ny fiainana (Asa. 7:55,56; Rom. 8:34). Vokatr'izany, olona maro no nandray ny filazantsara. Nanomboka teo, ary noho ny fanatrehan'i Jesôsy amin'ny alalan'ny asan'ny Fanahy Masina, dia niseho tamin'ny rehetra ny fanjakan'Andriamanitra, ary mbola miseho amin'ny olona hatrany izany mandraka ankehitriny. 

Tsy tokony hohadinointsika na oviana na oviana fa ny filazantsara momba ny famonjena ao amin'i Kristy irery ihany no afaka mikasika sy manova ny fon'ny olombelona. Ny filazantsara irery ihany no afaka hitarika ny olona hamaly ny antson'ny filazantsara mandrakizay ny hankato an'Andriamanitra sy hanome voninahitra Azy ary hiankohoka eo anoloany (Apôk. 14:7). Ao amin'ny Mpamonjintsika ihany no misy ny hany fanantenantsika. Izy no Mpanjakantsika sy Mpisorontsika ao amin'ny fitoerana masina any an-danitra. Momba ny vahoakany Izy ankehitriny, ary homba azy ireo mandrakariva ambara-pahatongan'ny andro farany (Mat. 28:20). Mihazona ny hoavy eo an-tanam-pitiavany i Jesôsy. Koa andeha isika tsy hanadino na oviana na oviana fa tsy maintsy hazonintsika ho ivon'ny zavatra rehetra ataontsika ny filazantsara. Ny fanaovana izany no hitondra fahombiazana feno eo amin'ny fitoriantsika ny hafatra farany momba ny famindrampon'i Jesôsy amin'ny taranak'olombelona very sy mijaly. Tsy misy zavatra hafa torintsika manan-danja kokoa noho ny Hazo fijaliana sy ny fahamarinana momba an'Andriamanitra ampianarin'izany antsika. 

FANONTANIANA HIFANAKALOZAN-KEVITRA :

1. Hidera an'Andriamanitra any an-danitra isika indray andro any. Inona anefa ireo fomba ahafahantsika midera Azy amin'izao fotoana izao noho izay rehetra nataony sy hataony ho antsika?

2. Vakio ny Apok. 4:11 sy Apôk. 5:9. Inona ireo andraikitra roa hitantsika ataon'i Jesosy eto? Nahoana no manan-danja eo amin'ny drafi-pamonjena antsika ireo andraikitra roa ireo? Nahoana no mendrika ny fiankohofantsika Jesôsy?