Lesona 6: Ireo 144 000 sy ny tombokasen'Andriamanitra

Hodinihina mandritra ny herinandro: Apôk. 7:1-3 ; Apôk. 7:8-14, Deo.8:11-17; 2 Pet.3:14.  Apôk.14:1-5

Tsianjery: "Ireo no avy tamin'ny fahoriana lehibe, ary ny akanjony nosasany sy nofotsiany tamin`ny ran'ny Zanak'ondry." Apôk. 7:14. 

HITANTSIKA TAMIN'NY HERINANDRO izay nitranga rehefa nanomboka namaha ireo tombokase fito amin'ilay boky  nihidy i Jesôsy. Mampitandrina antsika ny famahana izany tombokase izany fa hiatrika fitahiana na ozona arakaraka ny safidiny ireo izay milaza fa mino an'i Kristy. Raha mahatoky sy mankato an'Andriamanitra isika, dia hitahy antsika Izy. Hiaritra ozona kosa isika raha tsy mankato Azy. Asehon'ireo tombokase efatra voalohany novahan'i Kristy fa manafay ny olony Andriamanitra mba hamohazana azy ireo amin'ny fitsilamodamohany ara-panahy sy hampandresy azy ireo amin'ny ady atao amin'ny ratsy. Miatrika tsy rariny sy fampijaliana koa anefa ny Kristianina satria velona ao anatin'ny tontolo mankahala an'Andriamanitra izy ireo. Rehefa mamaha ny tombokase fahenina i Jesosy, dia hitantsika fa vonona ny hanafay izay rehetra nanisy ratsy ny olony Andriamanitra.

Napetrak'i Jaona teo anelanelan'ny famahana ny tombokase fahenina sy fahafito ny Apôk. 7. Maneho ny fotoana mialoha ny fiavian'i Kristy fanindroany ny tombokase fahenina. Raha hitsara ny ratsy fanahy velona eto an-tany Andriamanitra amin'izay fotoana izay, ny Apok. 7 kosa miresaka momba ny vondron'olona manokana, ireo 144 000, izay mbola velona rehefa hiverina i Kristy. Voaisy tombokase izy ireo. Midika izany fa mametraka marika manokana na porofon'ny heriny eo amin'ireo mpino 144 000 ireo Andriamanitra mba hanehoana amin'ny rehetra fa olony izy ireo. Miresaka misimisy kokoa momba ny toetoetran'io vondron'olona manokana io koa ny Apôk. 14:1-5. 

 

Vakio ny Apok. 7:1-3 . lnona no hitan'i Jaona eto? Hafiriana no natao hihazona ny rivotra tsy hitsoka ireo anjely? lnona no hitranga rehefa vitan'i Jesôsy ny asany amin'ny maha-Mpitsara antsika? 

Ao amin'ny TT, dia maneho ireo hery manimba izay ampiharan'Andriamanitra ny didim-pitsarany amin'ny ratsy fanahy ny rivotra (Jer. 23:19, 20; Dan. 7:2). Hitan'i Jaona ao amin'ny Apokalipsy fa "nisy anjely (...) nihazona ny rivotra efatra amin'ny tany, mba tsy hisy rivotra hitsoka" - Apôk. 7:1. Lazain'i Ellen G. White amintsika izay mitranga amin'ny rivotra rehefa vitan'i Jesôsy ny asany amin'ny maha-Mpitsara antsika: "Rehefa hitsahatra tsy hihazona ireo rivotra masiakan'ny filana ambany eo amin'ny olombelona ny anjelin'Andriamanitra, dia hovahana izay rehetra mahatonga ny ady. Ho tratry ny faharavana mahatsiravina noho izay nihatra tamin'i Jerosalema fahiny ny tany manontolo."- HM, t. 640. Mialoha indrindra ny hiverenan'i Kristy, dia handraraka ny fahatezeran'Andriamanitra eto an-tany ireo anjeliny. Hiandry mandra-panisy tombokase ny olony anefa Andriamanitra, izany hoe mandra-pametrany marika manokana maneho ny heriny eo amin'ny olony mba hanehoana amin'ny rehetra fa Azy izy ireo.

Inona koa no hevitry ny hoe "voaisy tombokase"? Tamin'ny andron'ny Baiboly, dia nametraka tombokase teo amin-javatra iray ny olona mba hanehoana fa azy izany. Koa rehefa miresaka momba ny tombokasen'Andriamanitra ny Baiboly, dia mampita sary an'ohatra hanampiana antsika hahatakatra fahamarinana manan-danja iray izany : "Ny Tompo mahalala ny azy" - 2 Tim. 2:19. Soratan'Andriamanitra ao am-pon'ny olony ny anarany rehefa mandrotsaka ny Fanahy amin'izy ireo Izy (Efes. 1:13,14; Efes. 4:30). Amin'ny andro farany, dia hanisy tombokase eo amin'ny handrin'ny vahoakany Andriamanitra mba hanehoana fa mankato ny lalany izy ireo (Apôk. 14:1,12). Tsy marika tena izy anefa io tombokase io, fa sary an'ohatra anehoana fa izy ireo dia "miorim-paka ao amin'ny finoana, ara-tsaina sy ara-panahy, ka tsy hisy na inona na inona hampiova azy ireo" - Ellen G. White, Last Day Events, t. 220.

Nandritra ny vanim-potoana samihafa teo amin'ny tantara dia nisedra mandrakariva ny fahatokian'ny olony Andriamanitra. Nasehon'izy ireo tamin'ny alalan'ny fitandremana ny Sabata izany tamin'ny andron'ny TT (Eks. 31:12-17; Ezek. 20:12,20). Mbola ny Sabata koa anefa no ho fisedrana amin'ny andro farany, mba hamantarana izay mahatoky amin'Andriamanitra (Apôk. 12:17; Apôk. 14:12). Asehon'ny tombokasen'Andriamanitra koa fa hiaro ny vahoakany amin'ireo loza fito farany Izy. 

Vakio ny Apok. 7:4-8, izay ilazan'i Jaona ny isan'ny vahoakan'Andriamanitra voaisy tombokase. Firy ny isan'izany vahoaka voaisy tombokase izany? lnona no hevitr'io isa miavaka io? 

Manamarika ny fahavitan'ny fanisiana tombokase eo amin'ny handrin'ny vahoakan'Andriamanitra ny fanambaran'ny anjely ny isan'izy ireo. Ren'i Jaona fa 144 000 avy amin'ireo foko roa ambin'ny folon'ny Isiraely no isan'izy ireo. Tsy manondro isa ara-bakiteny ny 144 000 eto, fa maneho ny hevitr'izany. 12 ampitomboina 12 ampitomboina 1000 no manome ny 144 000. Maneho ny vahoakan'Andriamanitra ny isa roa ambin'ny folo: ireo fokon'ny Isiraely roa ambin'ny folo sy ny fiangonana niorina tamin'ny alalan'ireo apôstôly roa ambin'ny folo. Koa hitantsika amin'izany fa tsy isa ara-bakiteny tsy akory ny 144 000, fa tandindona maneho ny fitambaran'ny vahoakan'Andriamanitra rehetra amin'ny andro farany (Rom. 11:26; 1 Kôr. 15:51-53).

Tsy ara-bakiteny koa ireo foko roa ambin'ny folo voatanisa ao amin'ny Apôk. 7, satria tsy misy intsony ankehitriny ireo fokon'ny Isiraely roa ambin'ny folo. Tamin'ny andron'ny TT tokoa mantsy dia nobaboin'ny Asirianina ireo foko folo tamin'ireo foko roa ambin'ny folo (2 Mpanj. 17:6-23). Rehefa izay dia nanambady tamin'ny foko hafa izy ireo ka lasa nikambana tamin'izany. Koa tsy isan'ny Jiosy intsony ankehitriny ireo foko folo ireo.

Jereo koa ny lisitr'ireo foko roa ambin'ny folo ao amin'ny Apôk. 7. Hafa amin'ny lisitra rehetra ahitana ireo foko roa ambin'ny folo ireo ao amin'ny Baiboly izany (jereo ny Nom. 1:5-15; Ezek. 48:1-29). Hitanao ve fa i Joda no anarana voatanisa voalohany fa tsy i Robena? Hitanao koa ve fa tsy ao anatin'ilay lisitra ny fokon'i Dana sy Efraima, fa tafiditra ao kosa ny fokon'i Josefa sy Levy? Tsy nampidirin'i Jaona tao amin'ny lisitra ny fokon'i Dana sy Efraima satria mpikomy sy mpanompo sampy ireo foko ireo tamin'ny andron'ny TT (jereo ny 1 Mpanj. 12:29,30).

Inona no ambaran'ireo zavatra rehetra ireo amintsika? Milaza amintsika izany fa manana heviny ara-panahy ny lisitr'ireo foko ao amin'ny Ap6k. 7. Izany no antony mahatonga io lisitra io tsy hifanaraka tsara amin'izay nitranga teo amin'ny tantara. Milaza amintsika koa izany fa tsy manan-toerana eo anivon'ny vahoakan'Andriamanitra voaisy tombokase ny tsy fahatokian'ny fokon'i Dana sy Efraima. Koa maneho ny vahoakan'Andriamanitra rehetra amin'ny andro farany izay velona eto an-tany mialoha ny hiverenan'i Jesosy ireo foko ireo. Tsy ho faty ireo olona ireo fa hovana ary hakarina any an-danitra avy hatrany. 

Vakio ny Apôk. 7:9,10, izay ahitan'i Jaona vahoakan'Andriamanitra betsaka. Ahoana no amaritan'i Jaona azy ireo? 

Mahita "olona betsaka tsy tambo isaina" i Jaona (Apôk. 7:9). Milaza izy fa io vahoaka io dia "avy tamin'ny fahoriana lehibe, ary ny akanjony nosasany sy nofotsiany tamin'ny ran'ny Zanak'ondry" - Apôk. 7:14. Vahoaka miavaka izy ireo, izay nijaly sy niaritra fanenjehana, saingy nitoetra ho mahatoky tamin'i Jesôsy sy nankato Azy. Aseho amin'ny fandrakofana azy amin'ny akanjo fotsy lavan'ny fahamarinan'i Kristy izany fahatokiany izany.

Matetika ny Baiboly no mampiasa ny teny hoe "fahoriana lehibe" mba hilazana ireo zavatra iaretan'ny mpino noho ny finoany (Eks. 4:31; Sal. 9:9; Mat. 24:9; Jao. 16:33; Rôm. 5:3). Manampy antsika ireo toko sy andininy ireo hahatakatra fa manondro ireo olona rehetra voavonjy velona teto an-tany hatrizay io olona betsaka hitan'i Jaona io, nanomboka tamin'ny andron'i Adama hatramin'ny andro farany. Asehon'ny Baiboly fa nijaly noho ny finoany ireo olona ireo, nenjehin'ireo ratsy fanahy noho ny fankatoavany ny fahamarinan'ny Baiboly.

"Eo akaikin'ny seza fiandrianana indrindra no ahitana izay efa narisika ho an'i Satana teo aloha, nefa toa forohana nosarihina tamin'ny afo ka nanaraka ny Mpamonjy tamin-kafanam-po niredareda sy lalina. Manarakaraka dia ireo izay namolavola toetra Kristiana tanteraka teo anivon'ny hevi-diso sy ny tsy finoana an'Andriamanitra, ireo nanaja ny lalan'Andriamanitra raha niray feo nanambara ny Kristiana eran-tany fa foana izany, ary koa ireo an-tapitrisany, nandritra ny fotoana rehetra nifandimby, maty maritiora noho ny finoany. Farany dia, indreo, `olona betsaka tsy tambo isaina avy amin'ny firenena rehetra sy ny fokom-pirenena sy ny olona ary ny samy hafa fiteny nitsangana teo anoloan'ny seza fiandrianana sy teo anatrehan'ny Zanak'ondry; niakanjo akanjo fotsy lava sady nitana sampan-drofia teny an-tanany'. Vita ny adiny, azony ny fandresena. Nahatanteraka ny fihazakazahana izy ka nahatratra ny loka. Ny sampan-drofia eny an-tanany dia tandindon'ny fandresena, ny fitafiana fotsy dia mampiseho ny fahamarinan'i Kristy tsy misy pentina izay azy ankehitriny" - HM, t. 692. 

Vakio ny Apok. 14:1-5, izay manambara amintsika ireo toetoetra fototra telo ananan'ireo olo-masina miisa 144 000. Inona ireo toetoetra ireo? Ahoana no ifandraisan'izany amin'ny famaritana ireo olo-masin'ny andro farany ao amin'ny Apok. 14:12

Milaza ny Apok. 14:4,5 fa mitandrina ny didin'Andriamanitra ary manana ny finoana an'i Jesosy ireo mpino 144 000 (vakio koa ny Apok. 14:12). Miaritra ny fahafenoan'ny fahatezeran'i Satana amin'ny andro farany amin'ny tantaranny tany izy ireo, sainE;y mitoetra mahatoky amin'Andriamanitra hatrany noho ny fifandraisany ety amin'i Jesôsy.

Inona no tian'ny Apôk. 14:4 ambara rehefa lazainy fa tsy voaloto tamin'ny vehivavy ireo 144 000 ireo? Vakio ny Apok. 17:5 ho fanampim-panazavana. Inona no tian'ny Baiboly ambara rehefa lazainy fa "ireo no navotana avy tamin'ny olona ho voaloham-bokatra ho an'Andriamanitra sy ny Zanak'ondry" Apok. 14:4?

Mariky ny tsy fahatokiana amin'Andriamanitra ny faharatsiam-pitorrdran-tena. Miresaka momba an'i Babilôna sy ny zanany vavy ny Apok. 17:5. Maneho ireo fiangonana niala tamin'ny fahamarinana ao amin'ny Baiboly io Babilona sy ny zanany vavy io. Amin'ny andro farany, dia hanota amin'Andriamanitra ka hijangajanga amin'i Babilana ny ankamaroan'ny olona eto an-tany (Apôk. 18:3). Ireo mpino 144 000 ihany no hitoetra mahatoky amin'i Kristy. Tsy hikambana amin'i Babilona na hanaraka fivavahana sandoka izy ireo. "Ireo no manaraka ny Zanak'ondry na aiza na aiza no alehany" - Apok. 14:4.

Mbola faritana amin'ny fomba hafa koa ireo 144 000: "Navotana avy tamin'ny olona ho voaloham-bokatra ho anAndriamanitra sy ny Zanak'ondry" - Apok. 14:4. Teo amin'ny Isiraely fahiny, ny voaloham-bokatra no vokatra tsara indrindra amin'ny vokatra atolotra an'Andriamanitra (Nom. 18:12). Tsy hoe noho izy ireo novonjen'Andriamanitra tamin'ny fomba hafa amin'ny fomba namonjeny ny olona hafa rehetra tsy akory no mampiavaka ireo 144 000 ireo. Tsia, miavaka izy ireo satria mbola velona, izany hoe thy hahita fahafatesana, rehefa hiverina i Jesôsy. Hahita Jesôsy eny amin'ny rahon'ny lanitra izy ireo. Izany no mahatonga an'i Jaona hilaza fa "ireo no navotana avy tamin'ny olona ho voaloham-bokatra ho an'Andriamanitra sy ny Zanak'ondry" - Apok. 14:4.

Mampiasa ny fijangajangana ny Baiboly mba hanehoana ny hevitry ny hoe miala amin'Andriamanitra. Inona avy ireo fomba mety ialantsika amin'Andriamanitra nefa tsy fantatsika? Nahoana no mamita-tena isika raha mihevitra fa tsy tandindomin-doza hanao izany? 

Vakio ny Apok. 14:5 sy ny 2 Pet. 3:14 ary ny Joda 24,25. Milaza ny Apokalipsy fa "tsy manan-tsiny" ny vahoakan'Andriamanitra amin'ny andro farany (Apok. 14:5). Midika ve izany to tsy manam-pahotana izy ireo? Ahoana no hahatanteraka izany?

Ny toetoetra faran'ireo 144 000 dia hoe "tsy nisy lainga hita teo am-bavany, sady tsy manan-tsiny izy" Apôk. 14:5. Ny lainga resahan'i Jaona eto dia ireo lainga ampiasain'i Satana mba hamitahana ny olona amin'ny andro farany (Apôk. 13:14). Raha mina ny laingany ny ankamaroan'ny olona eto amin'izao tontolo izao, ny vahoakan'Andriamanitra kosa ho tia sy hanaiky ny fahamarinana ka hovonjen'Andriamanitra (2 Tes. 2:10,11).

Ny teny hoe "tsy manan-tsiny" dia avy amin'ny voambolana grika hoe "amômos", izay midika hoe "tsy meloka", ary maneho ny fahatokiana sy ny fankatoavan'ireo 144 000 an'i Kristy. Tao amin'ny TT, dia tsy nanan-tsiny i Abrahama (Gen. 17:1) sy i Joba (Joba 1:1). Roa arivo taona lasa izay, niantso ny Kristianina i Paoly mba ho masina sy tsy hisy tsiny koa (Efes. 5:27; Fil. 2:15).

Miresaka momba ny fahamarinana manan-danja iray i Paoly ao amin'ny Rôm. 3:19-23. Nahoana no tsy maintsy tsaroantsika mandrakariva izany fahamarinana izany?

Haneho amin-kery ny fiainana masina sy ny fitiavan'i Kristy ireo 144 000 amin'ny andro farany amin'ny tantaranIzao tontolo izao. Tsy hitaratra ny fahamasinan'ny tenany manokana na ny asa vitany ny fiainan'izy ireo, fa hitaratra kosa izay nataon'i Kristy ho azy ireo (vakio Efes 2:8-10). Nosasan'ireo 144 000 sy nofotsiany tamin'ny ran'ny Zanak'ondry ny akanjony (Apôk. 7:14). Noho izany izy ireo dia hita "tsy manan-tsiny amam-pondro eo anatrehan'ny Tompo" - 2 Pet. 3:14.

"Ilaintsika ny mamela an'Andriamanitra hanaisotra amin'ny fontsika izay fitiavana ny zavatry ny tany rehetra, mandra-panehoantsika ny endriky ny Mpamonjintsika, ka hananantsika ny fo amam-panahin'Andriamanitra. (...)

"Rehefa hifarana ny ady ataontsika amin'ny fahotana eto amin'izao fiainana izao, rehefa hapetraka eo an-tongotr'i Jesosy avokoa ny fiadiana rehetra, rehefa homem-boninahitra ny olo-masin'Andriamanitra, dia amin'izay ihany vao azo atao ny milaza fa voavonjy sy tsy manam-pahotana isika." - SIM, b. 3, tt. 355,356. Tsy maintsy miaina fiainam-pahamasinana isika raha eo am-piandrasana an'i Jesôsy. Ahoana no anaovantsika izany, kanefa koa tsy hieritreritra to efa tanteraka isika?  

 

Ellen G. White, "Sinlessness and Salvation", ff. 353- 357, ao amin'ny SIM, b. 3.

Iza ireo 144 000? Olona maro no miady hevitra momba ny valin'io fanontaniana io ankehitriny. Ny zavatra toa hita miharihary ao amin'ny Apokalipsy dia hoe ireo 144 000 ireo no taranaka farany amin'ny vahoakan'Andriamanitra, izay velona amin'ny andro farany amin'ny fiafaran'ny tantaran'ity tany ity. Fantatsika fa hiaritra ny androm-pahoriana mandritra ireo loza fito farany izy ireo (vakio ny Apôk. 7:15-17). Hosedrain'Andriamanitra amin'ny fomba hafa noho izay nisedrany ny taranaka tamin'ny lasa rehetra koa ny fahatokian'izy ireo.

Tsy milaza amintsika izay ho ao anatin'io vondron'olona io anefa Andriamanitra. Iray amin'ireo zava-miafina tsy nambarany tamintsika izany (Deo. 29:29). Ny hoavy ihany no haneho izay ho isan'io vondron'ny olo-masina voavonjy io. Nomen'i Ellen White fampitandremana mafy momba ny fiezahana hamantatra ny zavatra tsy tian'Andriamanitra ho fantatsika isika:

"Nilaza i Kristy fa hisy olona ao amin'ny fiangonana izay hampianatra anganongano sy petra-kevitra. Nanome fahamarinana ambony izay manandratra sy manamboatra anefa Andriamanitra, fahamarinana izay tokony hotehirizina mandrakariva ao amin'ny trano firaketan'ny saintsika. Rehefa liana ta-hahalala loatra ny zavatra tsy ilainy fantarina akory ny olona, dia tsy mitarika azy Andriamanitra. Tsy drafitrAndriamanitra ny ampianaran'ny olony zavatra vinavinainy manokana, izay tsy ampianarin'ny Baiboly velively. Tsy sitrapony ny ifandiran'izy ireo amin'ny fanontaniana izay tsy hanampy azy ireo hitombo ara-panahy. Santionany amin'izany ny fanontaniana hoe: iza avy no ho anisan'ireo 144 000? Ho fantatry ny olom-boafidin'Andriamanitra mazava tsara tsy ho ela intsony ny valinIzany fanontaniana izany." - SIM, b. 1, t. 174. 

FANONTANIANA HIFANAKALOZAN-KEVITRA :

1. Diniho ireto teny ireto: "Andao isika hiezaka mafy amin'ny alalan'ny hery nomen'Andriamanitra antsika mba ho isan'ireo 144 000." - SDABC, b. 7, t. 970 Ahoana no ampiharanao ireo teny ireo? Iona no fiantraikan'io fiezahana io eo amin'ny fiainanao sy ny fanapahan-kevitra raisinao isan'andro?

2. Inona no fahasamihafana eo amin'ny fahafantarana fotsiny an'i Jesôsy sy ny fahafantarana Azy marina? Raha misy olona manontany anao hoe: "Iza moa i Jesôsy?", dia inona no havalinao ary nahoana?