Lesona 8: Satana fahavalo efa resy

Hodinihina mandritra ny herinandro: Apôk. 12:1-4; Gen. 3:14,15; Apôk. 12:13,14; 2 Tes. 2:8-12.

Tsianjery: "Ary izy ireo naharesy azy noho ny amin'ny ran'ny Zanak'ondry sy ny teny filazana Azy, ary tsy nankamamy ny ainy intsony izy, na dia ho faty Apôk. 12:11.

Manampy antsika hahatakatra ireo toe-javatra manamarika ny andro farany ao amin'ny bokin'ny Apôkalipsy ny Apôk. 12,13,14. Mampiseho antsika ny tantara fray manontolo mahakasika ny ady ifanaovan'Andriamanitra sy i Satana ireo toko anankitelo ireo. Ny Apôk. 1:1-17; 11:1-19 dia maneho amintsika ny ady ara-panahy izay tsy maintsy atrehin'ny fiangonana eo amin'ny tantaran'ny Kristianina, nanomboka tamin'ny andron'i Jaona hatramin'ny andro farany. Ny fanambarana ambiny dia mikasika ireo toe-javatra samy hafa izay mitranga mialoha ny fiavian'i Jesôsy fanindroany. Asehon'ny Apôk. 12 ny "toe-javatra lehibe" ao ambadik'izay hitantsika rehetra amin'ny andro farany eo amin'ny tantaran'ny tany.

Hita ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy fa i Satana no fahavalon'Andriamanitra sy ny vahoakany. Tena misy izy, ary ao ambadiky ny ratsy rehetra sy ny fikomiana manerana izao tontolo izao. Fantany fa ny fahombiazany amin'ny ady farany no hany fomba handreseny an'Andriamanitra, koa manambatra ny heriny rehetra izy amin'ny fanomanana izany toe-javatra izany.

Ny Apôk. 12 dia nosoratana mba hanomezana toky ireo vahoakan'Andriamanitra fa i Satana dia fahavalo efa resy. Kristy ilay nandresy an'i Satana nandritra ny asany teto an-tany sy teo amin'ny hazo fijaliana ary tamin'ny fitsanganany tamin'ny maty ihany no handresy azy amin'ny andro farany. Koa ao amin'i Kristy ihany no hany fanantenana ho an'ny vahoakan'Andriamanitra amin'ny andro farany.

Vakio ny Apôk. 12:1-5. Famantarana na tandindona roa roa lehibe no hitan'i Jaona tamin'ny fahitana. Ny voalohany dia vehivavy efa hiteraka. Iza io vehivavy io? Inona no ampianarireny Apok. 12:1-5 antsika mikasika azy?

Ao amin'ny Baiboly, ny vehivavy dia sary an'ohatra hilazana ny vahoakan'Andriamanitra (2 Kôr. 11:2). Ny vehivavy virijina dia sary an'ohatra anehoana ny mpino mahatoky, ny vehivavy janga kosa dia enti-milaza ireo mpino sandoka. Ny vehivavy ao amin'ny Apok. 12:1-5 dia sary an'ohatra ho an'ny Isiraely ao tamin'ny andron'ny TT. Taorian'ny fahafatesan'i Jesiisy teo amin'ny hazo fijaliana anefa dia nanjary sary an'ohatra anehoana ny fiangonana kristianina ny vehivavy ao amin'ny Apôk. 12:13-17.

Misy vehivavy asehon'ny bokin'ny Apôkalipsy amintsika, manao fitafiana mamirapiratra tahaka ny masoandro izy, ary mijoro eo ambonin'ny volana. Ny masoandro ao amin'ny Baiboly dia azo adika ho ny fahefan'i Jesôsy sy ny voninahiny (Mat. 17:2; Apôk. 1:16) sy ny an'ny olony (Mat. 13:43). Ny tara-masoandro no manazava ny volana. Tahaka izany koa, ny teny fikasan'Andriamanitra ao amin'ny TT dia mazava noho ny amin'ny fahazavan'ny filazantsara izay ho avy ao amin'ny TV.

Ny tandindona manaraka izay hitan'i Jaona dia ny dragona mena lehibe. Ambarany fa ny devoly na i Satana izany (Apok. 12:9). Lazain'ny Baiboly fa nampiasa ny rambony io dragona io mba hanjerana ny ampahatelon'ny kintana tany an-danitra. Sary an'ohatra anehoana ny fitaka nampiasain'ny devoly ny rambon'ny dragona (Isa. 9:14,15; Apôk. 9:10). Rehefa niala tamin'ny toerana nisy azy tany an-danitra i Satana (Isa. 14:12-15) dia nampiodina ny ampahatelon'ny anjely hikomy tamin'Andriamanitra. Nanjary fanahy ratsy ireo anjely ireo (2 Pet. 2:4; Joda 1:6; 1 Tim. 4:1). Nisafidy ny hiandany amin'i Satana izy ireo ka hanohitra an'Andriamanitra sy ny asa fanavotana ny olombelona.

Ambaran'i Jaona amintsika fa "ilay dragona, dia ilay menarana ela" - Apôk. 12:9. Inona no fifandraisana misy eo amin'ny Gen. 3:15 sy ny menarana izay mitady handringana ny zanak'ilay vehivavy ao amin'ny Apôk. 12:1-5?

Hatrany am-piandohana no niandrasan'i Satana ny fahaterahan'ilay Mpamonjy nampanantenaina mba hamonoany Azy. Izao anefa no sary an-kapobeny niafaran'ny toe-javatra: teraka ny Mesia, tsy nahavita nandringana Azy ilay dragona, ary "nakarina ho any amin'Andriamanitra, dia ho any amin'ny seza fiandrianany" Apôk. 12:5 ilay zaza teraka.

Araka ny Apôk. 12:11, ahoana no handresen'ny vahoakan'Andriamanitra an'i Satana eo amin'ny fiainany? Amin'ny fomba ahoana no tokony hahazoantsika fampaherezana avy amin'ny fandresen'i Jesôsy an'i Satana eo amin'ny ady ara-panahy ataontsika amin'ny fahotana?

Vakio ny Apôk. 12:7-9. Miresaka momba ny ady tany an-danitra ireo toko sy andininy ireo. Amin`ny fiafaran'izany ady izany dia nanery an'i Satana handao ny lanitra Andriamanitra. Mikasika ny inona moa izany ady izany?

Noroahina hiala tany an-danitra i Satana tamin'ny fiandohan'ny fifanandrinana lehibe, rehefa nikomy tamin'ny fitondram-panjakan'Andriamanitra. Naniry ny handrombaka ny seza fiandrianana tany an-danitra izy, sy "ho tahaka ny Avo indrindra"- Isa. 14:12-15. Nandresy an'i Satana anefa Andriamanitra tamin'izany ady izany, ary nazera ho ety an-tany i Satana. Tamin'izany no namitahany ireo mpivady voalohany ka nahatonga azy ireo hanota. Nandrombaka ny fanapahana nomena an'i Adama sy i Eva hanjaka eo amin'ny tany izy tamin'ny nanaovany izany (Lio. 4:6). Tamin'ny maha-andrianan'izao tontolo izao azy (Jao. 12:31) dia afaka hariatrika ny fivorian'ny lanitra izy, solontenan'ny tany (Joba 1:6-12). Rehefa noroahin'Andriamanitra hiala tany an-danitra anefa izy dia nazerany tety an-tany niaraka tamin'ny anjeliny, nanjary toeram-pigadrany izay tsy maintsy hijanonany mandra-pahatonga ny fotoana hanasazian'Andriamanitra azy ireo ny tany (2 Pet. 2:4; Joda 6).

Etsy andanin'izay, nanavotra ireo izay very i Jesôsy, tamin'ny alalan'ny fahafatesany, ary naseho miharihary teo anatrehan'izao rehetra izao ny tena toetr'i Satana. "Hitan'i Satana fa afaka ny nanaronany ny fitaka nataony. Mivelatra mivandravandra eo anatrehan'ireo anjely tsy nanota sy eo anatrehan'izao rehetra izao any an-danitra ny fomba fitondrany. Tamin'ny nandatsahany ny ran'ny Zanak'Andriamanitra, dia nanongotra ny tenany tsy ho tian'ireo mponina any an-danitra intsony izy. Hatramin'izay dia voafetra ny asany."- 1FM, t. 821. Teo anatrehan'ny voary rehetra tany an-danitra no nakan'Andriamanitra ny fifehezana ny tany teo an-tanan'i Satana sy nanolorany izany ho an'i Jesôsy, ary koa nanambarany Azy ho mpanapaka ny tany rehetra (Efes. 1:20-22; 1 Pet. 3:22).

Tamin'izay fotoana izay i Satana sy ireo mpiara-miasa aminy no noroahina tsy ho any an-danitra intsony. Niresaka momba izany fotoana izany i Jesôsy nanao hoe: "Tonga ankehitriny ny fitsarana izao tontolo izao; ankehitriny ny andrianan'izao tontolo izao no horoahina."- Jao. 12:31.

Niaraka tamin'izany fitsarana an'i Satana izany, dia "tonga ny famonjena sy ny hery sy ny fanjakan'Andriamanitsika, ary ny fahefan'ny Kristiny" - Apôk. 12:10. Mandra-pahatonga izany andro izany anefa dia mbola manana fahefana voafetra izy hampahoriany ny olon'Andriamanitra ety an-tany; fantany mantsy fa "kely sisa ny androny"- Apôk. 12:12. Na dia "kely" tokoa aza ny androny, dia manao izay azony atao izy hahatonga fahoriana sy alahelo ary fandravana ety ambonin'ny tany.

lnona no ampianarin'ny Apôk . 12:11 mikasika ny fomba tokana hiadiana amin'ny  ratsy?

Rehefa tsy navelan'Andriamanitra hitoetra tany an-danitra intsony i Satana dia nanohy ny famelezany tamireny fanenjehana ny fiangonan'Andriamanitra eto an-tany nandritra ny 1.260 andro na taona (538-1798 TrK). lnona no ambaran'ny Apôk. 12:13,14 fa nataon'Andriamanitra ho an'ny fiangonany nandritra izany fotoana izany?

"Noroahin 'Andriamanitra hiala tany an-danitra i Satana rehefa nanolotra ny ainy hamonjena ny olony i Jesôsy  . Niasa mafy tokoa i Satana mba hampitsaharana ny drafitr 'Andriamanitra hamonjena ny taranak'olombelona. Tanteraka anefa ny drafi-panavotana na dia teo aza izany (...) Fantatr'i Satana fa ny fanjakana izay nangalariny tamin'i Adama dia hoesorina arniny any am-parany, koa nanao ny zava-drehetra izy mba hanimbana ny olombelona araka izay tratrany mandra-pahatonga ny farany. Halany ny olombelona satria nanehoan'i Jesôsy fitiavana sy fangorahana. Araka izany dia nataony ny fitaka sy ny lainga rehetra mba hahatonga ny olombelona hanary ny fiainany mandrakizay. Mampiasa ny heriny sy ny fahefany rehetra izy hanimbana izany drafitra izany satria fantany fa tsy haharesy mihitsy izy amin'ny ady ifanaovany amin'Andriamanitra" - SP, b. 3, tt. 194,195.

Eny tokoa, miasa mafy i Satana mba hanimbana ny zavatra iray iraiketan'ny fitiavan'i Jesôsy indrindra eto an-tany, dia ny fiangonana izany; kanefa Andriamanitra niaro ny fiangonana tany an'efitra nandritra ny 1260 andro ara-paminaniana izay resahin'ny Baiboly. Voalaza indroa ao amin'ny Apôk. 12 ny fotoana nanenjehan'i Satana ny fiangonana, amin'ny hoe 1260 andro (Apôk. 12:6) sy fetr'andro iray sy fetr'andro roa ary antsasaky ny fetr'andro"- Apôk. 12:14. Samy manondro ny fotoana niasan'ilay tandroka kely voalaza ao amin'ny Dan. 7:23-25 ireo. Manondro taona ny andro ara-paminaniana ao amin'ny Baiboly. Ny fotoana mifanaraka indrindra amin'izany vanim-potoana ara-paminaniana izany dia ny taona 538-1798 TrK. Nandritra izany fotoana izany, ny fiangonana katôlika remanina dia nifehy ny tontolo tandrefana mandra-pisian'ny Revolisiona frantsay izay nampitsahatra ny fahefan'ny fiangonana tamin'ny taona 1798.

Amin'ny fiafaran'izany vanim-potoana ara-paminaniana izay ijanonan'ilay vehivavy any an'efitra izany, dia manao famelezana vaovao indray i Satana mba hanimbana ny fiangonan'Andriamanitra. Mamoaka riaka avy amin'ny vavany ilay dragona mba hamelezana ilay vehivavy. Matetika ny riaka ao amin'ny Baiboly no ampiasaina hanehoana ny fanenjehana (Isa. 59:19). Ny tany kosa, izay sary an'ohatra maneho an'i Amerika, no nitelina ny rano ka namonjy ilay vehivavy tamin'ireo mpanenjika azy (Apôk. 12:16).

Ny Apok. 12:17 dia miresaka momba ny vondron'olona izay iadian'i Satana amin'ny andro farany. Iza ireo olona ireo?

Ny teny hoe ambiny, na sisa dia manondro ireo nitoetra ho mahatoky tamin'Andriamanitra tamin'ny fotoana nihemoran'ny maro (1 Mpanj. 19:18, Apôk. 2:24). Any am-parany, rehefa hiandany amin'i Satana ny ankamaroan'ny olona dia hisy vahoaka izay hitoetra ho mahatoky amin'i Kristy ka hisetra ny fahatezerana mafy Satana.

Inona avy ireo toetra roa mampiavaka ny sisa ao amin'ny Apôk. 12:17? Ahoana no hahatonga ny olona iray ho resy lahatra fa anisan'ireo zanak'Andriamanitra sisa amin'ny andro farany ny tenany?

Mitandrina ny didin'Andriamanitra ireo vahoakan'Andriamanitra amin'ny andro farany. Ny Apôk. 13 dia mampiseho fa ny vato fisaka voalohany amin'ny didy folo no ho ivon'ny fifanandrinana amin'ny andro farany. Ny fiankohofana no fototry ny didy efatra voalohany ao amin'ny didy folo. Ny olana fototry ny ady farany dia mahakasika ny fiankohofana. Ny ankamaroan'ny olona dia hifidy ny hiankohoka amin'ny bibidia sy ny Sabatany sandoka, fa ireo vahoakan'Andriamanitra izay manokana kosa hiankohoka arnin'Ilay Andriamanitra izay nanao azy (Apôk. 14:7). Maneho amintsika mazava ny didy fahefatra fa Andriamanitra no nanao antsika, antony fray inoantsika izany fa hanana anjara toerana lehibe io didy io amin'ny andro farany.

Toetra faharoa manamarika ireo sisa amin'ny andro farany koa ny "filazana an'i Jesôsy" - Apôk. 19:10, izay hazavain'io toko io ihany fa "fanahin'ny faminaniana". Tamin'ny andron'i Jaona dia nidika ho fanomezam-pahasoavan'ny faminaniana ny "fanahin'ny faminaniana". Ny teny hoe "filazana an'i Jesôsy" dia manondro an'i Jesosy mijoro ho vavolombelona amin'ny alalan'ny fanomezam-pahasoavan'ny faminaniana, tahaka izay nataony tamin'ny alalan'i Jaona (Apôk. 1:2). Manambara amintsika ny bokin'ny Apôkalipsy fa hanana ny fanomezam-pahasoavan'ny faminaniana ny vahoakan'Andriamanitra amin'ny andro farany. Hitari-dalana azy mandritra ny fotoan-tsarotra izany rehefa hanao izay azony atao rehetra i Satana hamitahana sy handringanana azy ireo. Nomen'Andriamanitra ny Advantista ny fanomezam-pahasoavan'ny faminaniana teo amin'ny asa sy ny asa soratr'i Ellen G.White.

Inona avy ireo fahamarinana mahatalanjona nomen'Andriamanitra an'i Ellen G.White ho antsika?

Ny Apôk. 12:17 dia maneho amintsika ny fiovana nisy teo amin'ny drafitr'i Satana mba hahatonga ny olona ety ambonin'ny tany hiandany aminy ka hanenjika ireo mpanara-dia an'Andriamanitra. Rehefa mijery ny tantaran'ny Kristianina isika dia mahita fa niezaka nisakana ny drafitra nataon'Andriamanitra hamonjena ny mpanota i Satana. Nampiasa herin'olombelona sy famelezana maro izy tamin'izany kanefa hita teo amin'ny tantara fa tsy tena nahomby izany tetikadiny izany. Eo am-piomanana ho amin'ny fanafihana farany ataony amin'ireo sisa amin'ny andro farany anefa dia manampy paikady i Satana; nampiany famitahana lehibe ny fanenjehana ataony. Izany fiovana teo amin'ny paikadin'i Satana izany dia mifandraika amin'ny fiampitana avy amin'ny fifantohana amin'ny tantara ho amin'ny andro farany.

Zava-dehibe ny fahitana fa mampiasa matetika ny teny hoe "mamitaka" i Jaona ao amin'ny Apôk. 12-20. Nataony izany mba hanehoana amintsika izay zavatra ataon'i Satana amin'ny andro farany ho fiomanany arnin'ny ady farany. Ny teny hoe mamitaka no manomboka (Apôk. 12:9) sy mamarana (Apôk. 20:7-10) ny filazalazana momba ny asa farany ataon'i Satana amin'ny andro farany, ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy.

Vakio ny 2 Tes. 2:8-12 sy ny Apôk. 13:13,14 ary ny Apôk. 19:20. Toy ny ahoana ny endriky ny famitahana amin'ny andro farany?

lanarantsika ao amin'ny Apôk. 13--20 fa miezaka misarika ny olona mba hiandany aminy i Satana amin'ny andro farany. Mampiasa ny fahefan'ny fitondram-panjakana roa izy (ny dragona sy ny bibidia avy amin'ny tany) ary fahefana ara-pivavahana (bibidia avy amin'ny ranomasina) mba hanatanteraka ny asany. Ny dragona dia tandindon'ny fanjakana regmanina sy ny fiankohofana amin'andriamanitra sandoka; ny bibidia avy amin'ny ranomasina kosa tandindon'ny fiangonana Kateilika Romanina (Apôk. 13:1-10), ary ny bibidia avy amin'ny tany (Apôk. 13:11-18) dia tandindon'ny fiangonana Preitestanta izay niala tamin'ny fahamarinan'ny Baiboly. Asehon'i Jaona antsika ny fiaraha-miasan'ireo izay mandrafitra io vondrona io ho fanimbana ny asan'Andriamanitra sy ho famitahana ny olona. Ambaran'ny bokin'ny Apokalipsy antsika fa hahery vaika tokoa ny famitahana farany ataon'i Satana ka ho voafitaka ny ankamaroan'ny olona.

Indroa no nanaovana fiantsoana ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy ny mba hananan'ny olona fahendrena sy fahaizana manavaka ny zava-misy mba hahafantarany sy hahajoroany eo anatrehan'ny fitaka ataon'i Satana amin'ny andro farany (Apôk. 13:18; 17:9). Inona no karazam-pahendrena hitantsika eto? Araka ny Jak. 1:5, ahoana no hahazoantsika izany fahendrena izany?

Vakio ny "Ireo fandrik'i Satana", tt. 539-552, ao amin'ny HM.

Ny tanjon'ny Apôk. 12 dia ny hanambara amin'ny vahoakan'Andriamanitra fa ny toe-javatry ny andro farany dia tafiditra ao anatin'ny fifanandrinana eo amin'i Kristy sy i Satana miaraka amin'ireo herin'ny ratsy. Mampitandrina azy ireo ny boky mikasika izay atrehiny amin'izao fotoana izao sy izay toe-javatra sarotra kokoa hatrehiny amin'ny hoavy: fahavalo iray be fanandramana ary tezitra mafy. Mampitandrina antsika i Paoly mikasika ny andro farany ny amin'ny fiasan'i Satana amin'ny hery sy ny famantarana sy ny fahagagana mandainga rehetra ary ny famitahana momba ny tsi-fahamarinana amin'izay ho very, satria tsy nandray ny fitiavana ny fahamarinana izay hamonjena azy izy." - 2 Tes. 2:9,10 Mananatra antsika ny bokin'ny Apôkalipsy mba handray ny hoavy amim-pahamatorana sy hanao ny fiankinana amin'Andriamanitra ho laharam-pahamehana. Etsy andaniny, manome toky antsika izany boky izany fa na dia fahavalo mahery sy manana traikefa aza i Satana, dia tsy ampy handreseny an'i Kristy izany heriny izany (jereo ny Apôk. 12:8). Ho an'ny vahoakan'Andriamanitra, ao amin'Ilay iray izay nandresy an'i Satana sy ny herin'ny ratsy tamin'ny lasa ihany no misy ny fanantenana, ary efa nampanantena ireo mpanara-dia mahatoky Aminy Izy fa homba azy "mandrakariva ambara-pahatongan'ny fahataperan'izao tontolo izao" - Mat. 28:20.

FANONTANIANA HIFANAKALOZAN-KEVITRA:

1. Amin'ny maha-Advantista Mitandrina ny Andro Fahafito antsika, hitantsika fa isika no vahoakan'Andriamanitra amin'ny andro farany ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy. Voninahitra manao ahoana re izany! (zany dia midika fa tsy maintsy manao ny asa izay nasain'Andriamanitra ataontsika isika (Lio. 12:48). Nahoana isika no tokony hitandrina mba tsy hieritreritra fa ny maha-anisan'izany vondron'olona izany antsika no hamonjen'Andriamanitra antsika?

2. "Resahintsika be loatra ny amin'ny herin'i Satana. Marina tokoa to mahery i Satana, kanefa isaorako Andriamanitra noho ny amin'ilay Mpamonjy mahery izay nandroaka an'i Satana hiala tany an-danitra. Miresaka momba ny devoly isika, mivavaka mahakasika azy, mieritreritra azy, hany ka mihalehibe hatrany izy ao anatin'ny eritreritsika. Nahoana moa no tsy I Jesôsy no resahina? Nahoana raha ny heriny sy ny fitiavany no eritreretina? Faly i Satana rehefa mino isika fa mahery noho izay Lena heriny tokoa izy. Banjino i Jesôsy, saintsaino ny momba Azy, ary rehefa mibanjina Azy ianao dia hanjary hanahaka Azy." - ARSH, 19 Martsa 1889. Amin'ny fomba ahoana no anindrahindran'ny Kristianina ny herin'i Satana? Etsy andaniny, inona no loza ateraky ny finoana fa tsy misy akory i Satana sy ny heriny?