Lesona 7: Ireo Trompetra fito

Hodinihina mandritra ny herinandro : Apôk.8:1-13; Nom.10:8-10; Ezek.10:2; Apôk.10:7-11; Dan.12:6,7; Apôk.11:1-13; Lev. 16.

Tsianjery : "Fa amin'ny andro hitsofan'ny anjely fahafito, rehefa hitsoka izy, dia ho tanteraka ny zava-miajina izay an'Andriamanitra, araka ny teny soa mahafaly nambarany tamin'ny mpaminany mpanompony"- Apôk. 10:7. 

Hitantsika tamin'ny famahana ny fanombohankase fahadimy fa ny fitomanian'ireo vahoakan'Andriamanitra nampahoriana dia sary an'ohatra maneho ireo vahoakan'Andriamanitra mahatoky izay niaritra fahoriana tety an-tany nandritra ny taona maro. Izy ireo dia naseho tamin'ny alalan'ny fanahy tao ambanin'ny alitara nitalaho ny rariny tamin'Andriamanitra hoe: "Tompo masina sy marina ô, mandra-pahoviana"- Apôk. 6:10. Nilaza taminy ilay feo avy any an-danitra mba hiandry satria tsy ho ela dia hitsara ireo olona nampahory azy ireo Andriamanitra. Asehon'ny Apôk.6:15-17 antsika izay hitranga amin'ny fiverenan'i Jesôsy, amin'izay fotoana izay no hitsarany an'ireo rehetra nampahory ny vahoakany mahatoky.

Ny fahorian'ny vahoakan'Andriamanitra izay aseho ao amin'ny fanombohankase fahadimy dia sary an'ohatra maneho ny fahorian'ireo olony rehetra, nanomboka tamin'i Abela hatramin'ny fotoana izay hitsarany ireo nandatsaka ny "ran'ny mpanompony" - Apôk. 19:2. Mandra-pahatonga izany dia tokony hino ireo vahoakany izay niharitra fahoriana fa mandre ny vavaka ataony Andriamanitra. Ny fitsofana ny trompetra fito farany dia maneho amintsika, fa efa nitsara ireo izay mampahory ny mpanara-dia Azy Izy, ary mihevitra lalina ny amin'ny fahorian'ny olony ny lanitra.

Ny sarin'ireo anjely fito izay mitsangana eo anatrehan'Andriamanitra vonona ny hitsoka ny trompetrany no manokatra ny Apôk. 8. Mialoha ny hitsofan'izy ireo izany anefa dia misy toe-javatra mitranga izay manazava amintsika ny hevitr'ireo trompetra ireo.

Vakio ny Apôk. 8:3,4. Rehefa izany dia vakio ny filazalazana ny amin'izay nitranga tao amin'ny tempolin'i Jerosalema isan'andro: ny famakafakana jiosy iray momba ny Baiboly dia manazava fa rehefa atao ny fanatitra isan-kariva dia apetraka eo amin'ny alitara fandoroana ny fanatitra ny zanak'ondry, ka araraka ao amin'ny alitara ny rany. Ny mpisorona iray voatendry no maka ny lovia volamena fandoroana ditin-kazo manitra ao amin'ny tempoly ary manatitra izany ditin-kazo manitra izany eo amin'ny alitara volamena ao amin'ny efitra Masina. Rehefa mivoaka ao indray ny mpisorona dia manipy ny lovia amin'ny tany. Maneno mafy izany lovia izany. Rehefa vita izany dia mitsoka ny trompetrany ireo mpisorona fito, izay manamarika ny fifaranan'ny fanompoam-pivavahana ao amin'ny tempoly amin'izay andro izay.

Hitantsika ao amin'ny Apôk 8:3-5 ny fampiasan'i Jaona ny ankamaroan'ireo teny maneho ny fanompoam-pivavahana isan-kariva izay vao avy novakintsika. Manana heviny lehibe ny fahazoan'ny anjely ditin-kazo manitra eo amin'ny "alitara volamena fandoroana ditin-kazo manitra, izay eo anoloan'ny seza fiandrianana. "- Apôk. 8:3. Maneho ireo vavaky ny olona masina ny dinti-kazo manitra (Apôk. 5:8). Ny vavaka izay aterin'ny anjely eo anatrehan'Andriamanitra, araka izany, dia vavaka avy amin'ireo olon'Andriamanitra iharan'ny fahoriana. Efa ren'Andriamanitra izany vavaka izany. 

Mampahafantatra zava-manan-danja mikasika ireo trompetra ao amin'ny bokin'ny Apôkalipsy ny Apôk. 8:3-5

a. Ny trompetra fito dia ny fitsarana ataon'Andriamanitra amin'ireo olombelona mpikomy ho setrin'ny vavak'ireo vahoakany nampahoriana.

b. Nitsoka ny trompetrany ny anjely voalohany taorian'ny fahafatesan'i Jesôsy teo amin'ny hazo fijaliana. Ny trompetra tsirairay dia maneho vanim-potoana samy hafa teo amin'ny tantara taorian'ny fahafatesan'i Kristy mandra-piverenany indray (vakio ny Apôk. 11:15-18).

Vakio ny Apôk 8:5 sy ny Ezek. 10:2. Avy aiza ny afo izay afafy amin'ireo fahavalon'ny vahoakan'Andriamanitra? Ahoana no anampian’ny fahitana nomena an'i Ezekiela, mikasika ny famafazana afo amin’i Jerosalema, antsika hahatakatra bebe kokoa momba ireo trompetra ao amin'ny Apôkalipsy?

 

Mampiasa ny trompetra ny Apôkalipsy hanehoana amintsika fa miasa ho famonjena ny olony Andriamanitra. Nanana ny lanjany teo amin'ny Isiraely tamin'ny andron'ny TT ny trompetra (Nom. 10:8-10 sy 2 Tan. 13:14,15). Ny feon'ny trômpetra no nanampy ny olona hisaina ny amin'ny fanompoam-pivavahana tao amin'ny tempoly. Notsofina ny trômpetra tany an'ady, tamin'ny fotoam-pijinjana ary nandritra ny andro firavoravoana.

Nandritra ny fanompoam-pivavahana tao amin'ny tempoly na ny andro firavoravoana dia nampahatsiahy ny olona ny amin'Andriamanitra sy ny fanekeny ny feon'ny trômpetra, nampiomana azy ho vonona ho amin'ny "andron'i Jehovah"- Joe. 2:1. Notsofina ny trômpetra nandritra ny ady ary nivavaka ny olona niaraka tamin'izay, izany no fomba nangatahan'izy ireo ny famonjen'Andriamanitra. Ireo rehetra ireo dia manampy antsika hahatakatra bebe kokoa ny antony ampiasan'Andriamanitra ny trompetra ao amin'ny Apôkalipsy. 

Maneho amintsika ny famaizan'Andriamanitra ny trompetra ao amin'ny Apôk. 8:13 sy ny Apôk. 9:4; 20,21. Iza no faizin'Andriamanitra?

Ny famaizan'Andriamanitra ireo fahavalo nampahory ny olony no asehon'ny trômpetra fito amintsika (Apôk. 8:13). Fampitandremana ihany koa ireo trômpetra fito ireo, mampitandrina ny olona ety ambonin'ny tany mba hibebaka andrao ho tratra aoriana. Maneho amintsika izay toe-javatra hiseho amin'ny andro farany koa ny trompetra, manomboka tamin'ny andron'i Jaona hatramin'ny famaranana ny tantaran'ny tany (Apôk. 11:15-18). Tsofina izany mandritra ny asa fanelanelanana any an-danitra (Apôk. 8:3-6) sy ny fitoriana ny filazantsara maneran-tany (Apôk. 10:8-11; 11:14). Ny ampahatelon'ny voary ihany no voakasiky ny loza ambaran'ny trômpetra. Ny trompetra fahafito no manambara fa tonga ny fotoana hampiharan'Andriamanitra ny fitsipiny feno fahitsiana. Ny trompetra fito dia mifandraika amin'ny vanim-potoana nisian'ny fiangonana fito:

a. Ny trômpetra roa voalohany dia milaza ny amin'ny fitsarana hihatra amin'ireo firenena izay nanombo an'i Kristy sy nampahory ny fiangonana voalohany, dia i Jerosalema mpiodina sy ny fanjakana lehibe romanina.

b. Ny trômpetra fahatelo sy ny fahefatra indray dia maneho ny famalian'ny lanitra ny fihemorana tamin'ny vanim-potoana Antenantenany sy talohan'ny Fanavaozana ara-pivavahana.

d. Ny trompetra fahadimy sy fahenina dia maneho amintsika fa aorian'ny taona 1500 dia hiady noho ny amin'ny fivavahana ny olona. Mandritra izany fotoana izany no hiasan’ny devoly mafy hanao izay hanenjehan'ny olona an'ireo mpanara-dia an'Andriamanitra mialoha ny fiavian'i Jesôsy fanindroany.

Tsy misy isalasalana fa maro ny ra latsaka teo amin'ny tantara, ary feno fahoriana sy alahelo izany. Ahoana no hanampian'izany toe-javatra izany antsika hahatsapa fa mahatalanjona ny teny fikasana nampanantenaina tamin'ny alalan'i Jesôsy?  

 

Mitondra antsika ho amin'ny fiafaran'izao tontolo izao ny trompetra fahenina. Inona no asain'Andriamanitra ataon'ny olony mandritra izany fotoana izany? Mialoha ny hitsofan'ny anjely fahafito ny trompetrany dia misy zavatra nosoratan'i Jaona izay manazava ny asa hampiandraiketina ny vahoakan'Andriamanitra sy ny fanandramana hiainany amin'ny andro farany.

Vakio ny Apôk. 10:1-4. Inona no mitranga eto?

Tahaka an'i Jesôsy no fijery an'ilay anjely hitantsika eto, izay mihazona boky kely mivelatra. Mijoro eo amin'ny ranomasina ny tongony iray ary ny anankiray kosa eo amin'ny tany, mba hanehoana amintsika fa Izy no Mpanapaka ny zava-drehetra eto an-tany. Ny fijorony koa dia maneho amintsika fa manan-danja ny teny holazainy amin'ny olombelona rehetra ety ambonin'ny tany. Tahaka ny fieron'ny liona ny fiantsoan'ny feo maheriny, sary an'ohatra izay maneho ny feon'Andriamanitra (vakio ny Hôs. 11:10).

Ampitahao amin'ny Apôk. 10:5-7 sy ny Dan. 12:6,7. Inona no teny mitovy hita ao amin'ireo toko sy andininy ireo?

Nilaza tamin'i Jaona ilay Anjely fa "tsy hisy andro intsony"- Apôk. 10:6, ny teny grika chronos dia midika fa manondro fotoana iray manokana eo amin'ny tantaran'ny vahoakan'Andriamanitra Izy. Io fotoana io ihany no resahin'i Daniela ao amin'ny Dan. 12:6, 7. Milaza amin'i Daniela ny anjely ao amin'ireo toko sy andininy ireo fa hampahory ny olony ny fahavalon'Andriamanitra. Hitohy mandritra ny "fetr'andro iray sy fetr'andro roa ary antsasaky ny fetr'andro"- Dan. 12:7 izany. Ny fetr'andro iray sy fetr'andro roa ary antsasaky ny fetr'andro dia sary an'ohatra ilazana ny 1260 taona (538-1798 TrK). Fotoana fohy aorian'io fotoana ara-paminaniana io dia ho avy ny farany.

Ny tian'ilay Anjely hambara amin'ny hoe "tsy hisy andro intsony"- Apôk. 10:6 dia ny fahataperan'ireo fotoana izay nosoratan'i Daniela. Voafaoka ao anatin'izany fotoana izany ny 2300 andro ao amin'ny Dan. 8:14, izay 2300 taona raha ny marina. Nanomboka tamin'ny taona 457 TlK ny 2300 taona ary nifarana tamin'ny 1844 TrK. Rehefa tapitra izany fotoana izany dia tsy hisy intsony ny fe-potoana ara-paminaniana. Izao no nambaran'i Ellen G. White: "lo fotoana io, izay nambaran'ny anjely tamin'ny fomba miezinezina, dia fotoana ara-paminaniana izay tokony hitranga mialoha ny fiavian'ny Tompontsika. Midika izany fa tsy haharay hafatra hafa amin'ny fotoana voafaritra mazava ny olona. Aorian'izany fe-potoana izany, eo anelanelan’ny 1842 sy ny 1844 dia tsy hisy ny fotoana ara-paminaniana voasoritra mazava. Ny kajy lava indrindra dia mahatratra hatreo amin'ny fararanon'ny taona 1844"- SDABC, b. 7, t. 971. Inona no ambaran'izany momba ny tsy tokony hamerantsika daty mikasika ny hoavy?

Vakio ny Apôk. 10:8-11. Mampiasa ny teny hoe "mihinana" ny Baiboly mba hanehoana amintsika ny fanekena ny hafatra avy amin'Andriamanitra mba hilazana izany amin'ny olona avy eo (jereo ny Ezek. 2:8-3:11; Jer. 15:16). Vaovao mahafaly izany hafatra izany rehefa raisina, saingy rehefa toriana dia matetika no ahitana fangidiana noho ny fanoherana sy fandavan'ny maro azy.

Niaina fotoana mamy sady mangidy i Jaona ao amin'ny Apôk. 10:9,10, rehefa nihinana ilay horonan-taratasy. Ny horonan-taratasy izay nohanin'i Jaona dia sary an'ohatra ho an'ny fotoana hanehoan'Andriamanitra amin'ny vahoakany ny hevitry ny faminanian'i Daniela momba ny andro farany. I Jaona mihitsy aza dia sary maneho ny fiangonan'Andriamanitra izay tsy maintsy mitory ny Vaovao Mahafaly amin'ny fiafaran'ny fetr'andro iray sy fetr'andro roa ary ny antsasaky ny fetr'andro, na ny 1260 taona ao amin'ny Dan. 7:25.

Mampitodika antsika amin'ny fiafaran'ny fe-potoana 2300 ny fanandramana niainan'i Jaona. Tamin'izany fotoana izany no ninoan'ny vondron'olona nantsoina hoe Milerita fa ny taona 1844 no ho avy i Jesôsy. Mamy tahaka ny tantely izany hafatra izany ho azy ireo, saingy nony tsy tonga i Jesôsy dia nahatsapa fangidiana izy ireo.

Rehefa izay dia nilaza tamin'i Jaona ilay Anjely (izay tsy iza fa i Jesôsy) fa "tsy maintsy maminany indray" izy ny amin'ny olona rehetra maneran-tany (Apôk. 10:11). Eto i Jaona dia sary maneho ny Advantista Mitandrina ny Andro Fahafito izay nofidin'Andriamanitra hilaza amin'ny olon-drehetra ety an-tany ny amin'ny fiavian'i Jesôsy fanindroany sy ny fampitandreman'i Daniela mikasika izay hitranga amin'ny hoavy amin'ny andro farany.

Vakio ny Apôk. 11:1,2. Inona no baiko nomena an'i Jaona?

Manohy ny toe-javatra ao amin'ny Apôk. 10 ireo andalan-tSoratra Masina ireo. Nasaina nandrefy ny tempoly sy ny alitara ary izay mivavaka ao i Jaona. Mampiasa ny fandrefesana ny Baiboly ho sary an'ohatra maneho ny asan'Andriamanitra amin'ny maha-Mpitsara antsika Azy (vakio ny Mat. 7:2). Ny tempoly any an-danitra izay iasan'i Jesosy amin'ny maha-Mpisoronabe antsika Azy no tempoly norefesin'i Jaona. Ny tempoly sy ny alitara ary izay mivavaka ao dia samy manondro ny andro hitsaran'Andriamanitra ny tany. Amin'izany andro izany no "handrefesan"' Andriamanitra ny asan'ireo olony sy hitsarany ny fahotan'izy ireo. Ny Apôk. 11:1 araka izany dia manondro ny fotoana hitsaran'Andriamanitra ny vahoakany mialoha ny hiavian'i Jesôsy fanindroany. Mandritra  izany dia ny vahoakan'Andriamanitra ihany no hotsaraina, dia ireo izay ao amin'ny tempoly.

Vakio ny amin'ireo vavolombelona roa ao amin'ny Apôk. 11:3-6. Ahoana no mampitovy ny zavatra nataon'ireo vavolombelona roa ireo tamin'izay nataon'i Zerobabela sy i Josoa ao amin'ny Zak. 4:2,3, 11-14? Ahoana no mampitovy ireo vavolombelona roa amin'ny mpanjaka sy ny mpisorona?

Avy amin'ny lalàna jiosy ny hevitra momba ny vavolombelona roa, lalàna izay milaza fa vavolombelona roa fara-fahakeliny no mifanaiky mba hanekena ny fahamarinan'ny zavatra iray (Jao. 8:17). Sary an'ohatra anehoana ny TT sy ny TV ny vavolombelona roa, nefa koa sary azo anehoana ny vahoakan'Andriamanitra izay maneho amin'ny hafa ny fahamarinan'ny Baiboly izany. Tsy azo sarahina ireo hevitra roa ireo satria nasain'Andriamanitra mitory ny fahamarinan'ny Baiboly amin'ny olon-drehetra ety ambonin'ny tany ny vahoakany.

Ao amin'ny bokin'ny Apôkalipsy, ny vavolombelona roa (ny TT sy ny TV) dia manambara izay hitranga mandritra ny 1260 taona (538-1798 TrK). Niakanjo mainty ireo vavolombelona roa ireo nandritra ny 1260 taona izay nitoriana ny hafatr'Andriamanitra mikasika ny hoavy. Izany sary an'ohatra izany dia mampahatsiahy antsika ny Apôk. 10:11, rehefa nilaza tamin'i Jaona Andriamanitra fa tsy maintsy haminany indray izy. Mbola sary an'ohatra ihany koa izany baiko izany, izay manampy antsika hahatakatra fa mibaiko ny fiangonany Andriamanitra mba hitory ny hafatry ny andro farany amin'ny olon-drehetra ety ambonin'ny tany. Inona moa no hevitry ny fitafiana mainty? Any amin'ny firenena maro dia manao fitafiana mainty ny olona rehefa misaona (Gen. 37:34). Araka izany, ny fitafiana mainty dia maneho amintsika ny fahoriana maro izay holalovan'ny vahoakan'Andriamanitra ety an-tany raha eo am-pizarana ny hafatry ny andro farany avy amin'Andriamanitra izy ireo.

Vakio ny amin'ireo vavolombelona roa ao amin'ny Apok. 11:7-13. Lazalazao izay mitranga amin'izy ireo amin'ny fiafaran'ny 1260 andro.

"Namono" ireo vavolombelona roa ny bibidia avy amin'ny ranomasina, famonoana izay sary an'ohatra maneho izay nitranga tamin'ny Baiboly nandritra ny Revolisiona frantsay. Nandritra izany fotoana izany mantsy no nanenjehana ny Baiboly sy nanaovana lalàna nanohitra ny fivavahana. Velona indray anefa ireo vavolombelona roa, izay naneho fa nanomboka novakina indray ny Baiboly. Mialoha indrindra ny fiafaran'izao tontolo izao dia hitory ny Baiboly amin'ny fomba vaovao sy mahery vaika ny vahoakan'Andriamanitra. Ho mamy amin'ny vahoakan'Andriamanitra izany fitoriana farany ny fahamarinan'ny Baiboly izany, kanefa hangidy koa. Nahoana? Satria hanenjika an'ireo mpanara-dia an'Andriamanitra ireo olona mankahala Azy noho ny fitorian'izy ireo ny fahamarinana ara-Baiboly. 

Manamarika ny fifaranan'ny tantaran'ny tany ny trômpetra fahafito (Apôk. 11:15-18). Tonga ny fotoana hanehoan'Andriamanitra ny heriny sy ny fanjakany. Nandritra ny taonjato maro no niadian'ny olona tety ambonin'ny tany tamin'Andriamanitra, teo ambany fahefan'i Satana izy ireo nandritra ny fotoana ela tokoa, haka izany fifehezana ny tany izany Andriamanitra. Rehefa maty teo amin'ny hazo fijaliana i Jesôsy ary niakatra tany an-danitra dia nambaran'Andriamanitra fa Izy no mpifehy an'izao tontolo izao (Apôk. 12:10, 11), na dia mbola manohy ny fampahoriany eto an-tany aza i Satana noho ny fahafantarany fa efa kely sisa ny androny (Apôk. 12:12). Maneho amintsika ny trômpetra fahafito fa hofaranan'Andriamanitra ny ady atao amin'ny fitondram-panjakany, rehefa izany dia hanapaka ny tany Izy

Mikasika ireo toe-javatra hiseho amin'ny andro farany ny lahatsoratra ambiny ao amin'ny bokin'ny Apôkalipsy. Ambaran'ny trômpetra fahafito amintsika ireo toe-javatra dimy hiseho amin'ny andro farany ireo:

(1) Tezitra ny firenena maro. Asehon'ny Apôk. 12,13,14 antsika fa tezitra ihany koa i Satana (Apôk. 12:17). Miasa miaraka amin'ny bibidia avy amin'ny ranomasina sy ny bibidia avy amin'ny tany i Satana mba haha-vonona ny olona ety ambonin'ny tany hiady amin'ny vahoakan'Andriamanitra.

(2) tonga ny fahatezeranao: namaly ny fahatezeran'ny firenena maro tamin'ny alalan'ny loza fito farany Andriamanitra, izany no naneho ny fahatezerany (jereo ny Apôk. 15:1).

(3) Resahina ao amin'ny Apôk. 20:11-15 ny fotoana hitsarana ny maty.

(4) ary ny Apôk. 21, 22 kosa dia miresaka ny amin'ny hanomezana valim-pitia ny mpanompon'Andriamanitra.

(5) hanimbanao izay manimba ny tany: ambaran'ny Apôk. 19:2 fa hotsaraina i Babilônan'ny andro farany. Sary an'ohatra maneho zavatra telo i Babilônan'ny andro farany: (1) ny fiangonana Katôlika rômanina (Apôk. 17), (2) ny fiangonana prôtestanta izay niala tamin'ny fahamarinan'Andriamanitra (Apôk. 14:8), ary (3) ireo fivavahan-diso manerana an'izao tontolo izao. Hotsarain'Andriamanitra i Babilôna noho ny nanimbany ny tany. Ny fandringanana an'i Satana sy ny tafiny ary ireo mpiara-dia aminy anankiroa no toe-javatra farany eo amin'ny tantaran'ny fifanandrinan-kery lehibe (Apok. 19:11-21, 20:1-15). 

FANONTANIANA HIFANAKALOZAN-KEVITRA: 

1. Misy fotoana ahatsapantsika fa mangidy ny mitory ny filazantsara (Apôk. 10:10); toherina ny teny ataontsika, rabirabiana, ary ny tenantsika mihitsy aza no mety hotoherin'ny olona sy rabirabiany. Manetsika ny fanoherana indraindray ny fitoriana. Iza no olona ao amin'ny Baiboly tonga ao an-tsainao izay nisedra fitsapana tahaka izany, ary Inona no lesona azontsika raisina ho an'ny tenantsika avy amin'ny fanandramana niainan'izy ireo?

2. Saintsaino ny amin'izao fanambarana manaraka izao: "Nahazo fampitandremana hatrany hatrany aho mikasika ny famaritana ny fotoana. Tsy hisy intsony ny hafatra miorina amin'ny fotoana ho an'ny vahoakan'Andriamanitra. Tsy natao hahalala ny fotoana voafaritra mazava isika, na ny amin'ny hirotsahan'ny Fanahy Masina na ny fiavian'i Kristy"- SIM, b. 1, t. 188. Inona no olana hitanao amin'ny fandrafetana tabilao mikasika ny faminaniana, momba ireo toe-javatra hiseho amin'ny andro farany taorian'ny 1844? Ahoana no fomba hiarovan'ny olona iray tena tsy ho azon'ny fandrika tsy azo ihodiviran'ireny tabilao ireny?