Mampiasa ny trompetra ny Apôkalipsy hanehoana amintsika fa miasa ho famonjena ny olony Andriamanitra. Nanana ny lanjany teo amin'ny Isiraely tamin'ny andron'ny TT ny trompetra (Nom. 10:8-10 sy 2 Tan. 13:14,15). Ny feon'ny trômpetra no nanampy ny olona hisaina ny amin'ny fanompoam-pivavahana tao amin'ny tempoly. Notsofina ny trômpetra tany an'ady, tamin'ny fotoam-pijinjana ary nandritra ny andro firavoravoana.

Nandritra ny fanompoam-pivavahana tao amin'ny tempoly na ny andro firavoravoana dia nampahatsiahy ny olona ny amin'Andriamanitra sy ny fanekeny ny feon'ny trômpetra, nampiomana azy ho vonona ho amin'ny "andron'i Jehovah"- Joe. 2:1. Notsofina ny trômpetra nandritra ny ady ary nivavaka ny olona niaraka tamin'izay, izany no fomba nangatahan'izy ireo ny famonjen'Andriamanitra. Ireo rehetra ireo dia manampy antsika hahatakatra bebe kokoa ny antony ampiasan'Andriamanitra ny trompetra ao amin'ny Apôkalipsy. 

Maneho amintsika ny famaizan'Andriamanitra ny trompetra ao amin'ny Apôk. 8:13 sy ny Apôk. 9:4; 20,21. Iza no faizin'Andriamanitra?

Ny famaizan'Andriamanitra ireo fahavalo nampahory ny olony no asehon'ny trômpetra fito amintsika (Apôk. 8:13). Fampitandremana ihany koa ireo trômpetra fito ireo, mampitandrina ny olona ety ambonin'ny tany mba hibebaka andrao ho tratra aoriana. Maneho amintsika izay toe-javatra hiseho amin'ny andro farany koa ny trompetra, manomboka tamin'ny andron'i Jaona hatramin'ny famaranana ny tantaran'ny tany (Apôk. 11:15-18). Tsofina izany mandritra ny asa fanelanelanana any an-danitra (Apôk. 8:3-6) sy ny fitoriana ny filazantsara maneran-tany (Apôk. 10:8-11; 11:14). Ny ampahatelon'ny voary ihany no voakasiky ny loza ambaran'ny trômpetra. Ny trompetra fahafito no manambara fa tonga ny fotoana hampiharan'Andriamanitra ny fitsipiny feno fahitsiana. Ny trompetra fito dia mifandraika amin'ny vanim-potoana nisian'ny fiangonana fito:

a. Ny trômpetra roa voalohany dia milaza ny amin'ny fitsarana hihatra amin'ireo firenena izay nanombo an'i Kristy sy nampahory ny fiangonana voalohany, dia i Jerosalema mpiodina sy ny fanjakana lehibe romanina.

b. Ny trômpetra fahatelo sy ny fahefatra indray dia maneho ny famalian'ny lanitra ny fihemorana tamin'ny vanim-potoana Antenantenany sy talohan'ny Fanavaozana ara-pivavahana.

d. Ny trompetra fahadimy sy fahenina dia maneho amintsika fa aorian'ny taona 1500 dia hiady noho ny amin'ny fivavahana ny olona. Mandritra izany fotoana izany no hiasan’ny devoly mafy hanao izay hanenjehan'ny olona an'ireo mpanara-dia an'Andriamanitra mialoha ny fiavian'i Jesôsy fanindroany.

Tsy misy isalasalana fa maro ny ra latsaka teo amin'ny tantara, ary feno fahoriana sy alahelo izany. Ahoana no hanampian'izany toe-javatra izany antsika hahatsapa fa mahatalanjona ny teny fikasana nampanantenaina tamin'ny alalan'i Jesôsy?